Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament redacta un Pla especial urbanístic per ordenar la ubicació de les instal·lacions de radiocomunicació

Escoltar

L'Ajuntament redacta un Pla especial urbanístic per ordenar la ubicació de les instal·lacions de radiocomunicació

La regidora de Ciutat Sostenible, Quitèria Guirao, ha presentat avui en roda de premsa la proposta de Pla especial urbanístic per a l'ordenació dels emplaçaments de les instal·lacions de radiocomunicació a Mataró, que està previst que s'aprovi inicialment a la propera reunió de la Junta de Govern, el 20 de març.

L'objectiu del Pla especial és fer compatible el correcte funcionament de les instal·lacions de radiocomunicació, des d'un punt de vista tècnic, amb la minimització del seu impacte ambiental i paisatgístic. Amb l'aprovació del Pla especial, l'Ajuntament aplica les seves competències en regulació urbanística sobre les instal·lacions d'antenes base de telefonia mòbil, d'acord amb el Decret 148/2001 de la Generalitat de Catalunya, que permet als municipis redactar aquests plans com a complement de l'ordenança municipal específica.

Suspensió de llicències

El Ple municipal va aprovar el 7 d'abril de 2005 una suspensió de l'atorgament de les llicències per a instal·lacions i ampliacions d'estacions base de radiocomunicació, per garantir el correcte desenvolupament dels treballs preparatoris del Pla especial urbanístic.

A Mataró funcionen 25 estacions base de telefonia, de les quals 21 es troben en la zona urbana. D'altra banda, un 76,4% de les llars de Mataró utilitzaven la telefonia mòbil al 2003, segons dades de l'Observatori de la Societat de la Informació de Mataró.

Elaboració del Pla especial

L'elaboració del Pla ha anat a càrrec del Servei de Ciutat Sostenible, amb la col·laboració dels serveis d'Urbanisme i Sanitat, la Fundació Tecnocampus i experts de Localret. Durant tot el procés ha intervingut una comissió de seguiment del Pla especial, formada per responsables i tècnics municipals, representants de Localret, de TecnoCampusMataró, l'Escola Universitària Politècnica de Mataró, l'IES Miquel Biada, el Grup d'Empreses de Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació del Maresme (GENTIC), la Federació d'Associacions de Veïns de Mataró (FAVM), la Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes de Catalunya (FAPAC-Maresme), l'Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya i el Consell Municipal de Medi Ambient.

Per a la redacció del Pla s'han tingut en compte les instal·lacions existents, els plans de desenvolupament dels operadors per als propers anys, el catàleg dels espais sensibles definits a la normativa vigent (espais oberts dels centres docents i els establiments que acullen regularment població en edat escolar, centres de salut, hospitals, etc.), el catàleg del Patrimoni Arquitectònic de Mataró i la normativa aplicable a aquest tipus d'instal·lacions.

En primer lloc, el Pla ha comportat un estudi tècnic per analitzar els emplaçaments existents i les necessitats reals de cobertura, tenint en compte les propostes dels operadors. Aquest estudi ha permès establir deu zones per realitzar els emplaçaments fora del casc urbà, situades a les proximitats d'El Rengle, el polígon industrial de Pla d'en Boet, el Centre Comercial Mataró Parc, Can Vilardell, La Cornisa, Can Marquès, el polígon de Vallveric, el polígon industrial de Mata-Rocafonda, el veïnat de Mata i la zona marítima propera a l'aparcament de Renfe.

El Pla especial especifica les restriccions i limitacions per a la ubicació d'instal·lacions de radiocomunicació derivades de la qualificació urbanística dels terrenys i la protecció del patrimoni. Així mateix, aplica criteris de compartició d'emplaçaments i de reducció de l'impacte ambiental. Les instal·lacions situades al casc urbà hauran de complir condicionants més restrictius. Per a les instal·lacions ja existents s'estableix un règim transitori d'adequació.

Tramitació administrativa i informació pública

Un cop aprovat inicialment per la Junta de Govern, està previst prorrogar la suspensió de llicències per un altre any mentre es fa la tramitació administrativa del Pla. El document haurà de tenir l'informe favorable del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç i de la Generalitat de Catalunya, i superar un termini de 2 mesos d'informació pública, durant el qual s'hi podran presentar al·legacions abans de l'aprovació provisional per part del Ple municipal. Finalment, l'aprovació definitiva correspon a la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya.

Durant el període d'informació pública el document es donarà a conèixer diferents consells municipals de participació (tant sectorials com territorials) i a diverses entitats ciutadanes. A més, els ciutadans podran consultar el document al web municipal (Consensus).

Mesuraments de radiacions electromagnètiques

El Servei de Salut Pública de l'Ajuntament està organitzant un protocol de seguiment dels casos que els ciutadans identifiquin com a afectacions a la salut presumptament ocasionats per les estacions base de radiocomunicació, mitjançant els Centres d'Atenció Primària de la ciutat, que notificaran els casos tractats a l'Ajuntament.

D'altra banda, el Servei de Ciutat Sostenible ha adquirit un mesurador portàtil de radiació EMR 300 per realitzar mesures de densitat de potencia així com d'intensitat de camp elèctric i magnètic per a diversos rangs de freqüència i tipus de senyal. L'Ajuntament pot dur a terme els mesuraments a petició d'aquelles persones que es considerin afectades per l'activitat d'una instal·lació de radiocomunicació, o bé amb controls periòdics de les estacions base, que serà independent de les revisions de caràcter obligatori que es fan d'acord a la normativa vigent. L'aparell ha tingut un cost aproximat de 8.153 euros.

Mataró forma part també de la Xarxa de control remot dels camps electromagnètics en telefonia mòbil de la Generalitat de Catalunya, que ha instal·lat un equip fix de mesurament a la plaça de Santa Anna. Aquest aparell mesura de forma contínua i remota la radiació que prové de les estacions base existents en la zona.

Els resultats de les mesures ja realitzades per l'Ajuntament amb el mesurador portàtil i els resultats de l'equip integrat en la xarxa de la Generalitat posen de manifest que els nivells de radiació compleixen la normativa de referència. Els valors registrats fins el moment es situaven fins a deu vegades per sota de la normativa de la Generalitat, més restrictiva que l'estatal i l'europea.