Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El pressupost municipal de 2006 es tanca amb un romanent de tresoreria d'1,9 milions d'euros

Escoltar

El pressupost municipal de 2006 es tanca amb un romanent de tresoreria d'1,9 milions d'euros

L'Ajuntament de Mataró ha tancat el pressupost municipal de 2006 amb un romanent de tresoreria consolidat d'1.938.600,26 euros, liquidació de la qual es va donar compte al Ple municipal dijous 12 d'abril.

Des de 1996 el consistori mataroní obté una liquidació positiva del pressupost.

Ingressos, despeses i inversions

Durant el 2006 es van incrementar tant els ingressos com les despeses corrents respecte a l'exercici anterior. Així, els ingressos corrents van créixer un 9,89 % i les despeses corrents un 10,19 %.

Els ingressos totals de l'Ajuntament durant el 2006 han estat de 129.323.392,78 euros. D'aquests, els ingressos corrents que agrupen els procedents dels impostos, taxes, transferències corrents i ingressos patrimonials, han estat de 91.180.458,61 euros. Els ingressos s'han executat en un 103,60% sobre el pressupost previst, que es deu principalment a l'escreix d'ingressos procedents de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (1.689.516,21 euros ingressats per aquest concepte), i de la transferència per la participació en els tributs de l'Estat (2.132.663 euros ingressats).

Pel que fa a les despeses, han ascendit a 129.323.392,78 euros. Les despeses corrents, que engloben les despeses de personal, béns i serveis, financeres i transferències corrents han estat de 78.850.431,29 euros.

Per la seva banda, les despeses de capital (inversions reals, transferències de capitals, actius i passius financers) han suposat 50.472.961,49 euros. La liquidació des pressupost indica que a 31 de desembre de 2006 el nivell d'execució de les mateixes era d'un 75,35 %.

L'endeutament concertat respecte als ingressos és del 86,72 %, mentre que el disposat se situa en el 67,21 %, percentatge que no supera el 110% d'endeutament màxim que estableix el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

En relació a les liquidacions específiques dels patronats, tanquen l'exercici en positiu el Patronat Municipal de Cultura (49.656,99 euros), i l'Institut Municipal d'Educació (52.304,46 euros), i en negatiu l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (-25.090,86 euros), el Patronat Municipal d'Esports (-25.447,62 euros) i l'Escola Universitària Politècnica de Mataró (-177.532 euros). Aquests resultats negatius provenen, respectivament, de la celebració de la Fira Innovàtic, per la qual no es va cobrar preu públic inicialment pressupostat; de la manca d'ingressos previstos de la piscina municipal; i de la davallada del nombre d'alumnes matriculats.

Aplicació del romanent de tresoreria

El ple d'abril va aprovar la modificació del pressupost de 2007 que inclou l'aplicació del romanent de tresoreria del 2006, que es destinarà a cobrir despeses i compromisos diversos. Entre altres qüestions, es destinarà, a cobrir l'increment salarial de l'1% del personal de l'Ajuntament marcat per la llei, o compromisos com l'aportació al Consorci Digital Mataró-Maresme.