Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Aigües de Mataró obté al 2005 un resultat net d'1,8 milions d'euros

Escoltar

Aigües de Mataró obté al 2005 un resultat net d'1,8 milions d'euros

La Junta general de l'empresa municipal Aigües de Mataró SA (AAMSA) va aprovar ahir els comptes anuals de 2005 de la societat. Durant l'exercici passat, AAMSA va aconseguir un resultat net d'1.894.000 euros (al 2004 el resultat va ser de 786.000 euros). Aproximadament un 50% del resultat net (903.000 euros) correspon a beneficis extraordinaris procedents de la venda de l'immoble del carrer de Santa Marta.

Els comptes anuals es van aprovar amb 16 vots a favor (PSC, ICV i ERC) i 11 abstencions (CiU i PPC).

Pel que fa al balanç de pèrdues i guanys, el total d'ingressos d'explotació va ser d'11.450.000 euros. L'empresa municipal va obtenir al 2005 uns ingressos per activitats de 9.801.000 euros, als quals cal afegir 1.649.000 euros procedents dels treballs per a l'immobilitzat.

Pel que fa a les despeses d'explotació, van sumar 10.459.000 euros. L'empresa municipal va destinar 1.271.000 euros a la compra d'aigua del Ter, 4.838.000 euros a subministraments i serveis, 3.318.000 euros a personal i 1.032.000 a amortitzacions.

Les inversions a l'exercici 2005 van suposar 1.945.000 euros (1.408.000 euros al 2004).

AAMSA gestiona tres serveis diferenciats: el servei d'abastament d'aigua, el servei de clavegueram i el Laboratori municipal.

Servei d'abastament d'aigua

El resultat d'explotació del servei d'abastament d'aigua a l'exercici de 2005 va ser de 169.000 euros. L'evolució de resultats corresponents a aquest servei des del 2001 (529.000 euros) ha estat descendent, seguint la tendència decreixent en l'evolució de la venda d'aigua a conseqüència de la reducció en el consum domiciliari.

Com a dades genèriques, AAMSA va subministrar al 2001 a la ciutat 9,04 Hm3 d'aigua, mentre que al 2005 el volum total subministrat va ser de 7,99 Hm3. La reducció més important s'ha donat al 2005, coincidint amb la situació de sequera que va obligar l'Ajuntament de Mataró i AAMSA, així com la resta de municipis catalans, a prendre mesures d'estalvi. L'esforç fet l'any passat per la ciutat en general, i per les famílies de Mataró en particular, amb la reducció del consum domèstic de 125 litres/habitant/dia (2004) a 116 litres/habitant/dia (2005) ha permès mantenir constant la mitjana d'import anual de facturació domèstica (76,52 euros), malgrat l'increment de les tarifes.

La disminució en el consum de la ciutat es deu a la reducció del consum domèstic, que ha passat dels 5,98 Hm3 al 1981 a 4,95 Hm3 al 2005. Les millores en la gestió del servei han aconseguit que el rendiment de la xarxa d'abastament arribi actualment al 94%, per sobre de la mitjana de Catalunya. Les millores realitzades a la xarxa en els darrers anys han permès minimitzar les pèrdues i comptabilitzar correctament el consum real

Servei de clavegueram

El resultat d'explotació del servei de clavegueram a l'exercici 2005 ha estat de 791.000 euros. L'empresa municipal va invertir 653.000 euros en la renovació o ampliació de 926 metres de col·lectors, dins de les obres previstes del Pla Director del Clavegueram, i 519.000 euros més en renovació de la xarxa. Com a actuacions més destacades, al 2005 AAMSA ha començat les obres del Desviament i ha realitzat la reparació, com a actuació d'urgència, del col·lector de la baixada de Santa Anna.

Com a resum de les actuacions realitzades en el període 2001-2005, AAMSA ha invertit 2.228.050 euros en renovació o ampliació de 4.279 metres linials de la xarxa de clavegueram.

Per al 2006, es preveu l'execució d'obres del Pla Director del Clavegueram per un import de 3,8 milions d'euros.

Laboratori municipal

L'activitat del Laboratori municipal durant el 2005 ha donat com a resultat d'explotació un balanç de 31.000 euros. El laboratori va analitzar 30.987 mostres d'aigua al 2005, i la major part d'elles, 23.076, corresponen a serveis a tercers.