Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament aprova definitivament el Pla Local d'Habitatge 2005-2015

Escoltar

L'Ajuntament aprova definitivament el Pla Local d'Habitatge 2005-2015

El Pla Local d'Habitatge 2005-2015, aprovat definitivament per la Junta de Govern el passat 20 de febrer, acord del qual es va donar compte ahir al Ple municipal, ha incorporat esmenes i aportacions presentades pel Consell de Ciutat i els grups municipals de CiU i PPC durant el procés de participació ciutadana. El Pla pretén donar resposta a la demanda social d'habitatge de Mataró i s'estructura en dues línies d'actuació: facilitar l'accés a l'habitatge i promoure la rehabilitació i el manteniment del parc d'habitatges existents. L'empresa municipal Prohabitatge s'encarregarà de la gestió del Pla.

Procés de participació

El Pla Local d'Habitatge va ser aprovat inicialment per la Junta de Govern el passat novembre, i contemplava la realització d'un procés de participació per difondre el contingut del document a la ciutadania. El procés participatiu ha consistit en la realització de sessions informatives en el marc de diferents consells municipals, tant sectorials com territorials, inclòs el Consell de Ciutat, que va decidir crear un grup de treball específic per estudiar el Pla.

També s'ha donat a conèixer als col·lectius interessats, i als ciutadans a través del web municipal (eina Consensus). Durant el procés de participació, s'han rebut propostes i esmenes del Consell de Ciutat i dels grups municipals de CiU i PPC.

Esmenes i aportacions

El grup de treball del Consell Ciutat i els grups municipals de Convergència i Unió i Partit Popular han presentat un total de 17 esmenes i noves propostes, 14 de les quals han estat acceptades. A part d'aquestes esmenes o propostes, s'han presentat un total de 17 consideracions més que no s'han tingut en compte per a la seva inclusió en el Pla en entendre que no s'ajustaven a l'objecte del procés participatiu.

Pel que fa al grup de treball del Consell de Ciutat, s'ha acceptat crear un ens que segueixi la implementació del Pla de l'Habitatge (Taula de l'Habitatge). Així mateix, dins d'aquest marc també s'ha acceptat la constitució d'un "observatori de bones pràctiques" amb la col·laboració del sector immobiliari.

La resta de propostes del grup de treball del Consell de Ciutat que han estat acceptades són augmentar el paper de l'Ajuntament com a mediador social municipal per facilitar l'accés a l'habitatge de lloguer; incorporar com a via d'accés a l'habitatge el fet que persones joves i grans puguin compartir pis amb les contraprestacions que s'estableixin; elaborar uns criteris de reallotjament, adquisició i rehabilitació d'habitatges per a sectors concrets de la població, com la gent gran, amb la finalitat d'augmentar la seva qualitat de vida; crear un mapa de la ciutat que identifiqui edificis i habitatges que necessiten rehabilitar-se; i aprofitar l'aplicació del Pla per afavorir el desenvolupament d'iniciatives d'economia social.

Dret d'habitació, intercanvi temporal i cessió d'ús dels habitatges han estat les 3 esmenes proposades des del grup municipal de CiU, que s'incorporaran al Pla en l'apartat referent a la "Facilitació a l'accés de l'habitatge". Pel que fa al primer, consistirà en una ampliació del servei d'intermediació que actualment es du a terme entre propietaris i llogaters. Respecte a les altres dues fórmules d'accés a l'habitatge s'estudiaran iniciatives similars desenvolupades per altres administracions per veure'n la seva viabilitat.

Finalment, el grup municipal del PPC ha plantejat diferent propostes i suggeriments al Pla Local d'Habitatge 2005-2015. D'aquestes, s'han considerat 7, de les quals 4 han estat acceptades: l'atenció específica als joves, gent gran i immigració; les propostes de mesures de política fiscal, que ja existeixen en el cas de la rehabilitació i s'estudiarà si es poden estendre per a altres situacions; l'establiment dels mecanismes per al seguiment del Pla que, com s'ha concretat en una esmena similar feta pel Grup de Treball del Consell Ciutat, es farà dins del marc de la Taula de l'Habitatge; i per últim la proposta d'un Pacte per l'Habitatge entre els grups municipals.

Les tres propostes que no s'han acceptat han estat l'ampliació de la durada del Pla fins a 25 anys, per la multiplicitat de variables que poden desvirtuar els escenaris de futur; tampoc l'encaix del Pla dins de la política urbanística municipal, ja que aquest correspon al document anomenat Memòria social urbanística, que va aprovar ahir el Ple municipal; i la petició de justificació de les dades demogràfiques, que ja estan especificades al Pla i es basen en les que elabora el Centre d'Estudis Demogràfics.

Aprovació de la Memòria social urbanística

A banda de donar compte de l'aprovació definitiva del Pla Local d'Habitatge, el Ple municipal va aprovar ahir inicialment la Memòria social urbanística, document que incorpora el treball realitzat dins el marc del Pla Local d'Habitatge, i el transforma en un document de caràcter urbanístic que complementa al Pla General d'Ordenació. L'actual Llei d'urbanisme estableix la necessitat de dotar-se d'aquest document, que conté la definició dels objectius del municipi pel que fa a la producció d'habitatge protegit oi les reserves d'habitatge dotacional públic.