Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La població de Mataró és de 119.441 habitants

Escoltar

La població de Mataró és de 119.441 habitants

La població de Mataró a 1 de gener de 2007 era de 119.441 habitants. Aquesta dada la recull l'Estudi de Població de la ciutat de Mataró, publicació que conté les darreres dades demogràfiques i socials extretes a partir del Padró municipal d'habitants. L'estudi l'ha presentat avui la regidora de Serveis Centrals, Montserrat López.

En el decurs del 2006, el registre en el padró continu de població ha augmentat de forma més moderada que durant els darrers anys. Això no respon a un canvi de tendència demogràfica a la ciutat, ja que el ritme de les altes s'ha mantingut i fins i tot ha crescut al llarg de l'any, i els naixements i les defuncions s'han mantingut en els valors assolits altres anys; sinó que el gran canvi s'ha produït en el registre de les baixes, ja que l'aplicació del Reglament de la Llei d'estrangeria amb la consegüent obligació de renovar la inscripció en el padró municipal de la població estrangera ha suposat en la pràctica donar de baixa per caducitat padronal a 2.057 habitants, els quals estaven registrats en el padró, però que en realitat ja no residien a la ciutat.

Altes i baixes

En el decurs del 2006 s'han empadronat a Mataró 6.909 veïns nous procedents d'altres poblacions o països, aquesta xifra suposa un nou màxim des de finals dels 90 en què es va iniciar aquesta etapa d'augment continuat de la població. Ponderant les altes rebudes per la població de cada barri al llarg del període 2002-2006 són els barris de Palau-Escorxador (90,27€), Rocafonda (77,68€) i Cirera (65,65€) els que més altes han registrat.

A l'igual que passa amb les altes, les baixes també han registrat el 2006 un nou màxim en els darrers cinc anys amb 7.110. Un augment espectacular respecte al nombre registrat els darrers anys com a conseqüència de l'esmentada regulació del padró d'habitants.

Per al conjunt del període 2002-2006, el saldo migratori (diferència entre altes i baixes) ha estat de 8.153 habitants.

Població estrangera

17.800 residents de la ciutat són d'origen estranger, fet que situa el percentatge de població nascuda a d'altres països en el 14,9% del total de la població, 0,6 punts més respecte a fa un any. Per nacionalitat, el percentatge de població estrangera se situa en el 14,9%. La distribució de la població de nacionalitat estrangera és molt desigual entre els barris de la ciutat. Així, sobre la població total de cada barri la població nascuda a l'estranger representa el 32,0% del Palau-Escorxador, el 29,9% de Rocafonda i el 18,7% de Cerdanyola. Percentatges que contrasten amb el 4,7% de Vista Alegre i el 7,5% de la Llàntia.

Per àrees geogràfiques, un 40,0% del estrangers són del Magreb, el 21,5% prové de Centre i Sud-amèrica, el 18,6% de països de l'àrea subsahariana i el 9,7% de l'Orient Llunyà. Mentre en els casos de Centre i Sud-amèrica i Àfrica Subsahariana la suma total de residents està composta per persones amb diferents nacionalitats, en el cas del Magreb i l'Orient Llunyà podem parlar pràcticament en exclusiva de marroquins i xinesos.

Sobre el total de la població de Mataró, els nacionals de països del Magreb representen el 6,0%, els Centre i Sud-americans el 3,2%, els subsaharians el 2, 8% i els de l'Orient Llunyà l'1,4%.

Naixements

En el decurs del 2006 s'han registrat 1.465 naixements, 19 naixements menys que l'any 2005 i que en termes relatius suposa una variació negativa de l'1,28%. Aquest fet trenca la tendència positiva iniciada el 2000 i que va assolir el seu màxim el 2005 amb 1.484. La taxa bruta de natalitat (naixements cada 1.000 habitants) se situa en el 12,3€ (per mil), 0,3 punts inferior que la de l'any passat. Pel conjunt del període dels darrers cinc anys la taxa de natalitat ha estat de l'11,9€

Per barris, les taxes més elevades corresponen a Cirera (17,9€), La Llàntia (15,1€) i Vista Alegre (13,5€), mentre que les més baixes són les de Peramàs (7,7€), Pla d'en Boet (9,2€) i Molins-Torner (9,34€).

Defuncions i edat mitjana

L'any 2006 s'han registrat 817 defuncions, un 10,0% menys que l'any 2005. Una xifra de defuncions molt pròxima a les registrades el 2002 o el 2004 i que s'ajusta als nivells d'envelliment de la població malgrat millori l'esperança de vida. Un envelliment de la població que es pot veure a través de la mitjana d'edat de la població que se situa en 39,37 anys, 0,16 anys més que l'any anterior. La mitjana d'edat dels homes se situa en 37,87 anys i la de les dones en 40,89 anys.

Els barris que presenten la mitjana d'edat més elevada són Peramàs, l'Eixample i el Centre amb 42,82, 41,77 i 41,32 anys respectivament; destacant els rejoveniment relatiu experimentat pel Centre en el darrer any; mentre que els que la tenen més baixa són Vista Alegre i La Llàntia amb 36,13 i 36,45 anys.

Creixement vegetatiu

El major nombre de naixements que de defuncions dóna com a resultat un creixement vegetatiu positiu de 648 habitants per a l'any 2006 i de 2.662 pel període dels darrers cinc anys.

Esperança de vida

L'esperança de vida en néixer, estimada segons les defuncions per edats del període 2002-2006, arriba als 81,27 anys. Per sexe, mentre la dels homes se situa en els 78,74 anys la de les dones arriba als 83,85.

Dimensió de les llars

En el decurs del 2006 es continua produint el procés de reducció de la dimensió mitjana de les llars, ja que aquesta se situa en 2,71 membres, 0,05 menys que l'any anterior. Els dos barris que tenen la mitjana més petita són el Centre (2,35) i l'Eixample (2,49), mentre que Vista Alegre té la major amb 3,04 membres per llar.

Les llars de dos membres representen pràcticament una tercera part del total de llars (29,77%) i les unipersonals donen compte del 21,87% del total, superant lleugerament a les llars de tres membres.

Mobilitat entre barris

Si es pondera el balanç entre entrades i sortides de residents per la població de cada barri, s'observa que aquells que presenten en termes relatius el saldo més positiu són Cirera, Centre i Vista Alegre amb una diferència favorable de 21,27, 8,81 i 8,31 punts per mil respectivament, mentre que aquells que el tenen el més negatiu són el Pla d'en Boet (-15,60), Rocafonda (-12,09) i Molins-Torner (-5,74).