Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Els fons propis de PUMSA se situen en 24 milions d'euros

Escoltar

Els fons propis de PUMSA se situen en 24 milions d'euros

L'entitat municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) va exposar ahir a la Junta General d'Accionistes els resultats de l'exercici 2006. Els beneficis de PUMSA, d'1,8 milions d'euros, s'han reduït respecte l'any 2005 (5,6 milions d'euros) degut a la forta inversió en els projectes urbanístics de la ciutat.

L'empresa municipal va proposar a la Junta un repartiments de dividends d'1,1 milions d'euros, incrementat amb la resta les reserves voluntàries de l'empresa.

Dades de l'activitat

La xifra de negocis al 2006 s'ha situat en 12,3 milions d'euros.

Aquesta xifra de negocis s'ha assolit en un 28% per l'aportació a la societat mixta Porta Laietana, SA d'una finca al veïnat de Valldeix i per la permuta d'una finca al Rengle; en un 25% per la venda d'habitatges; en un 15% per la venda de naus industrials; en un 13% per ingressos derivats de l'explotació dels immobles propietat de PUMSA; i la resta per altres conceptes.

Els ingressos pel lloguer dels immobles en propietat de l'empresa municipal, provenen, principalment, del Centre de Serveis Logístics i dels 124 habitatges (113 de protecció oficial), així com de l'Edifici de Vidre, les Cotxeres Municipals i diferents locals i naus.

Inversions

Al tancament de l'exercici 2006, el patrimoni net de PUMSA s'eleva a la xifra de 22 milions d'euros. En els darrers quatre anys, el patrimoni s'ha incrementat en 5,3 milions d'euros a conseqüència de resultats no distribuïts.

La inversió en immobilitzat durant el període 2003-2006 ha estat d'un total de 12,4 milions d'euros, essencial per assolir els objectius de PUMSA i promoure la transformació de la ciutat. Durant l'exercici 2006, aquesta inversió ha estat de 4,9 milions d'euros, principalment per la incorporació al patrimoni de dues naus; 12 locals i 47 places d'aparcament de l'edifici industrial de Vallveric.

Al tancament de 2006, hi ha diversos projectes que estan en curs de construcció: quatre promocions d'habitatges de lloguer, amb un total de 42 nous habitatges per a diferents col·lectius; un local a la Baixada de les Escaletes; i l'edifici de la futura seu de la colla castellera Capgrossos.

La inversió acumulada en projectes que romanen en existències a 31 de desembre de 2006 és de 69 milions d'euros. La major part són urbanitzacions en curs; terrenys en propietat; i habitatges, locals i naus industrials. D'altra banda, i amb l'objectiu de facilitar la gestió urbanística i rebre l'aprofitament corresponent dels diferents sectors, PUMSA ha anat adquirint finques a Lepanto-Churruca, Ronda Barceló, La Llàntia, Iveco-Pegaso i Can Cruzate.

L'endeutament bancari net al tancament de l'exercici 2006 se situa en 29,8 milions d'euros, davant dels 17,2 milions a l'any anterior. Això es deu a la forta inversió que PUMSA està duent a terme per a facilitar el desenvolupament urbanístic de diferents sectors de Mataró.

Construcció de TecnoCampusMataró

A finals del 2006, es van adjudicar els serveis de Direcció Integrada de Projecte per a la construcció del parc tecnològic i de la innovació TecnoCampusMataró, amb una superfície construïda d'uns 47.000 m2i un pressupost de 60 milions d'euros. El parc tecnològic s'erigirà com un nou espai físic comú per a universitats, emprenedors i empreses, i contribuirà al desenvolupament econòmic i social del territori.

Per a gestionar la construcció i futura explotació de TecnoCampusMataró, l'Ajuntament ha constituït una Entitat Pública Empresarial, qui ha encarregat formalment a PUMSA la contractació de les obres d'execució del complex.

Recuperació del patrimoni històric

PUMSA dota anualment una provisió de fons per a la recuperació i conservació del patrimoni històric de Mataró. L'any 2006, l'empresa municipal ha dut a terme els treballs de restauració de la capella de l'antic Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena. Actualment s'està treballant en la rehabilitació de la façana. La inversió total estimada en aquestes dues actuacions és d'uns 203.000 euros.

D'altra banda, PUMSA realitza estudis arqueològics del subsòl en totes les seves actuacions. Un dels exemples més rellevants són els treballs que es desenvolupen a Can Xammar, on la inversió final es preveu en uns 300.000 euros.

Nous habitatges

Un dels objectius de PUMSA és la creació d'habitatges de protecció oficial per facilitar l'accés a l'habitatge a tots els sectors de la població. En aquest sentit, i a banda de la ja iniciada campanya d'adquisició d'habitatges, a la que es destinaran 15,5 milions d'euros en deu anys, PUMSA inicia l'any 2007 la promoció de 184 nous habitatges repartits en deu promocions (el 77% dels quals són habitatges de protecció oficial destinats al lloguer).

Ampliació de capital

La Junta General també va acordar ampliar el capital social de PUMSA amb l'aportació de terrenys edificables al sector de Can Serra, per un import de 2,9 milions d'euros.

Amb aquesta ampliació de capital, els fons propis de la societat es situen en 24 milions d'euros. D'aquesta quantitat es troben afectats al Patrimoni Municipal de Sòl i d'Habitatge un total de 16,3 milions d'euros

Balanç 2003-2007

Pel que fa a l'informe de balanç dels anys 2003-2007, que també s'ha presentat avui, cal destacar que PUMSA va constituir-se com a Entitat Urbanística Especial al novembre de 2002, adquirint la condició d'Administració Actuant en aquells àmbits on l'Ajuntament així ho acorda. D'aquesta manera, rep directament les cessions d'aprofitament mig dels sectors que correspongui.

Durant el període 2003-2007, l'ajuntament ha encomanat a l'empresa municipal el desenvolupament urbanístic de nombrosos sectors, polígons o unitats d'actuació, entre els quals destaca el PEMU de La Llàntia, amb el qual s'urbanitzarà tot el sector i es crearà un edifici que inclou un aparcament soterrat, un espai d'equipament i una pista poliesportiva; els projectes de reparcel·lació a l'àmbit de Can Xammar, que milloraran la qualitat urbana d'aquesta àrea del centre històric de Mataró; la gestió del sector de Can Quirze, mitjançant el qual es crearan zones verdes, habitatges i una residència per a la gent gran, entre d'altres actuacions; la UA-D7 Fábrica Cabot i Barba/Prat de la Riba-Floridablanca, amb la qual es destina una part de la fàbrica a equipament comunitari i altres dues parts a usos residencials, comercials i a la construcció d'un equipament; El Rengle, on es crearà el parc tecnològic i de la innovació TecnoCampusMataró; o el desenvolupament del sector Iveco-Renfe-Farinera/Veïnat de Valldeix, on sorgiran nous habitatges, equipaments, escoles, aparcaments o edificis d'oficines.

Pel que fa a les actuacions dutes a terme entre 2003 i 2007, PUMSA ha finalitzat diversos projectes d'urbanització a sectors com Can Xammar, Vallveric, o El Rengle, a més de dur a terme la transformació d'un tram de la N-II i els treballs d'urbanització del Parc de Mar. També té en execució altres planejaments a Can Quirze, La Llàntia o El Verdet, entre d'altres.

PUMSA també ha construït naus industrials a Les Hortes del Camí Ral i a Vallveric, a més de realitzar l'adequació de l'edifici municipal conegut com La Casa de la Palmera. L'empresa municipal té en execució la nova seu de la colla castellera Capgrossos, un edifici per a empreses a El Rengle o el parc TecnoCampusMataró, entre d'altres edificacions.

D'altra banda, PUMSA construeix habitatges que posteriorment gestiona la seva filial Prohabitatge Mataró. Entre 2003 i 2007, l'empresa municipal ha finalitzat diverses promocions a diferents barris de la ciutat que suposen la creació de 57 nous habitatges. Així mateix, l'empresa promou un edifici de 30 habitatges de lloguer de protecció oficial per a la gent gran al carrer de Carlemany, i construirà 21 habitatges protegits i 10 de lliures al sector de Can Gassol, a més d'un edifici amb 12 habitatges de lloguer per a persones amb discapacitat al carrer de Vasco Núñez de Balboa.

Una altra línia d'actuació de PUMSA consisteix en la construcció d'aparcaments que comercialitza a preus per sota de mercat que, en aquest cas, gestiona Gintra. PUMSA ha construït l'aparcament del carrer d'Antonio de Solís i de la plaça de la Gatassa, el que suposa la creació de 158 places públiques i 30 privades per a residents. L'empresa municipal, a més, s'ha encarregat d'urbanitzar les places situades a sobre de tots dos aparcaments.

PUMSA construeix la totalitat dels aparcaments que se situen a la part inferior dels edificis d'habitatges que promou. És el cas de l'aparcament situat al soterrani de l'edifici amb pisos de protecció oficial del carrer de Cristòfor Colom, o del que s'està construint a l'edifici d'habitatges per a la gent gran del carrer de Carlemany.

En aquest període PUMSA ha dut a terme les intervencions arqueològiques de Can Xammar i de la Baixada de les Espenyes, gràcies a les quals s'han trobat importants restes. En projecte té la intervenció a Can Cruzate, on ja ha realitzat diverses prospeccions arqueològiques.