Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Prohabitatge augmenta els serveis gratuïts i presenta un dèficit de 88.018 euros el 2005

Escoltar

Prohabitatge augmenta els serveis gratuïts i presenta un dèficit de 88.018 euros el 2005

La Societat Municipal Prohabitatge Mataró, SA (PROHABITATGE), filial al 100 % de Promocions Urbanístiques de Mataró (PUMSA) va presentar ahir a la tarda al Saló de Plens de l'Ajuntament de Mataró el balanç de comptes anuals del 2005. Prohabitatge, que compensarà el dèficit de 88.018 euros amb les aportacions de PUMSA, ha augmentat els serveis gratuïts per facilitar l'accés a l'habitatge a ciutadans i ciutadanes.

Els comptes van ser aprovats amb 16 vots a favor i 9 vots en contra.

La xifra d'ingressos per prestacions de serveis ha estat de 291.821 euros. El 72 per cent d'aquests ingressos provenen de PUMSA, per les gestions dutes a terme sobre el seu parc d'habitatges. El 28% restant provenen, principalment, de la Generalitat de Catalunya, en concepte de subvencions per la prestació de serveis en la tramitació d'ajuts, segons convenis signats.

L'endeutament financer al tancament de l'exercici 2005 és de 438.339 euros, davant dels 97.341 euros de l'any anterior. Aquest increment es deu a la formalització d'un préstec per al finançament de les obres de rehabilitació dutes a terme l'any 2005 a un total de 14 habitatges que es van rebre de l'Ajuntament de Mataró en usdefruit el 2004 i que han suposat un cost de 344.628 euros.

Els serveis de Prohabitatge. Creació de l'Oficina Local d'Habitatge

El juliol de 2005 es signa un conveni amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya per crear l'Oficina Local d'Habitatge.

Prohabitatge ha incorporat llavors nous serveis i centralitza a Mataró tots els serveis relacionats amb l'habitatge, majoritàriament gratuïts, amb la finalitat de facilitar-ne el seu accés especialment als nuclis familiars amb situació de risc d'exclusió social o amb les rendes més baixes.

En aquest sentit Prohabitatge s'ocupa, a més de la gestió del parc d'habitatges de PUMSA, de la sol·licitud i tramitació d'ajuts per al pagament del lloguer i per a la rehabilitació; estudis gratuïts de l'estat de l'edifici i de l'habitatge; tramitació de cèdules d'habitabilitat; instal·lació d'ascensors; promoció d'habitatges assequibles de venda i lloguer; borsa de lloguer i finançament de reformes.

Prohabitatge tramita 33 ajuts per a la rehabilitació, 9 cèdules d'habitabilitat i 140 Tests d'Edificis, entre d'altres. La subvenció rebuda pel finançament d'aquesta oficina ha estat de 31.870 euros.

S'han tramitat un total de 170 ajuts al lloguer. L'aportació de la Generalitat, de 65.848 euros el 2005, s'aconsegueix en funció dels ajuts tramitats i contractes de lloguer signats. Val a dir que l'Oficina Local d'Habitatge de Mataró és l'oficina que tramita més expedients després de la de Barcelona.

Prohabitatge assessora a les comunitats de veïns i també a altres Ajuntaments. El personal d'atenció al públic ha atès durant l'exercici un total de 5.658 visites i més de 3.800 consultes telefòniques.

Borsa de lloguer i xarxa de mediació social

El juny de 2005 es va prorrogar el conveni amb la Secretaria General de Joventut, que va permetre la creació de la Borsa de Lloguer Jove. Aquest servei gratuït té com a finalitat fer de mitjancer entre propietaris i joves d'entre els 18 i els 35 anys, per oferir garanties als propietaris i un preu per sota de mercat als joves.

S'han aconseguit 31 pisos i signat 33 contractes. La subvenció anual que es rep pel finançament de la Borsa és de 26.000 euros. Addicionalment, pels contractes signats, s'ha ingressat 6.595 euros.

També durant el juny de 2005 es signa un conveni amb ADIGSA, la Direcció General de l'Habitatge i la Secretaria General de Joventut per a la posada en marxa de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social. Aquesta facilita l'accés a l'habitatge a aquells col·lectius amb risc d'exclusió social, mitjançant ajuts al lloguer i la intermediació amb els propietaris.

Pla Local de l'Habitatge 2005-2015

Aquest any s'ha aprovat el "Pla Local de l'Habitatge 2005-2015", una eina municipal amb l'objectiu de satisfer les necessitats dels sectors de la població amb més dificultats per accedir a l'habitatge. També estableix mesures per millorar la qualitat del parc d'habitatges existent amb la finalitat de garantir una millor eficiència del seu ús residencial i social.

Aquest pla preveu en els propers deu anys, entre d'altres actuacions, la construcció de 1.500 habitatges amb preu de protecció pública, l'adquisició d'uns 300 habitatges per a la seva rehabilitació i amb la finalitat de posar-los al mercat de lloguer, i també l'aflorament d'uns 1.000 habitatges desocupats mitjançant les borses de lloguer.

 

Gestió del parc d'habitatges i adquisició de desocupats

Durant l'any 2005 Prohabitatge ha gestionat un parc d'habitatges integrat per 123 habitatges de lloguer a més dels 14 rebuts en usdefruit de l'Ajuntament; ha fet vendes i/o permutes de 26 habitatges i també ha gestionat les obres d'un total de cinc promocions d'habitatges promogudes per PUMSA.

Prohabitatge gestiona l'Oferta Pública d'Adquisició d'Habitatges Usats amb la finalitat d€adquirir habitatges sense inquilins per poder-los destinar al mercat de lloguer protegit a preus inferiors als de mercat. La inversió en els propers 10 anys per part de PUMSA i contemplada en el Pla Local de l'Habitatge 2005-2015 és d'uns recursos propis de 15,5 milions d'euros.

Una altra mesura per a ampliar l'oferta de pisos de lloguer és la cessió d'habitatges buits a Prohabitatge per part dels seus propietaris per un període de sis anys. L'empresa municipal s'encarrega de rehabilitar l'habitatge i llogar-lo mitjançant les Borses de Lloguer.