2 - Recuperar l'economia, crear ocupació i promocionar la ciutat

Assoliment:
68 %

Assoliment:
68 %
0.0
Accions evolucionen adequadament
0.0
Accions amb retard/dificultats
0.0
Accions amb greus dificultats

ACORDS
N. Acord Assoliment
2.2.1 Ampliarem els recursos pels programes d'orientació, intermediació, formació i treball adreçats als aturats, fent especial èmfasi en els joves, les dones, aturats de llarga durada, i majors de 45 anys.
100%
2.2.2 Incrementarem els recursos pels Plans d'ocupació: posarem en marxa, des de l'Ajuntament i amb col·laboració amb entitats i empreses, un Pla de xoc pels aturats definint les prioritats dels col·lectius als qui s'adreci i els sectors en els que s'actuarà: - arranjaments i petites reparacions en habitatges de Gent Gran i de persones dependents; - monitoratge de joves amb risc d'exclusió social; - alfabetització digital i accés a les noves tecnologies; - campanyes de civisme; - neteja forestal; - atenció a les persones dependents.
100%
2.2.3 Elaborar, en el marc del Consell Econòmic i Social de Mataró, com a òrgan de concertació social, un nou Pacte per a l'Ocupació i el Desenvolupament Econòmic i Social de Mataró, en el marc de l'estratègia Mataró 2022.
25%
ACTUACIONS RELLEVANTS 2016
N. Acció Responsable Data prevista Assoliment
2.2.1.1 Programarem accions de formació ocupacional adreçades a les persones en situació d'atur, amb prioritat per als aturats que pertanyen a col·lectius en risc d'exclusió sociolaboral, per a facilitar la seva incorporació al mercat laboral. *Relacionat amb una proposta del Consell Econòmic i Social. Fernando Calderón Asensio 2016-12-31
100%
2.2.1.2 Promocionarem la Indústria Tèxtil a Mataró i al Maresme amb el Projecte InserText, formant persones en situació d'atur per cobrir les necessitats de les empreses del sector, les quals podrien gaudir de bonificacions per a la seva contractació. Fernando Calderón Asensio 2016-12-31
100%
2.2.2.1 Promocionarem la contractació de persones en situació d'atur pertanyents a col·lectius en risc d'excusió sociolaboral, millorant els recursos destinats a Plans d'Ocupació per a la realització de treballs i serveis d'interés general i social a la ciutat. *Relacionat amb una proposta del Consell Econòmic i Social. Fernando Calderón Asensio 2016-12-31
100%
2.2.2.2 Fomentarem l'ocupació de 90 persones beneficiàries de la Renda Mínima d'Inserció mitjançant la contractació dins de plans d'ocupació municipals i de mesures d'activació de la seva inserció laboral en empreses. Fernando Calderón Asensio 2016-06-30
100%
2.2.3.1 Elaborarem un Pacte per a l'Ocupació i el Desenvolupament Econòmic i Social de Mataró en el marc de l'estratègia Mataró 2022, juntament amb el Consell Econòmic i Social. Fernando Calderón Asensio 2016-12-31
75%
2.2.3.2 Crear en el si del Consell Econòmic i Social una taula per la reactivació de les polítiques industrials. *Proposta del Consell Econòmic i Social (CC.OO. i UGT) i FAGEM. Mireia Ràfols Tomàs 2016-12-31
0%
2.2.3.3 Comunicar aquelles accions del CESM que per la seva innovació o abast tinguin una repercussió directa en les persones treballadores o en les empreses de la ciutat. *Relacionat amb una proposta de FAGEM. Mireia Ràfols Tomàs 2016-12-31
0%
Pressupost 2.2
Concepte Import
Foment de l'ocupació 1.028.278,78
Formació 395.398,1
Formació-treball 72.400
Intermediació 347.537,08
Ocupació jove 402.809,94
Orientació professional 101.072,6
Suport i cooperació 76.778,25
Total 2.424.274,75
Usos del servei
Nombre de persones que fan estades o pràctiques en empreses
Total persones contractades a través BT