Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple debatrà la creació del consorci que gestionarà el canal públic de televisió digital terrestre de l'àmbit de Mataró

Escoltar

El Ple debatrà la creació del consorci que gestionarà el canal públic de televisió digital terrestre de l'àmbit de Mataró

El Ple municipal votarà aquesta tarda l'aprovació inicial de la constitució del consorci que gestionarà el canal públic de televisió digital terrestre (TDT) local corresponent a Mataró i als municipis del centre i sud de la comarca. La proposta que es porta a debat en el Ple també preveu l'aprovació dels estatuts que regularan aquest consorci i la designació de l'alcalde com a representant de l'Ajuntament de Mataró en el futur ens gestor.

Antecedents

L'Estat va fixar al 2004, mitjançant el Pla tècnic nacional de televisió digital local, els canals de televisió digital local terrestre adjudicats a cada demarcació i el seu àmbit de cobertura. A la comarca del Maresme li va correspondre 1 dels denominats canals múltiples, el número 24, integrat per 4 programes de televisió, o canals convencionals, dos d'ells públics i dos privats, a més d'un canal de dades.

Pel que fa als dos canals públics, el denominat "programa 1" correspon als municipis de la comarca situats geogràficament entre Caldes d'Estrac i Montgat, mentre que el "programa 2" correspon a les localitats del nord del Maresme. Mataró, per tant, formaria part del programa 1 del canal múltiple 24.

Per començar a treballar en la posada en marxa dels dos programes públics de TDT local al Maresme, el Consell Comarcal va encarregar al juliol de 2005 a la Fundació TecnoCampusMataró la confecció d'un estudi sobre la viabilitat dels projectes. Aquest estudi, presentat a l'octubre de 2005, va recollir una proposta de gestió i una primera estimació econòmica del cost de posada en marxa i manteniment dels dos canals.

Per poder explotar els canals públics de TDT local els municipis interessats han de crear un ens de gestió directa. Per aquest motiu, el ple del Consell Comarcal del Maresme va aprovar el 18 de juliol de 2006, la creació dels dos consorcis que gestionaran els dos programes públics de la comarca, junt amb els respectius estatuts. A banda d'aquest acord, perquè la creació dels consorcis sigui efectiva, aquesta s'ha d'haver aprovat també pels plens municipals de tots els ajuntaments interessats a formar-ne part. El termini per a la constitució dels consorcis finalitza el 16 de setembre.

Funcionament del consorci

Segons els estatuts del consorci, que es presenten avui a l'aprovació del Ple de l'Ajuntament, formaran part d'aquest ens que gestionarà el "programa 1" els ajuntaments d'Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Caldes d'Estrac, El Masnou, Mataró, Montgat, Premià de Mar, Premià de Dalt, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt, Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar, Teià i Tiana

L'estructura i funcionament del consorci de TDT local pública de l'àmbit de Mataró serà similar a la del consorci que preveuen constituir els municipis del nord de la comarca. Tindrà un president o presidenta, 5 vicepresidents, 10 vocals dels ajuntaments que en formen part i un vocal en representació del Consell Comarcal del Maresme.

El principal òrgan de govern serà el Ple, que es reunirà en sessió ordinària 2 vegades a l'any i estarà format per membres electes dels ajuntaments, un per cada municipi. Els acords es prendran per majoria de vots, però aquests estaran ponderats en funció de dos criteris:

- la població de cada municipi

- la majoria dels municipis presents o representats en cada sessió.

També hi haurà una Comissió executiva que assumirà el govern i gestió ordinàries del consorci i es reunirà com a mínim una vegada cada dos mesos. Estarà formada pel president o presidenta del consorci, 5 vocals escollits pel Ple (3 d'ells han de ser vicepresidents), i el màxim directiu del consorci, aquest últim sense dret a vot.

La seu del consorci estarà al Consell Comarcal del Maresme.

Els recursos del consorci provindran principalment de les aportacions dels ajuntaments, de subvencions i ajuts, del rendiment dels serveis que presti i dels productes del propi patrimoni. La participació de cada ajuntament al consorci es determinarà proporcionalment a la seva població de dret.