2 - Recuperar l'economia, crear ocupació i promocionar la ciutat

Assoliment:
68 %

Assoliment:
75 %
18.0
Accions evolucionen adequadament
0.0
Accions amb retard/dificultats
0.0
Accions amb greus dificultats

ACORDS
N. Acord Assoliment
2.3.1 Potenciarem estudis universitaris de qualitat, internacionals, lligats a l'economia del territori (turisme, nàutica, salut, logística, empresa, TIC) professionalitzadors i que fomentin l'emprenedoria. Aquests són els eixos sobre els que volem que pivotin els estudis. Només així serem atractius i podrem competir amb el nostre entorn
%
2.3.2 Farem del Tecnocampus un espai de formació i recerca de qualitat i de referència internacional, fent que sigui un pol d'atracció de talent, estudiants, professors i d'investigadors valuosos, de centres de recerca i d'empreses innovadores.
75%
2.3.3 Intensificarem la cooperació i la transferència de coneixement universitat-empresa cada cop més arrelat al territori.
75%
2.3.4 Convertir el Tecnocampus i el seu entorn, en un districte per a la innovació.
75%
ACTUACIONS RELLEVANTS 2016
N. Acció Responsable Data prevista Assoliment
2.3.2.1 Desenvolupament i millora contínua dels graus i màsters actuals. Jaume Teodoro Sadurní 2016-12-31
75%
2.3.2.2 Disposar de programes de beques i ajuts per als estudiants del TCM perquè tothom hi pugui accedir. Jaume Teodoro Sadurní 2016-12-31
75%
2.3.2.3 Elaborar un Pla de Recerca i Innovació al TecnoCampus. Jaume Teodoro Sadurní 2016-12-31
75%
2.3.2.4 Establir convenis amb universitats i centres universitaris internacionals que tinguin les mateixes finalitats que el TCM. Jaume Teodoro Sadurní 2016-12-31
75%
2.3.2.5 Impulsar la xarxa Alumni per a la inserció laboral dels graduats. Jaume Teodoro Sadurní 2016-12-31
75%
2.3.2.6 Impulsar l'activitat dels grups de recerca i de transferència de coneixement del TecnoCampus a escala nacional i internacional. Jaume Teodoro Sadurní 2016-12-31
75%
2.3.2.7 Promoure la digitalització de l'educació, a través del desenvolupament de cursos oberts massius en línea del campus virtual, del desenvolupament de programes formatius en formats no presencials i de la innovació pedagògica. Jaume Teodoro Sadurní 2016-12-31
75%
2.3.2.8 Promoure l'emprenedoria com a àmbit transversal i diferencial del TecnoCampus. Jaume Teodoro Sadurní 2016-12-31
75%
2.3.2.9 Realitzar activitats esportives, lúdiques, culturals i solidàries que dinamitzin la vida universitària. Jaume Teodoro Sadurní 2016-12-31
75%
2.3.2.10 Posar en marxa la Xarxa Empresarial TecnoCampus (XET), una xarxa d'empreses que generi sinèrgies, aporti valor i fomenti les relacions universitat-empresa. *Relacionat amb una proposta de la Jornada Participativa. Jaume Teodoro Sadurní 2016-12-31
75%
2.3.2.11 Negociació amb la Generalitat de Catalunya d'un contracte programa per incorporar els centres acadèmics a la xarxa pública de la Generalitat, permetent l'equiparació dels preus de matrícula amb la resta de la xarxa pública universitària. Jaume Teodoro Sadurní 2016-12-31
75%
2.3.2.12 Explorar destinar pisos Pla d'en Boet a residència d'estudiants, professorat visitant i doctorands. Jaume Teodoro Sadurní 2016-12-31
75%
2.3.3.1 Consolidar el servei de Carreres Professionals que té com a objectiu connectar el talent amb el món de l'empresa. Jaume Teodoro Sadurní 2016-12-31
75%
2.3.3.2 Implicar empreses i institucions en el desenvolupament de les titulacions universitàries del TecnoCampus a través de la dinamització dels consells de titulació. Jaume Teodoro Sadurní 2016-12-31
75%
2.3.3.3 Impulsar un programa de formació que fomenti la inserció laboral dels estudiants i graduats de TecnoCampus (Programa Skills). Jaume Teodoro Sadurní 2016-12-31
75%
2.3.3.4 Impulsar un programa de sessions d'orientació professional adreçades a alumnes de quart curs dels graus impartits per TecnoCampus. Jaume Teodoro Sadurní 2016-12-31
75%
2.3.3.5 Realització d'un Fòrum Talent que posi en contacte els universitaris amb les empreses del territori amb necessitats de contractació. Jaume Teodoro Sadurní 2016-12-31
75%
2.3.4.1 Revisió del Pla estratègic del TCM i districte del Coneixement. Àngel Remacha Grimal Xavier Alemany Vilches Mireia Ràfols Tomàs Jaume Teodoro Sadurní 2016-12-31
75%
Pressupost 2.3
Concepte Import
Àmbit Acadèmic 6.882.439
Campus 3.476.047
Fundació TCM/ Corporació 2.131.860,96
Total 12.490.346,96
Nombre d'alumnes matriculats en els estudis de Grau (Tecnocampus)
Nombre de convenis de cooperació educativa signats entre empreses i estudiants