Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

PUMSA convoca un concurs per a la comercialització del futur sostre construït d'ús terciari en el sector del Rengle

Escoltar

PUMSA convoca un concurs per a la comercialització del futur sostre construït d'ús terciari en el sector del Rengle

Promocions Urbanístiques de Mataró S.A. (PUMSA) convoca un concurs per a la comercialització de l'edificabilitat corresponent a les parcel·les de la seva propietat que hi ha en el sector del Rengle. L'empresa municipal disposa aproximadament d'11.700 m2 de sostre sobre rasant i de 6.000 m2 d'edificabilitat sota rasant. El concurs va dirigit preferentment a empreses d'activitats afines al TecnoCampus o aquelles afectades pel desenvolupament urbanístic de la ciutat.

En virtut del corresponent projecte de reparcel·lació que es tramiti del sector del Rengle, d'acord amb el planejament vigent i segons el Pla Municipal d'Urbanisme que està en fase d'elaboració, PUMSA disposarà aproximadament d'11.700 m2 de sostre sobre rasant i de 6.000 m2 d'edificabilitat a construir sota rasant, que ara són objecte de comercialització. Aquest sostre s'emplaçarà en la illa 3 definida per la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Municipal, i s'inclou en un projecte únic del sector, en front de la carretera N-II.

Projecte a mida per a les empreses interessades

La comercialització dels espais d'ús terciari del sector del Rengle es produeix abans de la construcció del propi edifici per tal d'intentar construir unes instal·lacions adequades a les necessitats dels futurs ocupants. En la redacció del projecte executiu definitiu, un cop adjudicades les empreses o els locals que hi formaran part, es prendran en consideració els suggeriments que els adjudicataris puguin realitzar a fi i efecte de millorar l'edifici i adaptar-lo, en la mesura del possible, a les seves necessitats.

Actualment es disposa d'un avantprojecte on es determina que l'obra ocupa una superfície aproximada de 6.000 m2 en planta rectangular. Es tracta d'un edifici concebut com un gran sòcol de dos nivells que es distribueixen de la següent manera: una planta baixa de 6.000 m2 de sostre i 3.000 m2 de sostre en altell; dues plantes de 1.350 m2 de sostre cadascuna i una planta subterrània de 6.000 m2 sota rasant, on s'habilitaran espais destinats a aparcament i magatzems i espais vinculats a la planta baixa. La totalitat de les plantes quedaran connectades amb els aparcaments mitjançant els accessos i els equipaments tècnics necessaris.

Tipus de licitació

El valor que servirà de tipus d'oferta és de 1.353 €/m2 de sostre construït. Aquest import correspon al preu mig de la totalitat de l'edificabiltat construïda. Cada participant presentarà oferta per l'edificabilitat que consideri convenient, indicant la superfície per la que presenta licitació i la seva ubicació (planta soterrani, planta baixa, planta primera o segona), i amb indicació del preu en funció de la referida ubicació.

Criteris d'adjudicació

Alhora de procedir a l'adjudicació de la venda, es tindrà en compte l'oferta econòmica, en un 60%, i el tipus d'activitat a implantar, en el 40% restant. Pel que fa a aquest últim criteri i donada la proximitat de l'edificabilitat objecte del concurs al TecnoCampus, el concurs va dirigit preferentment a les empreses que desenvolupin una activitat anàloga o afí a aquest projecte.

En segon lloc, també es dirigeix preferentment a les empreses que es troben afectades pel desenvolupament urbanístic de la ciutat. I en última instància, els espais es destinaran a la resta de possibles interessats que no es trobin inclosos en cap dels dos supòsits anteriors.

Espai motor de canvi i transformació

La idea és crear un espai motor de canvi i transformació de Mataró i concentrar en un únic espai el centre generador del coneixement i el centre generador de territori-infraestructures (incubadora d'empreses, serveis a empreses, centres de convencions equipats).

En aquest sentit, la present convocatòria valorarà especialment, les ofertes presentades per empreses que desenvolupin les següents activitats: activitats d'alt valor afegit, intensives en coneixement, formatives i d'investigació; activitats d'innovació en els sectors empresarials tradicionals, com per exemple, el tèxtil, els sector serveis (turisme, empresarials, sanitaris, formació i formació contínua per empreses), de la flor tallada i mitjans de comunicació; activitats relacionades amb l'àmbit universitari i/o amb el procés formatiu del TecnoCampus i altres activitats relacionades amb projectes municipals.

Promoure el teixit empresarial

PUMSA, que dedica part de la seva activitat a urbanitzar sectors residencials, terciaris i industrials per fomentar les activitats econòmiques i socials a la ciutat de forma sostenible, ha estat l'encarregada de promoure la urbanització del sector del Rengle, un dels seus projectes més ambiciosos. L'entitat municipal també dedica bona part dels seus recursos a reubicar les empreses situades al nucli urbà de la ciutat als polígons industrials, per tal de dotar-les de les infraestructures i dels serveis necessaris per guanyar competitivitat i alliberar la ciutat de les indústries.

El sector del Rengle es convertirà en un reclam i en un element distintiu de la ciutat que comptarà amb una superfície total de 175.000 m2. Els usos del sector seran els següents:

  • 26.000 m2 de superfície que acolliran el futur Parc TecnoCampus,
  • 33.000 m2 de superfície de zona verda
  • 38.000 m2 de vials
  • 77.000 m2 aproximats dividits en tres illes diferenciades, amb 100.821 m2 de sostre edificable, dels quals el 69 % es destinarà a usos terciaris-industrials i el 31% a usos residencials. Aquest últim allotjarà 388 habitatges, dels quals un 20% seran de protecció oficial, un 10% de règim de protecció amb preu concertat i un 70% d'habitatges lliures. Els espais que es comercialitzen formen part del sostre terciari-industrial.

El Rengle consolida el nou model de ciutat, promogut per PUMSA, per tal de millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes i augmentar també la competitivitat de les empreses instal·lades a Mataró. Una ciutat que ha de créixer seguint els criteris de sostenibilitat que venen determinats pels recursos materials i per la pròpia ciutadania.

Lliurament d'ofertes

Els interessats poden recollir el plec de clàusules a les oficines de PUMSA, c/ de Pablo Iglesias, 63, 2a planta, despatx 10, 08302 Mataró, fins al 9 de setembre de 9.00 a 14.00 hores. A partir del 9 de setembre, de dilluns a dijous de 9.00 a 13.00 hores i de 16.00 a 18.30 hores, i divendres de 9.00 a 14.00 hores. Les ofertes es poden presentar fins a les 12.00 hores del 29 de setembre de 2005 a les mateixes oficines i l'obertura pública d'ofertes es produirà el mateix dia a les 13.00 hores.

L'entrega del sostre terciari es realitzarà totalment construït, i lliure de càrregues i gravàmens, previsiblement a principis de l'any 2007, sens perjudici de la possible pròrroga que sigui necessari realitzar per finalitzar les obres de construcció.