Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La reurbanització del carrer de la Concepció convertirà el vial en zona de vianants

Escoltar

La reurbanització del carrer de la Concepció convertirà el vial en zona de vianants

L'Ajuntament de Mataró ha començat avui les obres de reurbanització del carrer de la Concepció, situat entre els carrers d'Altafulla i de Sant Benet. Els treballs consistiran en la pavimentació del vial a un sol nivell per convertir-lo en zona de vianants, i en l'adequació i renovació dels serveis i de les infrastructures urbanes.

El carrer té una llargària de 160 m i una amplada variable entre 4,50 i 6,00 m.

Les obres han estat adjudicades a l'empresa Constraula Enginyeria i Obres SA per un import de 83.849,61 euros. Els treballs tenen una durada prevista de tres mesos.

Calçada i paviment

La calçada i les voreres es diferenciaran pel material de la pavimentació. La calçada serà de 2,70 m i es realitzarà amb un paviment de llamborda de formigó colorejat. Les voreres, de 0,80 m a 1,50 m, es realitzaran amb peces de pedra artificial, de color i granellades. El paviment del carrer serà a un únic nivell amb un pendent de 2% cap al centre.

Les voreres que connectin amb els carrers d'Altafulla i de Sant Benet es pavimentaran amb panot de morter de ciment, de les mateixes característiques que els respectius carrers.

A les cruïlles amb els carrers de Sant Benet i d'Altafulla, el nom del carrer de la Concepció es formarà mitjançant la col·locació al paviment de lletres fetes amb planxa de fosa dúctil pintada amb pintura metal·litzada de color negre. Les lletres seran amb relleu del tipus Century Gothic.

A l'entrada i sortida del carrer es construirà un gual per al pas de vehicles amb peces prefabricades de formigó de 60 cm d'amplada.

Clavegueram, aigua potable i enllumenat

Pel que fa al clavegueram, es construiran nous embornals sifònics per a la recollida de l'aigua superficial del carrer, pel centre de la calçada, que es connectaran als pous de registre del col·lector ja existent.

També està previst realitzar tres nous pous de registre i anul·lar-ne alguns dels ja existents, amés de substituir la quarentena de claveguerons d'aigües fecals.

La renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable, que serà executada per l'empresa municipal Aigües de Mataró, SA, serà completa.

Pel que fa a la xarxa de baixa tensió, se soterraran els encreuaments de les línies aèries existents. Es col·locaran 10 punts de llum engrapats a la paret sobre suport de braç amb làmpades de 100 W que s'alimentaran del quadre elèctric d'El Torrent.

Les línies aèries de la xarxa de telefonia quedaran soterrades. L'objectiu és que les línies només siguin presents a les façanes dels edificis.

Al vial s'hi col·locaran papereres trabucades de fosa i la senyalització vertical corresponent suportada al terra o a les façanes.