Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova per unanimitat el nou Pacte per a la Nova Ciutadania

Escoltar

El Ple aprova per unanimitat el nou Pacte per a la Nova Ciutadania

El Ple d'ahir va aprovar per unanimitat el Pacte per a la Nova Ciutadania, que representa el compromís de tots els grups polítics amb representació municipal de treballar en unmodel de ciutat basat en la cohesió social, en la convivència i en la igualtat d'oportunitats, capaç de donar resposta als canvis i noves necessitats que representa la immigració.

L'acord polític es plasmarà en una proposta amb els programes i les accions concretes a desenvolupar, que serà presentada en el termini d'un mes per ser debatuda i consensuada per tots els agents implicats.

Aquest acord és el segon que l'Ajuntament impulsa en aquest àmbit, donat que en el mandat anterior també es va signar per unanimitat un pacte similar i el pla municipal corresponent. La renovació de l'acord respon als canvis experimentats en la ciutat i a Catalunya.

En el període 2000-2003 el percentatge d'immigrants residents a Catalunya ha passat del 3 al 6% de mitjana. A més, si bé fins fa molt poc temps les persones nouvingudes a Mataró provenien de la zona subsahariana i del Magrib, actualment es poden trobar moltes persones la procedència de les quals és del centre i sudamèrica, els països de l'Europa de l'Est i de l'Àsia.

Els tres objectius del nou pacte

 1. La integració de les persones nouvingudes en el marc de respecte pel nostre sistema de valors democràtics, constitucionals, socials i jurídics, garantint els drets i els deures de tota la ciutadania, sense cap tipus de discriminació per qüestions de gènere, origen o religió.
 2. La normalització de la prestació de serveis, la igualtat d'oportunitats i la qualitat de vida de tots els ciutadans i totes les ciutadanes.
 3. La cohesió social i la convivència, des de la concertació i el consens social i polític a la ciutat.

Línies d'actuació del Pla per a la Nova Ciutadania

 1. Recepció i acollida, a través dels serveis municipals de Mataró, de les persones nouvingudes per facilitar la seva integració social i el coneixement de la cultura i la llengua pròpies del país d'acollida, respectant la seva diversitat cultural.
 2. Informar a les persones nouvingudes dels mecanismes de regularització jurídica i administrativa.
 3. Impulsar i facilitar la socialització dels joves nouvinguts en el territori i la societat d'acollida, especial a l'escola, en l'esport i el lleure.
 4. Promoure i fomentar l'educació i la formació, en tots els àmbits, com a base d'una ciutadania amb igualtat d'oportunitats, conjuntament amb tots els agents educatius, fent especial atenció a les necessitats i problemàtiques escolars que es deriven de l'arribada de famílies nouvingudes a la ciutat.
 5. Millorar les condicions d'accés al mercat laboral de tots els ciutadans i de totes les ciutadanes i exigir la seva regularització a l'administració competent. Garantir el compliment de les ordenances locals en les activitats econòmiques i els establiments comercials.
 6. Vetllar perquè l'accés a un habitatge digne per a totes les persones sigui en condicions d'igualtat per a tothom, en qualsevol zona de la ciutat i per l'estricte compliment de les normatives d'habitabilitat.
 7. Es tindrà cura de la promoció de la dona immigrant com a agent d'integració donada la seva importància en la cohesió familiar, fent especial èmfasi en les relacions d'igualtat entre homes i dones per evitar les discriminacions per qüestions de gènere i pel seu dret d'accés a l'educació i el treball.
 8. Promoure l'atenció sanitària i els valors de la salut com a base per a la millora de la qualitat de vida de les persones nouvingudes, fent especial èmfasi en la prevenció i tractament de noves malalties. Facilitat informació i l'accés als serveis i garantir la coordinació entre les diferents institucions implicades.
 9. Impulsar actuacions de sensibilització i pedagogia envers la complexitat del fet migratori, analitzant-ne les causes i contrarestant les conseqüències negatives que se'n perceben, afavorint la prevenció i mediació dels conflictes i la convivència en tots els barris de la ciutat i el diàleg entre religions i cultures.
 10. Atendre les necessitats i sensibilitats de tota la població, la qulaitat de vida i la seguretat, i el respecte i civisme en base als drets i deures de la ciutadania. Desenvolupar polítiques territorials integrals, fent especial èmfasi en totes aquelles zones de la ciutat que són receptores de població nouvinguda, amb l'objectiu de propiciar la convivència ciutadana i la cohesió social.
 11. L'administració municipal abordarà activament les situacions d'il·legalitat, el tràfic de persones humanes, les agressions i actuacions racistes i xenòfobes, i l'explotació personal i professional dels immigrants, posant al servei de la justícia els instruments de que disposa, en coordinació amb les altres administracions que en tinguin les competències.

L'abast del pacte

1. El Pacte per a la Nova Ciutadania serà la base del Pla Municipal per a la Nova Ciutadania que definirà els criteris i les actuacions en matèria d'immigració, convivència i ciutadania de l'Ajuntament, en consens amb totes les entitats i organismes que hi estan implicats.

2. El desenvolupament global del Pacte es realitzarà des del seguiment del Pla, el debat i l'actualització per part del Consell Municipal per a la Convivència, la Comissió Tècnica Municipal i els grups municipals. Es presentarà un informe a la comissió de seguiment del Pacte sobre el desenvolupament del Pla com a mínim una vegada a l'any.

3. El Pacte per a la Nova Ciutadania es constitueix com un acord obert a tothom, amb vocació de ser subscrit per altres grups, associacions o entitats que estiguin a favor dels seus principis i accions.

L'acord del Ple

Primer: Aprovar el Pacte per a la Nova Ciutadania com a compromís de tots els grups polítics que conformen aquest consistori per treballar en un model de ciutat basat en la cohesió social, en la convivència i en la igualtat d'oportunitats, capaç de donar resposta als canvis i noves necessitats que representa la immigració.

Segon: Treballar amb els mecanismes de control i de seguiment del Pacte necessaris, com el Consell Municipal per a la Convivència i la Comissió de seguiment, per tal d'assegurar una participació activa, el seu desenvolupament, la seva avaluació i, si cal, la seva revisió.

Tercer: Aquest Pacte serveixi de referent per al Pla Municipal per a la Nova Ciutadania que serà consensuat amb els diferents grups municipals de l'Ajuntament de Mataró i el Consell Municipal per a la Convivència.