Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova que el Servei Territorial d'Educació del Maresme-Vallès Oriental tingui la seu a Mataró

Escoltar

El Ple aprova que el Servei Territorial d'Educació del Maresme-Vallès Oriental tingui la seu a Mataró

El Ple de novembre, que va tenir lloc el dijous 8, va aprovar per unanimitat la proposta de resolució presentada per CiU perquè el Servei Territorial d'Educació del Maresme-Vallès Oriental tingui la seu a la ciutat de Mataró.

El text íntegre de la proposta de resolució és el següent:

"La ciutat de Mataró l'any 2003 es va dotar d'un Projecte Educatiu, força participat i consensuat per la comunitat educativa de la Ciutat, on podem llegir paràgrafs com aquests:

'Mataró, la nostra ciutat, no ha estat mai aliena als diferents processos històrics, i ha assolit fins i tot un paper decisiu en alguns (la introducció del ferrocarril a la península Ibèrica en seria l'exemple més il·lustrador)'.

'Una vegada més, aquesta ciutat vol preparar-se per a un futur que ja és present, donant resposta de forma estratègica a les transformacions necessàries per assolir amb garanties d'èxit la nova societat'.

'Tenim, doncs, una bona base per desenvolupar la societat de la informació i el coneixement amb optimisme, i som plenament conscients que, en aquest àmbit, un factor destaca per sobre dels altres: l'educació de les persones'.

'Si és ben reconegut que els ajuntaments tenen un paper fonamental en l'acció educativa, també ho és que cal aprofitar i explotar totes les oportunitats que, per ser l'administració més propera als ciutadans, es plantegen a la màxima institució de la ciutat'.

'L'Ajuntament de Mataró, des de la represa democràtica, s'ha caracteritzat per assumir no solament les competències que en matèria educativa li ha assignat la legislació, sinó que sovint ha anat més enllà, actuant una i altra vegada per fer prevaler el criteri de la responsabilitat per sobre de l'ordenació competencial; fruit d'aquesta iniciativa, consensuada amb la societat i amb els diferents agents educadors -a Mataró tenim un avantatge afegit: sempre hi ha hagut un corrent educatiu molt favorable a les innovacions pedagògiques, a la difusió i a l'intercanvi d'experiències-, n'han resultat, per exemple, les escoles bressol municipals, les escoles d'adults i molts altres programes formatius'.

'Tenim, doncs, ja des del substrat, una iniciativa municipal en l'oferta educativa que dota la ciutat d'una experiència reconeguda, de prestigi i d'un teixit associatiu potent, amb entitats que, tot i actuar en el seu àmbit propi, directament o indirecta es proposen finalitats educatives. Tenim, per tant, base suficient per a iniciar un projecte, el nostre PEM, que, de forma participada i estratègica, ha de definir Mataró com a ciutat educadora en el marc de la societat de la informació i el coneixement.'

Tots aquests punts, apareixien a l'edició del PEM el 2003, ara en el 2007, tenim un nou repte educatiu i de servei a la Ciutat de Mataró.

El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya ha decidit, i així ha estat comunicat al propi Servei Territorial de Barcelona i Comarques, que a partir del gener de 2008, aquests Serveis Territorials es divideixin en dos.

Un d'ells serà el Servei Territorial d'Educació del "Maresme-Vallès Oriental", que donarà servei més o menys el que reflecteixen aquests quadres:

CENTRES

MARESME

VALLÈS ORIENTAL

TOTAL

CENTRES PÚBLICS MÉS E. ADULTS

128

148

276

ALUMNES PÚBLICA :

37.407

43.374

80.781

CENTRES PRIVATS

42

29

71

ALUMNES PRIVADA

21.457

13.802

35.259

TOTAL ALUMNES

58.864

57.176

116.040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSORAT

MARESME

VALLÈS ORIENTAL

TOTAL

PROFESSORAT

PÚBLICA

3.811

4.174

7.985

PROFESSORAT A PAGAMENT DELEGAT

1.578

1.015

2.593

PROFESSORAT TOTAL

5.389

5.189

10.578

Aquest SSTT, estaria format per una plantilla, aproximada, d'uns 110 professionals:

- Director i sotsdirector dels SSTT

- Cap i sotscap d'inspecció

- Uns 30 inspectors

- Caps de departaments i/o serveis

- Arquitectes i aparelladors

- Administratius, secretaris/es

I comptaria amb unes competències:

- Obres i manteniment de centres docents

- Serveis educatius i formació permanent del professorat

- Prevenció de riscos laborals

- Inspecció Educativa (Inspectors docents)

- Gestió de Personal docent (tota la gestió amb els nomenaments d'interins i substituts)

- Plantilles de professorat als centres docents públics

- Gestió de Personal d'Administració i Serveis (contractació i tota la gestió que comporta)

- Personal Laboral (contractació i tota la gestió que comporta : educadors, tècnics d'educació infantil, vetlladors, etc€)

- Gestió i autorització de centres, de concerts educatius, subvencions, despeses de funcionament de centres.

- Equipaments de centres públics.

- Etc.

Si la Ciutat fos la seu d'aquest Servei Territorial d'Educació, Mataró adquiriria status de Capitalitat supra€comarcal en serveis educatius agilitant la nostra relació amb l'administració educativa i ens aproparia els serveis educatius a la Ciutat, on es crearien llocs de treball directes i indirectes. D'altra banda constantment estaria reben ciutadans d'ambdues comarques, que podrien aprofitar el venir a Mataró per a realitzar altres gestions com compres, restauració, etc.

En relació als antecedents exposats, el grup municipal de Convergència i Unió, proposa al Ple l'adopció dels següents,

ACORDS:

Primer.- Manifestar la voluntat del Ple de l'Ajuntament, que la Ciutat de Mataró sigui la seu dels Serveis Territorials d'Educació del Maresme-Vallès Oriental.

Segon.- Sol·licitar formalment al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que resolgui a favor de la Ciutat de Mataró, l'adjudicació de la seu dels SSTT del Maresme-Vallès Oriental.

Tercer.- Comunicar l'adopció d'aquests acords al President de la Generalitat, al Conseller d'Educació de la Generalitat de Catalunya i als grups polítics del Parlament de Catalunya."