Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple fa l'aprovació inicial de la modificació puntual als àmbits Iveco-Renfe/La Farinera/Veïnat de Valldeix

Escoltar

El Ple fa l'aprovació inicial de la modificació puntual als àmbits Iveco-Renfe/La Farinera/Veïnat de Valldeix

El Ple d'ahir dijous va fer l'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació als àmbits Iveco-Renfe/La Farinera/Veïnat de Valldeix. L'objectiu d'aquesta modificació és transformar l'àmbit Iveco-Renfe/La Farinera en un sector mixt d'habitatge i terciari i impulsar nous equipaments i espais lliures al Veïnat de Valldeix. L'àmbit total de la modificació és de 128.640 m2.

Aquesta modificació és un pas més en la remodelació del front marítim que se suma a les actuacions que s'estan fent o estan en marxa a la façana marítima de la ciutat com el desenvolupament de Marina de Llevant, la ronda de Barceló, el Cafè de Mar - Cooperativa Agrària o el sector del Rengle.

Àmbit Iveco-Renfe/La Farinera

L'àmbit Iveco-Renfe té una forma triangular i es troba situat en mig de l'avinguda d'Ernest Lluch, l'avinguda del Maresme i la Renfe.

Pel que fa a La Farinera, es troba ubicada a l'illa definida per la ronda de Barceló, l'avinguda del Maresme, el carrer dels Germans Thos i Codina i, pendent d'obrir, el carrer de Josep Abril.

La fàbrica és un edifici d'origen industrial que s'inclou en el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic. Actualment, el planejament que s'està tramitant preveu que es transformi en un equipament seguint el criteri de potenciació del patrimoni donant-li un ús públic i en sintonia amb la reconversió d'altres edificis catalogats com són el Cafè de Mar, la Cooperativa Agrària i la fàbrica Cabot i Barba.

La Farinera en un principi formava part de la Modificació Puntual del Pla General de la ronda de Barceló però s'ha considerat més oportú la seva inclusió dins l'àmbit Iveco-Renfe a efectes d'una millor gestió urbanística.

El sector ocupa una superfície de 102.290 m2.

Així, els objectius que planteja aquesta modificació en aquest àmbit es basen en:

. Transformar els usos industrials existents en un sector mixt residencial i de serveis en sintonia amb les noves ordenacions previstes a la ronda de Barceló, El Rengle o el Cafè de Mar, completant d'aquesta manera, la remodelació del front marítim de la ciutat.

. El sostre total es repartirà un 80% en habitatge ( 113.595 m2) i el 20% restant estarà destinat a usos terciaris, comercials i de serveis i de dotacions privades (28.399 m2). El màxim d'habitatges s'establiria en 1.300.

. En el sector d'Iveco-Renfe els blocs d'habitatges seran lineals permetent la permeabilitat mar-muntanya i l'edificació de més alçada se situarà  a l'entorn de l'avinguda del Maresme. A La Farinera l'ordenació es farà segons els criteris previstos a la ronda de Barceló mantenint els elements catalogats.

. Segons el Programa d'Actuació Urbanística Municipal (PAUM 2004) es reserva com a mínim el 25% del sostre destinat a l'habitatge per a la construcció d'habitatge protegit.

. Cessió obligatòria i gratuïta del 10% del sostre d'aprofitament privat.

. Reurbanització completa de l'avinguda del Maresme a càrrec del nou sector delimitat

. Càrrega urbanística de com a mínim 6 milions d'euros per construir un aparcament per a cotxes d'unes 300 places, per substituir l'existent, vinculat a l'estació, per tal de potenciar l'ús del tren.

. Pel que fa a la urbanització dels sistemes comunitaris:

- Sistema viari: disposició d'un vial paral.lel a les vies del tren integrat en un parc lineal donant continuïtat al sector del Rengle fins a la confluència amb la ronda de Josep Irla i l'avinguda del Maresme; i disposició d'uns vials secundaris perpendiculars al mar, de connexió entre l'avinguda del Maresme i el nou vial del parc lineal.

A la banda de La Farinera, s'obrirà el carrer de Josep Abril fins l'avinguda del Maresme.

- Espais lliures: els espais lliures es concentraran majoritàriament a la banda del front de mar per potenciar el parc lineal (32.023 m2).

- Equipaments comunitaris: es preveu com a reserva de sòl mínima per a equipaments 10.893 m2, dels quals 893 m2 corresponen a La Farinera i els 10.000 m2 restants seran equipaments nous al sector Iveco-Renfe. Es preveu que un dels equipaments pugui ser un centre escolar.

Àmbit del Veïnat de Valldeix

El Veïnat de Valldeix està situat a tocar de la riera de Can Soler, davant de la urbanització de Can Marquès. El sector, que ocupa una superfície de 26.350 m2, està situat en sòls no urbanitzables tot i que disposa d'accés rodat pavimentat i infrastructures de serveis.

. Es requalificarà el sector per tal de poder-hi construir equipaments comunitaris i espais lliures.

. Transformar la nau existent perquè pugui ser utilitzada com equipament públic.

. S'establirà una nova zona de lleure a la banda del camí rural existent potenciant els itineraris paisatgístics del sector. Es garantirà la protecció de la vegetació del torrent de Can Soler.

Més equipaments públics i més zones verdes

La proposta de modificació comporta un increment dels sòls públics que passen a ser d'un 66,5% mentre que en el planejament vigent representen un 46%.

Així, els espais lliures ocuparan 45.215 m2, el que representa un increment de 20.146m2 respecte el planejament vigent. I el sòl per a equipaments públics passa a 23.931 m2, mentre que en l'actualitat el planejament únicament contempla 3.579 m2.

La delimitació i el desenvolupament de nous sectors a la ciutat és una de les línies d'actuació del Programa d'Actuació Urbanística Municipal (PAUM 2004). En el PAUM també s'indiquen les estratègies i actuacions urbanístiques de futur de la ciutat i on es fixen les reserves de sòl per a l'habitatge protegit.