Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Una nova rotonda millorarà la distribució del trànsit al polígon de Mata-Rocafonda

Escoltar

Una nova rotonda millorarà la distribució del trànsit al polígon de Mata-Rocafonda

L'Ajuntament de Mataró inicia aquesta setmana les obres per urbanitzar una nova rotonda al polígon industrial de Mata-Rocafonda, que estarà ubicada a la cruïlla del carrer de l'Energia, el carrer del Vapor de Can Gordils i el carrer del Gènere de Punt. L'objectiu és millorar la distribució del trànsit interior del polígon i incrementar-ne la seguretat vial.

Les obres comprenen: el tall del ferm existent; el fresatge dels entroncaments; les cates; la demolició de les voreres de formigó, dels parterres i de les calçades, i dels embornals i els punts de llum que s'hagin de canviar; l'excavació de la capa de l'aglomerat de la calçada; i el repàs, anivellació i compactació de la base existent de les calçades i voreres.

Aquestes obres, que tenen una durada prevista de 3 mesos, han estat adjudicades a l'empresa Incunart, SA, amb un pressupost de 83.484,95 euros.

La nova rotonda, que s'urbanitzarà amb aglomerat asfàltic en calent amb granulat granític, tindrà un únic carril, de 4 metres d'ample, i un voral interior d'1 metre, i se li donarà un pendent del 2% cap a l'interior. L'interior de la rotonda tindrà una capa de 15 cm de sauló.

Els entroncaments amb els carrers tindran una amplada variable, amb un mínim de 3,50 metres. Les voreres tindran una amplada variable entre 2 i 8 metres.

Pel que fa a l'enllumenat públic, es retiraran 3 dels punts de llum existents, i se'n col·locaran 5 de nous, 4 a la rotonda i 1 al vial. Els nous punts de llum tindran les mateixes característiques que els que ja estan instal·lats a la zona: seran de vapor de sodi, tindran una potència de 150 W, i estaran situats en columnes de 10 m d'alçada separades entre elles per 25 m.

S'hi instal·laran els hidrants necessaris per complir la normativa vigent de prevenció d'incendis. A més, els elements del projecte han estat dissenyats complint la normativa de supressió de barreres arquitectòniques.