Aire

L'activitat humana és la causa principal de l'emissió de diversos gasos a l'atmosfera que incideixen en l'efecte hivernacle. El més abundant és el CO2, que absorbeix la radiació solar i, per tant, fa que la temperatura del planeta augmenti i es produeixi el canvi climàtic.

A Mataró tenim una estació automàtica que forma part de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de la Generalitat de Catalunya. Aquesta estació permet fer mesures en continu de diferents contaminants atmosfèrics i, per tant, detectar en temps real les incidències que hi pugui haver. Les dades que s'obtenen d'aquesta i d'altres estacions permeten calcular l’Índex Català de la Qualitat de l’Aire (ICQA). A Mataró es controlen el nombre de dies anuals en els quals s'assoleixen concentracions d’ozó troposfèric superiors a 180 µg/m3. L'ozó troposfèric és un gas que es troba a l'atmosfera i que pot ser potencialment contaminant si es concentra en quantitats elevades.
 
Però la contaminació atmosfèrica no és l'únic aspecte, en relació a l'aire, que pot afectar el nostre entorn. Existeix també la contaminació lumínica, una alteració artificial del medi causada per l'enllumenat nocturn excessiu o defectuós. L'Ajuntament de Mataró ha adoptat un sistema d’enllumenat públic dels carrers que garanteix l'eficàcia, l'estalvi energètic i la disminució d'aquest tipus de contaminació. A part de la instal·lació de llums de llarga durada i de baix consum, s'ha adoptat un sistema de reducció de la intensitat de la llum segons el volum nocturn de trànsit i de vianants en cada zona.
 
L'electropol·lució també afecta el nostre medi. Segons l'Observatori de la Societat de la Informació de Mataró, el 82,4 % de les llars de la ciutat tenen un telèfon mòbil com a mínim. El municipi disposa d'una Ordenança per a la instal·lació i funcionament d’instal·lacions de radiocomunicació i l'Ajuntament té a disposició dels ciutadans un servei de mesurament dels camps electromagnètics de les antenes de telefonia mòbil (per contactar llicencies@ajmataro.cat).
 
L’energia que consumim a casa -amb la calefacció, la cuina, els llums, etc.- provoca l'emissió de gasos contaminants. En funció de les nostres despeses energètiques podem calcular la nostra contribució a l'efecte hivernacle:
 
Consum elèctric: 0,5 kg CO2/kWh
Gas natural: 1,7 kg CO2/m3
Vehicle: 2,6 kg CO2/litre
Desplaçament en avió: 0,25 kg CO2/km
Residus domèstics: 3 equiv./kg deixalles
 
A banda de la telefonia mòbil, a casa hi ha moltes altres fonts de contaminació electromagnètica: microones, televisió, ordinador, radio, telèfon sense fil… Cal que comprovis que tots els teus electrodomèstics estan connectats a terra i que la xarxa de terra està en bon estat.