Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El primer Pressupost del nou govern preveu un increment de les inversions del 21,83%

Escoltar

El primer Pressupost del nou govern preveu un increment de les inversions del 21,83%

El govern va presentar ahir en roda de premsa l'avantprojecte de Programa d'Actuació Municipal, de Pressupost municipal i d'Ordenances fiscals per a l'any 2004, que està previst que es portin a l'aprovació del Ple el 29 d'octubre.

Per a l'elaboració d'aquests tres documents s'ha tingut en compte el marc econòmic general, caracteritzat per un creixement entorn al 2% del Producte Interior Brut (PIB), un índex d'inflació interanual del 3%, i per la incertesa del model de finançament municipal arran de la pèrdua d'ingressos municipal a causa de la supressió de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE). A nivell local, s'ha de tenir en compte també el 2,7% de creixement de la població, l'alentiment del consum (les matriculacions de vehicles baixen un 6,1% i un 4,9% les llicències d'obertura), i el repunt en la promoció d'habitatges.

El Programa d'Actuació Municipal 2004

El nou Programa d'Actuació Municipal és fruit de l'acord de govern signat al juliol per PSC, ICV-EUiA i ERC, que es basa en 4 eixos i es resumeix en 19 prioritats:

-Eix 1. La transparència i la participació.

 • Revisar i debatre el reglament de participació ciutadana per implementar noves eines i processos de participació: pressupost participatiu, consells territorials.
 • Fer realitat la finestreta única i la descentralització virtual.

-Eix 2. La sostenibilitat (la gestió de l'espai públic i la planificació)

 • Desenvolupar els plans intregrals territorials: Rocafonda-El Palau, Cerdanyola i el Centre.
 • Elaboració del Pla de Seguretat de Mataró
 • Pla d'aparcaments: posar en funcionament la segona fase de l'aparcament de Can Xammar (148 places), executar en un 80% l'aparcament de la plaça Gatassa (82 places), i iniciar la construcció de la segona fase de l'aparcament del carrer de Solís (37 places).
 • Impulsar el Pla del civisme i aprovar i impulsar el compliment de l'ordenança de civisme.
 • Desenvolupar els programes de rehabilitació d'habitatges, amb especial atenció a Rocafonda-El Palau, Cerdanyola i el Centre.
 • Redactar un nou Programa d'Actuació Urbanística del Municipi (PAUM)
 • Aprovar provisionalment les modificacions del Pla General i del Pla Especial de les Cinc Sènies, programant les actuacions a fer en l'arranjament de diversos camins.
 • Desenvolupar urbanísticament els sectors de la ronda Barceló, Iveco i Renfe.

-Eix 3. La cohesió social.

 • Establir els elements necessaris per a la posada en funcionament del Centre cívic del Pla d'en Boet-Peramàs-Esmandies.
 • Implementar el Pla d'Habitatges: projecte d'habitatges tutelats per a la gent gran, posar a disposició els 26 habitatges del carrer València, i creació de la borsa d'habitatges per a joves.
 • Actualitzar el mapa escolar de Mataró i redactar el projecte d'una nova escola bressol a la Via Europa.
 • Inici de les obres del Poliesportiu de Cirera
 • Impulsar el Pla de normalització i qualitat lingüística

-Eix 4. El progrés econòmic i social.

 • Nou Pacte local per a l'Ocupació (2004-2006), que inclogui el suport als sectors productius i a la transformació del tèxtil.
 • Consolidar la ciutat digital a través de TecnoCampusMataró.
 • Seguiment del Programa d'Orientació per als Equipaments Comercials (POEC) i creació de l'Àgora com a instrument de participació.
 • Elaborar el Pla d'actuació per a la promoció de la ciutat.

El pressupost 2004

L'objectiu del pressupost municipal per al 2004 és dotar de recursos l'Ajuntament per al compliment dels objectius polítics compromesos en el Programa d'Actuació Municipal, mantenint l'equilibri econòmic-financer.

En la seva elaboració s'ha tingut especialment en compte el creixement de Mataró tant pel que fa a població com a la ciutat. És a dir, per una banda, l'augment de la població es traduirà en un augment de demanda de serveis i, per l'altra, la ciutat ha augmentat en 2,4 km de vies públiques, 4,12 Ha de zones enjardinades i 430 punts de llums que ara cal mantenir.

Aquest creixement, compaginat amb la concreció de les noves prioritats del govern, es tradueix en un esforç pressupostari caracteritzat per un augment del 5,48% de les despeses i ingressos corrents i per un increment de les inversions del 21,83%.

Pressupost 2004 Pressupost 2003 Variació

Operacions corrents 72.030.260,13 68.289.090,40 5,48%

Operacions de capital 2.294.840,66 824.416,00 178,36%

Operacions financeres 9.981.511,97 8.537.677,42 16,91%

TOTAL INGRESSOS 84.306.612,76 77.651.183,82 8,57%

Operacions corrents 63.160.048,02 59.650.477,30 5,88%

Operacions de capital 11.907.092,74 9.773.445,10 21,83%

Operacions financeres 9.239.472,00 8.227.261,42 12,30%

TOTAL DESPESES 84.306.612,76 77.651.183,82 8,57%

L'esforç pressupostari es distribuirà de la següent manera:

 1. Serveis en infrastructures i benestar comunitari. 25.509.055 euros (224,75 euros/hab)

  -Via Pública (neteja€) 7.501.002 euros (66,09 euros/hab)

  -Recollida i tractament d'escombraries 5.827.587 euros (51,34 euros/hab)

  -Transport públic 2.946.242 euros (25,96 euros/hab)

  -Enllumenat públic 2.863.069 euros (25,23 euros/hab)

  -Habitatge i urbanisme 2.564.601 euros (22,60 euros/hab)

  -Parcs i jardins 2.071.646 euros (18,25 euros/hab)

  -Protecció, millora del medi ambient 834.851 euros (7,36 euros/hab)

  -Cementiris 750.057 euros (6,61 euros/hab)

  -Aparcaments 150.000 euros (1,32 euros/hab)

 2. Serveis a les persones. 25.006.834 euros (220,32 euros/hab)

  Ensenyament 10.787.463 euros (95,04euros/hab)

  Cultura 3.944.302 euros (34,75 euros/hab)

  Relacions i participació ciutadana 3. 08.418 euros (33,55 euros/hab)

  Acció i promoció social 3.262.746 euros (28,75 euros/hab)

  Esports 2.294.318 euros (20,21 euros/hab)

  Sanitat 467.602 euros (4,12 euros/hab)

  Cooperació 441.984 euros (3,89 euros/hab)

 3. Seguretat i protecció civil. 9.102.587 euros (80,20 euros/hab)
 4. Regulació econòmica. 2.125.612 euros (18,73 euros/hab)
 5. Serveis de caràcter general i endeutament. 22.562.532 euros (198,79 euros/hab)

Pel que fa a la distribució funcional, l'Ajuntament preveu destinar el 30,26% del pressupost a infrastructures i benestar comunitari, el 29,66% a serveis a les persones, el 12% a seguretat ciutadana, el 12,33 a endeutament, el 14,46% a serveis centrals i òrgans de govern, i el 2,5% a regulació econòmica.

Les inversions de l'Ajuntament i empreses públiques per al 2004

1. ACTUACIONS URBANÍSTIQUES. 32.756.239 euros332.7532

Pressupostat el 2004

-Actuació a la zona IVECO-RENFE i altres 14.702.284 euros

-Executar la urbanització de Can Quirze, Les Sureres,

Can Marques, Vallveric, el Sorrall i la depuradora 12.102.397 euros

-Urbanització (PEMUs I PERIs) Can Xammar,

Café del Mar, Can Cruzate, Can Quirze, Rda Barceló,

La Llàntia, Vista Alegre, Les Sureres, El Verdet 5.621.558 euros

-Compra de terrenys 330.000 euros

-Plans de manteniment i serveis comunitaris

(Via pública, enllumenat, jardineria). 7.992.584,83 euros

2. PLANS DE MANTENIMENT I SERVEIS COMUNITARIS. 7.992.584,83 euros

Actuacions pendents de finalitzar

-Acabar les obres de reurbanització La Palma i les les excavacions arqueològiques La Riera

-Distribuïdor trànsit a la Rda. Rafael Estrany

-Construcció 9a barra cementiri Les Valls

-Continuació obres d'implantació del TUB VERD

Pressupostat el 2004

-Millorar el manteniment de l'espai públic: enllumenat,

aportació Consorci de la Brossa 1.302.872 euros

- Inversió reposició via pública i mobiliari urbà 746.890 euros

-Espais verds: entorns Tabalet, CC Pla d'en Boet,

Pl 11 de Setembre, Pl. Mestre Sabater,

Pl. Joaquim Capell i Tirant Lo Blanc 740.242,33 euros

-Mantenir la política d'arranjament de carrers:

La Riera, Ps Marítim, Girona-Vallés,i C/ Sant Joan 1.289.624,96 euros

-Inversió nova al Cementiri de Les Valls, 10a barra

i inversió reposició Els Molins 529.284,51 euros

-Ampliació xarxa de distribució d'aigua 410.852,00 euros

-1a fase Pla Director del Clavegueram 2.134.664 euros

-Actuacions a Rocafonda-El Palau i Cerdanyola 838.155,03 euros

Pressupostat altres administracions

Ministeri de Medi Ambient- ACA:

-Canalització torrent Can Boada

-Nova estació de bombament al Port

Privats:

-Construcció de la nova zona verda del C/ Llauder

3. EQUIPAMENTS CÍVICS I SOCIALS 3. 504.524, 62 euros

Actuacions pendents de finalitzar durant el 2004

-Equipaments culturals: Can Xalant, Nau Gaudí

-Construcció del CC Pla dEn Boet-Peramàs-Esmandies 1.142.000.00 euros

Pressupostat el 2004

-Equipaments culturals: Germans Arenas, i altres 700.000 euros

-Inversió en centres cívics, locals socials i casal

d'avis: casal d'avis de Cerdanyola, local

social C/ València 683.924,24 euros

-Poliesportiu a Cirera i petanques Els Molins 612.000 euros

-Diverses intal.lacions esportives 72.358,19 euros

-Inversions diverses instal.lacions culturals 69.223,14 euros

-Inversions diverses intal.lacions educatives 225.019,05 euros

4. SEGURETAT I MOBILITAT. 2.539.885, 84 euros

Pendents de finalitzar durant el 2004

-Construcció del nou edifici Via Pública 2.210.000 euros

Pressupostat el 2004

-Diverses en seguretat i mobilitat (4a fase carril bici, €) 329.885,84 euros

5. APARCAMENTS I HABITATGES 13.638.556 euros

Pressupostat el 2004

-Impulsar i fomentar la rehabilitació 62.000 euros

-Habitatges i equipaments: C/ La Flor,

C/ Carlemany, C/ Gibraltar, C/ Melendez,

Camí Ral, Bxda Escaletes, C/Hospital, Can Damià,

C/ València i altres 7.178.227 euros

-Naus industrials: Hortes Camí Ral, Vallveric 4.044.877 euros

-Aparcament Camí Ral, Pl. Gatassa,

C/ Solís 2a fase, i projecte d'altres 2.353.452 euros

6. MILLORA DE L'ADMINISTRACIÓ. 891. 985,81 euros

Pressupostat el 2004

-Millora de tràmits 180.000 euros

-Simplificar i apropar els serveis i les gestions,

buscant la màxima qualitat i el mínim cost.

Fer realitat la Finestreta Única. Connexió centres cívics 165.436 euros

-Adquisició material informàtic 148.001 euros

-Adequació edifici Servei d'Informació de Base 24.913,24 euros

-Inv. nova i de reposició en maquinària

i intal.lacions edificis serveis generals 144.116,15 euros

-Cartografia 50.000 euros

-Inversions diverses Promoció Econòmica 79.449,42 euros

Les ordenances fiscals 2004

L'Ajuntament preveu que l'any que ve ingressarà per impostos directes, impostos indirectes i per les taxes municipals 42.350.362,82 euros, un 1,5% menys que en l'anterior exercici. El principal motiu de la disminució és la pèrdua d'ingressos provocats per la supressió d'aplicació de la nova Llei d'Hisendes Locals -valorats en 1,5 milions d'euros-, que obliga l'administració local a intentar treure el màxim rendiment d'altres tributs per compensar i mantenir la quantitat i qualitat dels serveis adreçats als ciutadans.

En aquest sentit, els criteris que l'Ajuntament ha aplicat a les ordenances del 2004 són:

 1. AUTONOMIA FINANCERA. Complir el principi d'autonomia financera dels ens locals, situant els tipus impositius als nivells necessaris per cobrir els serveis destinats als ciutadans. Per això, el promig d'increment que s'aplicarà a un contribuent particular mitjà (amb un vehicle de 12 cavalls fiscals i un pis mitjà) se situarà lleugerament per sobre de l'IPC interanual (3%).
 2. RECUPERACIÓ DELS INGRESSOS PERDUTS PER L'IAE I REDISTRIBUCIÓ DEL GRAVÀMEN DE L'IBI.

  -Increment mitjà d'un 4,1% de l'IBI per a immobles residencials i aplicar el màxim de gravamen al 10 % d'aquells immobles comercials o industrials que tenen un major valor cadastral.

  -Canvis a les plusvàlues per evitar l'especulació: increments mitjans del 6% per les transmissions realitzades en els primers 10 anys i del 3,5% per a les realitzades entre 10 i 20 anys.

  -Increment d'un 13% de l'impost d'obres, construccions i instal·lacions.

  -Ajustar les taxes d'ocupació de sòl i subsòl municipal als rendiments potencials (terrasses, quioscos).

 3. AFAVORIR POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ.

  -Bonificació de fins al 25% e l'IAE a les empreses que acreditin un increment de la plantilla, com a política d'ocupació.

 4. AFAVORIR LA SOSTENIBILITAT. Impulsar la gestió sostenible: l'ús d'energies renovables i la mobilitat sostenible.

  -Bonificació de fins al 50% a l'IAE per a les empreses que usin o produeixin energies renovables.

  -Increment de la bonificació de fins a un 30% de la llicència d'obres que fomenti l'estalvi i l'eficiència energètica i l'ús d'energies renovables.

  -Bonificació de fins al 50% de l'IAE per les empreses que tinguin plans de transport col·lectiu.

  -Increment de la taxa de la grua en un 10% per avançar en el cobriment del cost del servei. En termes absoluts, el cost de la retirada del vehicle serà de 97,4euros.

 5. COFINANÇAMENT DE SERVEIS PÚBLICS. Avançar en el cofinançament de serveis públics demanats i/o utilitzats pels ciutadans per a que els ciutadans tinguin consciència del valor dels mateixos.

  -Increment d'un 7% de la taxa de recollida de la brossa per avançar en el cobriment del cost del servei. En números absoluts, equival a una puja de 5 euros a l'any.

 6. NOVES TARIFES PER NOUS SERVEIS O ACTIVITATS. Aplicar una nova tarifa per ocupació del sòl i subsòl municipal als operadors de telefonia mòbil i crear nous preus públics per serveis que desenvolupa el Departament de Manteniment.
 7. FINANÇAMENT DE LA POLÍTICA D'APARCAMENT. Avançar en la convergència o equilibri de les tarifes de zona blava i aparcament en subterrani com a eina de finançament de la política d'aparcament. -Increment mitjà dels preus de la zona blava en un 6,9%.