Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova provisionalment la modificació de les normes urbanístiques sobre densitat d'habitatges, ús d'aparcament i ascensors

Escoltar

El Ple aprova provisionalment la modificació de les normes urbanístiques sobre densitat d'habitatges, ús d'aparcament i ascensors

El Ple de l'Ajuntament va aprovar ahir provisionalment la modificació puntual de les normes urbanístiques del Pla General d'Ordenació que té entre els seus objectius limitar el nombre màxim d'habitatges que es poden construir en una mateixa parcel·la, definir les exigències de previsió mínima de places d'aparcament i regular les condicions d'instal·lació d'ascensors en edificis ja existents. La Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya ha de donar ara el vistiplau a l'aprovació definitiva.

La modificació de les normes urbanístiques va ser aprovada inicialment pel Ple el 7 de setembre de 2006. Durant el període d'informació pública l'Ajuntament ha rebut 50 escrits d'al·legacions i suggeriments, i ha realitzat diferents reunions amb tècnics del sector de la construcció i el Gremi de Constructors de la ciutat. Com a resultat, s'han introduït diferents canvis en el document original.

Regulació de la densitat d'habitatges

D'acord amb la modificació de les normes urbanístiques ara en tràmit, en una mateixa parcel·la es pot construir un únic habitatge per cada 85 m2 edificables (75m2 en el cas d'habitatges de protecció pública). Per tant, per determinar quants habitatges es poden construir en una parcel·la cal dividir la superfície edificable de la mateixa entre 85.

El document aprovat inicialment al setembre no tenia en compte les fraccions decimals al calcular la densitat màxima d'habitatges per parcel·la. En canvi, en l'aprovació provisional feta ahir pel Ple s'ha modificat la normativa per especificar que, a l'hora de fer el càlcul, la fracció decimal igual o superior a 5 s'arrodonirà cap a la part entera superior. Per exemple, a l'hora de calcular la densitat d'habitatges d'una parcel·la de 220 m2 edificables sortiria la xifra de 2,58 i, com que la fracció decimal és superior a 5 es permetria la construcció de 3 habitatges.

Regulació de l'ús d'aparcament

Pel que fa a la regulació particular de l'ús d'aparcament s'han introduït diferents canvis en l'aprovació provisional:

  • S'especifica que l'estudi de detall serà l'instrument urbanístic necessari per justificar l'execució d'un aparcament soterrani que sobrepassi les 3 plantes establertes per la normativa vigent.
  • Els locals comercials de nova construcció hauran de disposar com a mínim d'una plaça d'aparcament. El primer redactat de la modificació establia que era necessària 1 placa per cada 50 m2 de superfície construïda. D'altra banda, la previsió d'aparcament no s'aplicarà en el cas d'una nova activitat instal·lada en un local ja existent, excepte si es tracta d'un equipament comercial amb una superfície de venda superior a 400 m2, que ha de complir la normativa vigent sobre tipologia dels equipaments comercials, o un local destinat a usos recreatius.
  • Quan un projecte d'edificació no tingui un ús i activitat assignada de manera concreta s'haurà de preveure una plaça d'aparcament per local, enlloc d'una per cada 60 m2 construïts tal i com deia el document inicial.
  • Quan la reforma i ampliació d'un edifici comporti un augment d'habitatges, sostre o entitats, no caldrà fer noves places d'aparcament si l'edifici existent ja compleix amb les previsions o exempcions d'aparcament que li serien aplicades si fos de nova planta.
  • Quan les places d'aparcament obligatòries no es puguin construir en la pròpia parcel·la ni tampoc en sòl privat d'altres edificis de l'entorn s'obre una tercera possibilitat que consisteix en permetre adquirir places en concessió en el sòl públic més proper. Aquesta opció és aplicable també quan no es pugui fer l'aparcament a la mateixa parcel·la per motius d'interès general (per exemple, protecció del patrimoni, zones verdes, etc.) i quan es tracti de projectes que incloguin la realització d'un aparcament de forma conjunta i en continuïtat entre el sòl públic i el privat.
  • Per garantir la reserva d'espai per a la plantació de vegetació als interiors d'aquells patis d'illa on es pretengui construir un aparcament soterrat, en determinats casos els promotors podran triar entre disposar d'un gruix de terres mínim de 60 centímetres a la part superior o bé reservar un terç sense ocupar el subsòl. Quedaran exempts d'aquesta condició els patis d'illa que permeten una ocupació total en planta baixa i els lliures d'edificació.
  • Pel que fa a l'obligació de que els habitatges de superfície útil i gual o inferior a 50 m2 disposin d'un traster, s'ha especificat que haurà d'estar situat al mateix edifici.

Regulació d'usos en planta baixa de determinats carrers

El document inicial preveia que als carrers de més de 10 metres d'ample només es podrien construir nous habitatges en planta baixa ocupant la meitat de la mateixa. El text aprovat provisionalment afegeix que aquesta limitació només s'aplicarà en el cas d'edificis amb un nombre de plantes superior a 3 (planta baixa més dos plantes pis).

L'aprovació inicial de la modificació de les normes urbanístiques preveia limitar la implantació d'activitats bàsicament relacionades amb els sector serveis en determinats carrers on predomina l'activitat comercial. Els articles de la normativa que regulen aquests aspectes s'han segregat del text aprovat provisionalment, donat que es tramitaran de forma independent. Es preveu presentar novament al Ple aquesta part del document per fer una segona aprovació inicial.

Suspensió de llicències

La suspensió de llicències aprovada el passat setembre segueix en vigor fins a l'aprovació definitiva de la modificació de les normes urbanístiques. Aquesta suspensió afecta als projectes que no s'ajustin tant a la normativa vigent com a la modificació de les normes que s'ha aprovat provisionalment i a aquells articles que es presentaran a una nova aprovació inicial per part del Ple.