Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró constituirà el proper divendres el Consell de Ciutat

Escoltar

Mataró constituirà el proper divendres el Consell de Ciutat

El Consell de Ciutat es constituirà el proper divendres 6 de maig. La sessió de constitució tindrà lloc al Centre Cívic Pla d'en Boet (carrer de Juan Sebastián Elcano, 6), a les 19.30 hores, i serà presidida per l'alcalde, Joan Antoni Baron.

Durant la sessió de constitució tindrà lloc la conferència "La participació ciutadana: importància i elements claus per a l'èxit", a càrrec del director general de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Brugué. D'altra banda, el regidor de Participació Ciutadana, Ivan Pera, explicarà les funcions i els objectius del Consell de Ciutat.

El Consell de Ciutat és l'òrgan de participació i de consulta de caràcter global que s'ha creat amb l'objectiu de debatre i consensuar les grans línies estratègiques del municipi. Està format tant per representants de diferents àmbits de la ciutat com de ciutadans a títol individual. El reglament que desenvolupa aquest òrgan es va aprovar definitivament al Ple del 3 de febrer de 2005.

Composició

El Consell de Ciutat el formen 104 persones, un terç de les quals són ciutadans escollits aleatòriament. En concret, el consell està format per: 9 representants dels grups municipals, 2 de cadascun dels organismes autònoms, 2 de cadascun dels consells sectorials, 2 de cadascun dels consells territorials, 4 de les associacions empresarials més representatives, 4 de les organitzacions sindicals, 4 de la Federació d'Associacions de Veïns de Mataró (FAVM), 1 de l'Escola Universitària del Maresme (EUM), 1 dels mitjans de comunicació local, 35 residents a Mataró majors de 16 anys escollits aleatòriament, i 5 persones de reconegut prestigi.

També podran participar en el consell, amb veu i sense vot, tècnics municipals o d'altres administracions i experts, així com el defensor del ciutadà sempre que ho requereixin els temes a tractar. L'alcalde presidirà el Consell de Ciutat, i com a secretari actuarà el Secretari de la Corporació o el funcionari en qui delegui.

Funcions

Les funcions del Consell de Ciutat són:

 • Assessorar l'Ajuntament en les definicions de les grans línies de la política i els grans projectes de ciutat.
 • Debatre el projecte de Programa d'Actuació Municipal (PAM) i els pressupostos municipals.
 • Debatre i valorar les conclusions dels estudis i treballs sobre temes estratègics que hagi encarregat l'Ajuntament.
 • Debatre i valorar les propostes de revisió o modificació global del Pla General d'Ordenació Urbana.
 • Sol·licitar l'activació de qualsevol dels mecanismes de participació previstos al Reglament de Participació Ciutadana, i impulsar nous processos participatius.
 • Estudiar, debatre i informar les propostes que li plantegin els consells territorials o sectorials.
 • Fer el seguiment de la Carta dels Drets Humans a la ciutat.
 • Altres temes que li siguin encomanats per l'alcalde o el Ple de l'Ajuntament.

Òrgans

El Consell de Ciutat s'estructura en els òrgans següents:

 • Plenari (tots els membres), que es reunirà en sessió ordinària cada 6 mesos. Celebrarà sessions extraordinàries quan les convoqui el president, per iniciativa pròpia o a sol·licitud d'una quarta part dels seus membres.
 • Presidència (alcalde).
 • Comissió permanent (formada per un màxim de 20 persones, nomenades per l'alcalde).