Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple dóna suport a la construcció del Quart Cinturó

Escoltar

El Ple dóna suport a la construcció del Quart Cinturó

El Ple va aprovar ahir una resolució presentada pels grups municipals de CiU i PSC que dóna suport a la construcció del Quart Cinturó i demana a la Generalitat de Catalunya que consideri aquesta infrastructura una actuació prioritària per al desenvolupament de la segona corona metropolitana. El grup municipal de CiU va retirar la proposta inicial que havia presentat al Ple en favor d'un text consensuat amb el grup del PSC.

La proposta va comptar amb els vots a favor de CiU, PSC i PP, i en contra d'ICV i ERC. El text íntegre de la resolució és el següent:

"La construcció de Catalunya ha vingut determinada històricament per la capacitat de connectar-se i relacionar-se amb d'altres pobles i civilitzacions.

L'horitzó dels nous temps assenyala la necessitat de disposar d'una xarxa desenvolupada d'infrastructures potent de transport de béns i persones i de telecomunicacions que ens permeti seguir sent una zona estratègica en l'arc mediterrani del sud d'Europa.

Però si és important disposar d'una xarxa d'infrastructures per tal de connectar-nos amb altres pobles i civilitzacions encara més important és disposar d'una xarxa d'infrastructures interna que permeti una major i millor mobilitat entre municipis.

Una d'aquestes infrastructures es tracta del Quart Cinturó. Es tracta d'una via que ha d'unir la localitat d'Abrera a Granollers i Mataró, passant per Terrassa i Sabadell.

El IV Cinturó constitueix una peça indispensable per al desenvolupament econòmic de la regió metropolitana de Barcelona i de Catalunya.

Aquest, conforma un eix vertebrador que permetrà la ràpida intercomunicació transversal de la segona corona metropolitana i alliberarà les vies d'accés radial nord-sud cap a la conurbació de Barcelona.

A més en connectar l'arc Baix Llobregat-Vallès-Maresme, que és el cinturó industrial de la regió metropolitana, donarà servei a un important tràfic de mercaderies que actualment congestiona ciutats com Terrassa, Sabadell i les carreteres del Vallès.

En definitiva, el Quart Cinturó comportarà una ampliació de la capacitat del viari de la Regió Metropolitana de Barcelona, la xarxa viària de la qual ha arribat a una situació de saturació, a causa del destacat creixement de la mobilitat intercomarcal.

Les vies alternatives al Quart Cinturó suporten actualment els alts nivells de trànsit i tenen pràcticament esgotades les possibilitats d'ampliar les seves necessitats.

Ara, el Govern Central en els pressupostos de l'estat del 2006 ha previst una partida de 45 milions d'euros per licitar el primer tram del Quart Cinturó al 2006. Segons el projecte la futura autovia tindria tres carrils per sentit i entraria en servei al 2008.

Atès que el Quart Cinturó suposa doncs, una infrastructura vital per a la ràpida intercomunicació de la segona corona metropolitana, un avenç important en les comunicacions i una infrastructura que ajudarà a descongestionar les carreteres de la segona corona metropolitana.

Atès que en els pressupostos de l'estat hi ha prevista una partida destinada a la construcció del primer tram del Quart Cinturó

És per això que el Grup Municipal de CiU proposa al Ple l'adopció dels següents,

ACORDS:

Primer.- Donar suport a la construcció del Quart Cinturó ja que suposa una infrastructura vital per a la comunicació del nostre municipi amb la resta.

Segon.- Expressar la satisfacció per la signatura del conveni entre la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Fomento que inclou , per l'any 2006, l'inici dels treballs d'execució de l'autovia orbital (ó B-40) entre Abrera i Terrassa.

Tercer.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat que doni suport a la construcció del Quart Cinturó i ho consideri una actuació prioritària per al desenvolupament de la segona corona metropolitana i que vetlli per la incorporació de totes les mesures necessàries per minimitzar el seu impacte ambiental en tot el seu traçat.

Quart.- Manifestar el recolzament a la posada en marxa del serveis ferroviaris per a passatgers entre Martorell, Rubí, Sant Cugat, Cerdanyola a través de la línia C-7 i demanar al Govern de la Generalitat que acceleri els treballs d'estudi sobre el nou traçat ferroviari orbital que relacionarà les comarques del Garraf, Alt Penedès, el Baix Llobregat, les comarques del Vallès i el Maresme.

Cinquè.- Comunicar l'adopció d'aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, a tots els grups polítics del Congrés dels Diputats i del Senat, al Govern Central, a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya."