Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El carrer de la Cooperativa es reurbanitzarà a un sol nivell per convertir-lo en zona de prioritat per a vianants

Escoltar

El carrer de la Cooperativa es reurbanitzarà a un sol nivell per convertir-lo en zona de prioritat per a vianants

El projecte de reurbanització del carrer de la Cooperativa preveu pavimentar el vial a un sol nivell per convertir-lo en zona de prioritat de pas per a vianants. La Junta de Govern Local ha aprovat avui inicialment el projecte, que afecta a una superfície de 3.650 m2.

El carrer de la Cooperativa, comprès entre el camí Ral i l'avinguda del Maresme, té una llargària de 350 metres i una amplada aproximada de 10 metres.

Després de les obres de reurbanització, l'accés al carrer de la Cooperativa des del Camí Ral quedarà configurat com un pas elevat, ja que tot el vial quedarà a un nivell superior. Així mateix, el projecte preveu integrar la Nau Gaudí, ara en procés de rehabilitació, i la plaça d'Antoni Gaudí dins el traçat del vial reurbanitzat. Entre el traçat del carrer i la plaça hi haurà un desnivell d'1 metre que es salvarà mitjançant escales en els dos extrems de la Nau i rampes als dos extrems de la plaça.

La calçada tindrà una mida de 3,30 metres, de la mateixa manera que cadascuna de les voreres del carrer, excepte en el tram de la Nau Gaudí, on la vorera del costat del futur equipament queda reduïda a 1,40 metres.

El paviment del carrer es disposarà a un sol nivell, tot i que s'utilitzaran diferents materials per a la calçada, les voreres i els guals. La calçada es pavimentarà amb aglomerat asfàltic, les voreres amb peces de pedra artificial de color ocre i les zones amb guals amb llamborda de formigó colorejat. El tram de calçada situat al davant de la Nau Gaudí es pavimentarà amb llamborda de formigó, de color negre.

Renovació dels serveis

Prèviament a les obres de reurbanització del carrer, l'empresa municipal Aigües de Mataró realitzarà millores en les xarxes de clavegueram i d'abastament d'aigua potable. En concret, es realitzaran nous pous de registre als trams intermitjos del carrer, i es renovaran els embornals i escomeses existents de la xarxa de clavegueram. La xarxa d'aigua potable s'ampliarà i renovarà en alguns trams.

L'enllumenat públic també es renovarà, instal·lant làmpades de vapor de sodi d'alta densitat que milloren el rendiment econòmic i energètic. Els punts de llum s'instal·laran en columnes de 6,5 metres d'alçada. Els nous fanals es col·locaran a banda i banda del carrer, amb una separació de 22 metres entre ells, excepte en el tram del vial on es troba la Nau Gaudí i la plaça d'Antoni Gaudí, on només s'instal·laran a la vorera contrària i separats cada 15 metres.

El projecte preveu el soterrament de les línies elèctriques i del servei telefònic en els encreuaments dels carrers.

Es col·locaran papereres de fosa i fites per evitar l'aparcament de vehicles sobre la vorera.

Respecte a l'arbrat, es preveu la plantació de 78 exemplars de Sapinde de la Xina, de la varietat "Fastigiata". Els arbres es plantaran a banda i banda del carrer, excepte al tram davant de la plaça d'Antoni Gaudí i la Nau Gaudí, on només estaran col·locats a la vorera contrària.

El projecte, que s'emmarca dins el Pla Integral del Centre-Eixample-Havana, preveu un termini d'execució de 8 mesos. Les obres estan pressupostades en 470.630 euros. Abans no comencin els treballs, el projecte ha de superar els tràmits d'exposició pública, licitació i adjudicació a una empresa constructora.