Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El creixement de l'atur a Mataró és el més baix dels últims quatre anys

Escoltar

El creixement de l'atur a Mataró és el més baix dels últims quatre anys

El butlletí trimestral l'Observatori del Mercat de Treball de Mataró, que publica el Servei d'Estudis i Planificació de l'Ajuntament de Mataró, en el butlletí número 31 analitza les dades del tercer trimestre de 2003 a la ciutat i el seu àmbit d'influència més proper.

A l'Oficina de Treball de la Generalitat de Mataró1hi havia enregistrades 4.264 persones desocupades a finals del mes de setembre de 2003. Amb aquesta xifra, les llistes de desocupats s'han engreixat un 6,4% en el darrer any. Val a dir, però, que el creixement de l'atur ha estat menys de la meitat del que es va produir en el mateix trimestre de 2002 (14,8%) i ha estat el menor dels darrers 4 anys.

Amb 4.264 desocupats a la ciutat, la taxa d'atur registrat se situa en el 8,1% (segons població activa de l'any 1996). Amb les primeres dades provisionals de la població activa segons el cens de 2001, la taxa d'atur registrada se situaria en el 7%, una taxa superior a la de la província de Barcelona (6,7%) i a la de Catalunya (6,1%), i inferior a la del conjunt d'Espanya (8,5%).

L'atur femení és superior al dels homes

El creixement de l'atur en el darrer any s'ha centrat principalment en les dones que han vist com s'incrementaven les seves llistes en un 9,2%, mentre que només ha estat d'un 3% en el cas dels homes. També en la comparativa trimestral, els homes n'han sortit menys perjudicats que les dones, ja que els primers registraven un creixement del 4,7%, mentre que les dones desocupades creixien en 195 persones (un increment del 8,9%).

El diferent ritme de creixement de l'atur entre homes i dones ha accentuat el diferencial d'aturats d'ambdós sexes. Així, el 44,4% dels desocupats registrats a Mataró1són homes (1.892 persones), mentre que les dones representen el 55,6% dels desocupats (2.372 persones). Aquest diferencial és encara més evident en la taxa d'atur, ja que en els homes és del 6% mentre que en les dones és pràcticament el doble, l'11,4%.

Per edats, el grup de més edat (més de 44 anys) ha estat qui més ha vist créixer el nombre de desocupats, un 11,5% més que fa un any, i ja són 1.725 els desocupats d'aquest grup d'edat, el 40,5% de la desocupació registrada de la ciutat. Pel que fa als desocupats joves (menys de 25 anys), aquests han crescut un 8,3% en els darrers dotze mesos, i situa el nombre de desocupats en 704 persones (16,5%).

Distribució per sectors econòmics

Tots els sectors, excepte l'agrícola, han incrementat el nombre de desocupats en el darrer any a la ciutat. Els dos principals, indústria i serveis, que acumulen respectivament el 42% (1.791 persones) i el 39,5% (1.686 persones) dels desocupats de Mataró1, han registrat els creixements més baixos d'entre tots els sectors, un 4,1% i un 5,4%, respectivament. La construcció i el col·lectiu que busca la primera feina (SOA) han estat els sectors amb un creixement més acusat: 10,1% i 24,8%, respectivament. Mentre el creixement entre els que busquen la seva primera feina és molt similar a la registrada en el mateix mes de l'any anterior, la construcció ha reduït a més de la meitat el ritme de creixement de la desocupació en el seu sector.

La comparació trimestral segueix una dinàmica molt similar a la comparació interanual, amb la diferència que la construcció i els serveis són els sectors amb un menor creixement de desocupats. La resta es manté en els mateixos paràmetres que en la comparació interanual, descens de l'atur en l'agricultura (-4,2%) i elevat creixement de la desocupació entre els que busquen la primera feina (17,6%). El creixement trimestral més accentuat en la indústria (7,3%) ha estat influït pel tancament d'alguna empresa tèxtil de la ciutat.

L'atur creix entre els que tenen estudis secundaris

A l'OTG de l'Esplanada els desocupats amb estudis secundaris ha estat el col·lectiu que més ha crescut el darrer any (86 persones, un 17,1%). Però és entre els que tenen estudis primaris on l'increment de la desocupació (5%) té més importància, ja que aquest col·lectiu té registrats 4.264 desocupats, el 81,3% dels aturats de Mataró1.

Respecte fa tres mesos, el perfil del creixement ha estat el mateix que en la variació interanual. En termes relatius els desocupats amb estudis secundaris han estat els més perjudicats amb un increment del 17,1%, seguit pels que tenen estudis primaris amb un creixement del 5%, i en darrer lloc hi ha els desocupats amb estudis universitaris amb un creixement del 2,5%.

Evolució de la contractació

Els contractes de menys de sis mesos acaparen més de la meitat de la contractació de Mataró, concretament en el tercer trimestre ha estat el 59,5%. A l'altra banda hi ha els contractes indefinits que en el tercer trimestre representen el 14,1% de la contractació.

Per sexes, els homes tornen a acumular més de la meitat dels contractes: el 54,2% en el tercer trimestre. Les dones, tot i ser el col·lectiu amb més atur (55,6% dels aturats de Mataró) només ha comptabilitzat el 45,8% de la contractació.

Per grups d'edat, més de la meitat dels contractes han estat per als que tenen entre 25 i 44 anys, si bé cal matisar que el tram abasta 19 anys. Per contra els menors de 25 anys abasten només 9 anys i tenen el 34,9% de la contractació de la ciutat. Els majors de 44 anys, que tenen el 40,5% d'aturats registrats a la ciutat, concentren només el 13,9% dels contractes comunicats.

En la distribució per sectors, el 65,7% dels contractes que es comuniquen a Mataró1corresponen al sector serveis. La indústria, el segon sector econòmic de la ciutat, n'acapara el 21,1% i la construcció se n'endú el 12,6%.

[1] Inclou els municipis de Mataró, Argentona i Cabrera de Mar.