Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Els autobusos urbans de Mataró es beneficiaran d'un acord de finançament entre la Generalitat de Catalunya i l'AMTU

Escoltar

Els autobusos urbans de Mataró es beneficiaran d'un acord de finançament entre la Generalitat de Catalunya i l'AMTU

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques i president de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), Joaquim Nadal, i l'alcalde de Granollers i president de l'Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU), Josep Mayoral, van signar ahir, 27 de juliol, un conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, l'ATM i l'AMTU per al finançament del transport públic urbà dels municipis associats. L'alcalde de Mataró, Joan Antoni Baron, va assistir a l'acte de signatura, junt amb els alcaldes d'altres municipis que formen part de l'AMTU.

Aquest conveni preveu l'increment d'ajuts del Govern de la Generalitat al transport públic dels 45 municipis associats a l'AMTU, entre ells Mataró, i fusiona el seu finançament amb el de l'ATM mitjançant la seva incorporació al nou contracte programa de l'ens metropolità. D'aquesta manera, s'impulsarà el transport públic a l'àrea dels municipis de l'AMTU, que amb un milió i mig d'habitants, experimenta cada any creixents necessitats de mobilitat.

El conveni

El conveni té per objecte la millora del transport públic col·lectiu urbà dels municipis associats a l'AMTU. Per fer-ho s'estableix que s'incrementaran els ajuts a municipis per a la millora del transport que actualment atorga la Generalitat de Catalunya en aquest àmbit des de l'any 2005. Aquesta actuació no suposa cap modificació del marc competencial actual de les diverses administracions i, en conseqüència, tampoc la substitució o disminució de l'atorgament de subvencions que ha vingut destinant l'administració municipal al transport públic.

Pel que fa als municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona associats a l'AMTU, Mataró entre ells, la Generalitat de Catalunya executarà el present conveni mitjançant l'ATM, entitat que, com a ròtula financera del sistema metropolità de transport públic col·lectiu, incorporarà els costos, les tarifes i les subvencions dels serveis municipals de transport urbà en el nou Contracte-Programa, a formalitzar entre l'Administració General de l'Estat i l'Autoritat del Transport Metropolità.

En el cas dels municipis de fora de l'àmbit de la RMB associats a l'AMTU, la Generalitat de Catalunya continuarà executant la seva activitat de foment per a la millora del servei de transport públic col·lectiu urbà, a través de la Direcció General de Ports i Transports. Una vegada creades les Autoritats Territorials del Transport, aquest conveni es vehicularà a través d'aquestes de forma similar a l'ATM.

L'Agrupació de Municipis amb Transport Urbà

L'AMTU es constituí en data 21 de setembre de 2001 com a agrupació de municipis titulars de serveis de transport públic urbà de la regió metropolitana de Barcelona amb la finalitat de contribuir a la millora constant dels serveis. L'adhesió de l'AMTU a l'ATM s'articulà mitjançant el conveni que ambdues entitats formalitzaren en data 18 de novembre de 2002.

Els municipis que actualment representa l'AMTU són 45, 40 dels quals estan dins de la regió metropolitana de Barcelona i 5 municipis externs a aquest àmbit territorial.

La població total que representa aquesta associació és de 1.520.024 habitants l'any 2005.

El transport públic metropolità

La utilització del transport públic en els darrers anys ha tingut un increment molt elevat (més de 130 milions de viatges en els darrers 4 anys, un 17,4%) a tot l'àmbit del sistema tarifari integrat. Per una banda ha augmentat el transport de caire urbà però on s'ha produït, en termes percentuals, l'augment més important ha estat en les interrelacions municipals, amb un increment del 23,5%.

Els viatges realitzats en transport públic durant l'any 2005 a l'àmbit de l'ATM van ser 886,7 milions, dels quals 37 milions de viatges es van realitzar als autobusos urbans de la segona corona metropolitana.

Mataró Bus és el tercer servei d'autobusos urbans de la 2a corona metropolitana amb més número de viatges realitzats a l'any, darrera dels autobusos urbans de Sabadell i Terrassa. Al 2005, Mataró Bus va tenir 5.035.521 viatgers.