Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'atur registrat a Mataró en el mes de juny presenta una reducció respecte les xifres de fa un any

Escoltar

L'atur registrat a Mataró en el mes de juny presenta una reducció respecte les xifres de fa un any

El nou Sistema d'Informació dels Serveis Públics d'Ocupació (SISPE) situa a finals del segon trimestre de 2005 en 5.804 el nombre de persones desocupades a l'Oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya (OSOC) de Mataró, que inclou dades dels municipis de Mataró, Argentona i Cabrera de Mar. Amb aquest nombre de desocupats, entre març i juny de 2005 les llistes s'han reduït en 636 persones. Aquesta xifra suposa la millor evolució d'un segon trimestre des de l'any 1998.

Pel que fa a la comparació respecte el mateix mes de l'any anterior, l'atur registrat a finals del mes de juny s'ha reduït en un 0,7%, amb un total de 42 persones menys. Tot i que es tracta d'un descens interanual força minso, és el primer que es produeix des del darrer de març de 2001.

Aquestes dades es recullen en el butlletí trimestral Observatori del Mercat de Treball de Mataró, que publica el Servei d'Estudis i Planificació de l'Ajuntament de Mataró. En el butlletí número 38 s'analitzen les dades del segon trimestre de 2005 a la ciutat i el seu àmbit d'influència més proper.

Amb 5.804 desocupats a la ciutat, i una població activa de 61.343 persones (segons les dades oficials de població activa del cens de 2001 fetes públiques per l'INE), la taxa d'atur registrada queda situada en el 9,46%, una taxa superior a la de la província de Barcelona (8,37%) i a la de Catalunya (7,79%), i inferior a la del conjunt d'Espanya (10,22%) d'acord amb els registres del SISPE.

Les dones són un cop més el col·lectiu que en surt més perjudicat

El descens de l'atur en el darrer any al conjunt de la ciutat no ha tingut lloc entre les dones, que han vist com s'incrementaven les seves llistes en un 1,8%. Els homes en canvi han estat els impulsors del descens de l'atur registrat amb una davallada del 4,3%.

El fet que la variació interanual de l'atur d'homes i dones sigui de signe oposat, no fa sinó aprofundir l'escletxa entre l'atur entre homes i dones. Així, el 39,8% dels desocupats registrats a l'OSOC de Mataró*són homes (2.311 persones), mentre que les dones representen el 60,2% (3.493 persones). Aquest diferencial és encara més evident en la taxa d'atur, ja que en els homes és del 6,5% mentre que en les dones és gairebé el doble, el 13,6%.

Per edats, el col·lectiu de més de 44 anys és el més nombrós entre els aturats registrats a l'OSOC de Mataró, amb 2.678 desocupats, xifra que representa el 46,1% de l'atur registrat en aquesta oficina. Si bé el progressiu envelliment de la població així com els problemes que té la gent de més edat per trobar feina influeixen en el creixement del nombre d'aturats d'aquest col·lectiu, val a dir que també presenta un major registre en les oficines d'ocupació a causa dels incentius derivats de les prestacions per subsidi d'atur.

Distribució per sectors econòmics

En l'anàlisi de la desocupació registrada per sectors, pot veure's com el sector serveis és el que en surt més malparat en la seva evolució en el darrer any, ja que ha estat l'únic sector que ha registrat un augment de la desocupació a Mataró*, concretament del 4,9%. D'aquesta forma, es consolida com el sector amb més desocupats a Mataró*, amb 2.546 persones desocupades registrades, el que en termes relatius suposa el 43,9% de la desocupació que hi ha a la ciutat.

La indústria és el segon sector amb més desocupats i desocupades, amb 2.392 persones que han tingut la seva darrera feina en aquest sector, el 41,2%. Filant més prim dins d'aquest dos grans sectors, trobem d'una banda que els desocupats de la indústria tèxtil i de la confecció representen el 33,8% de tots els aturats que hi ha a Mataró*, mentre que de la banda del sector serveis, el que es dedica a activitats complementàries per a les empreses (entre les que s'inclou la selecció i col·locació de personal) representa el 16,8% de l'atur registrat a la ciutat.

La construcció i els que busquen la primera feina (SOA), són col·lectius amb un menor pes dins l'estructura de l'atur a Mataró (junts representen el 14,2%), i en la seva variació interanual ambdós presenten un descens de l'atur registrat, un 12,3% en el primer i un 17% en el segon.

Atur per nivells d'instrucció

A banda del canvi del sistema d'informació, també s'ha produït un canvi en la classificació del nivell d'instrucció de l'atur registrat. Si abans de l'entrada en funcionament del SISPE, es feia servir la CINE-1997 (Classificació Internacional Normalitzada d'Educació), amb l'entrada en funcionament del SISPE, s'utilitza la CCED-2000 (Classificació Catalana d'Educació). L'entrada en funcionament del nou sistema de classificació fa que en els primers mesos de funcionament del SISPE les dades d'atur registrat per cada nivell d'instrucció presentin important oscil·lacions d'un mes a l'altre, fent-se necessari esperar a què la sèrie s'assenti per tal d'analitzar-ne l'evolució.

A l'espera que les dades d'atur registrat per nivell d'instrucció s'estabilitzin, la distribució dels desocupats per nivell d'instrucció és la següent: desocupats amb estudis primaris o inferior el 7,2%, els que tenen estudis secundaris el 85,5%, i els que tenen estudis postsecundaris el 7,3%.

Evolució de la contractació

L'ús dels contractes de curta durada és la tònica dominant en la contractació a Mataró*. En el segon trimestre de 2005 el 58,7% dels contractes tenen una durada de menys de sis mesos, i d'aquests, el 38,5% tenen una durada inferior al mes. A l'altra banda, els contractes indefinits en el segon trimestre han representat el 12% de la contractació de Mataró*.

En aquest trimestre, els homes acaparen la major part dels contractes de Mataró*, amb el 52% dels contractes. D'aquesta forma es trenca amb quatre trimestres consecutius on la contractació femenina supera la masculina.

Per grups d'edat, el 31,5% dels contractats tenien entre 30 i 44 anys, si bé cal matisar que aquest grup d'edat abasta un període de 15 anys. Per contra, els que tenen entre 20 i 24 anys, que abasten només 5 anys, concentren el 24,9% de la contractació de la ciutat. Els majors de 44 anys, amb el 46,1% d'aturats registrats a la ciutat, concentren només el 12,5% dels contractes comunicats a l'OSOC de Mataró.

En la distribució per sectors, tres de cada quatre contractes que s'han signat en el primer trimestre corresponen al sector serveis. A la indústria, li corresponen el 10,5% i a la construcció el 12,4%.

 

*

Inclou els municipis de Mataró, Argentona i Cabrera de Mar.