Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament decideix traslladar íntegra la nau catalogada de Can Fàbregas i de Caralt i reprèn els tràmits perquè s'instal·li El Corte Inglés

Escoltar

L'Ajuntament decideix traslladar íntegra la nau catalogada de Can Fàbregas i de Caralt i reprèn els tràmits perquè s'instal·li El Corte Inglés

Aquest matí el primer tinent d'alcalde (PSC), Ramon Bassas, la segona tinenta d'alcalde (ICV-EUiA), Quiteria Guirao, i el tercer tinent d'alcalde (ERC), Francesc Teixidó, han ofert una roda de premsa per explicar la posició del govern envers el trasllat a un emplaçament proper de la nau catalogada de la fàbrica de Can Fàbregas i de Caralt. L'assumpte havia estat presentat prèviament a tots els grups municipals a la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials.

Després d'haver realitzat un ampli procés de consultes i participació ciutadana i d'haver completat els estudis tècnics al respecte, la decisió és traslladar íntegrament la fàbrica catalogada i reprendre tots els tràmits urbanístics per fer possible la construcció del nou centre comercial.

Antecedents

El passat mes d'octubre, l'Ajuntament i l'empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró SA (PUMSA) van presentar un estudi sobre la possibilitat de traslladar la nau de Can Fàbregas i de Caralt per donar solució a la petició de conservar la nau catalogada, i per donar pas al nou centre comercial que ha d'actuar com a locomotora comercial a la ciutat.

El document, redactat per l'arquitecte Josep Maria Puig Boltà, confirmava la viabilitat tècnica del trasllat dels elements catalogats, a excepció de la xemeneia, i contemplava els següents treballs: l'encapsament amb estructura metàl·lica dels elements d'obra vista, la recuperació de les teules àrabs per recol·locar-les, la recuperació dels cavalls de la coberta i la reconstrucció amb aprofitament dels elements recuperats. El pressupost de reconstrucció suposava una inversió de 1.925.000 euros.

Proposta de nou encaix urbanístic i el procés de consulta i participació

Davant la possibilitat de traslladar la nau, els Servei d'Urbanisme de l'Ajuntament va realitzar un estudi complementari sobre l'encaix urbanístic del possible trasllat de la fàbrica de Can Fàbregas i de Caralt en un emplaçament proper. En concret, la proposta d'encaix urbanístic consisteix en aixecar el nou edifici de la fàbrica de Can Fàbregas i de Caralt al mateix carrer de Miquel Biada, però a la cantonada amb el carrer de Tetuán.

La nova zona acolliria un nou Centre d'Ensenyament Infanti i Primari (CEIP) de dues línies a la fàbrica Fontdevila i Torres (4.750 m2), zones verdes (2.900 m2), construccions per a usos terciaris, oficines o petit comerç (ocuparà el 42% del sostre edificable, amb 14.200 m2) i habitatges (58% de sostre amb uns 240 habitatges, dels quals 72 en règim protegit). Val a dir que l'edificabilitat proposada seria inferior a la que actualment és vigent al Pla General del 1996.

Entre els mesos d'octubre i novembre es va explicar el nou encaix urbanístic i es va dur a terme un procés de consulta i de participació, del qual es van recollir opinions, suggeriments i idees diverses. Concretament, van tenir lloc un total de 25 reunions, amb grups municipals, consells de participació, associacions de veïns i altres grups vinculats amb el comerç i activitats afins, particulars i Plataforma Salvem Can Fàbregas.

Informe de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya envers el trasllat de la nau

Paral·lelament, l'Ajuntament va sol·licitar un informe a la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya respecte el possible trasllat de la nau. L'informe diu que el trasllat de la fàbrica Can Fàbregas i de Caralt no requerirà l'autorització del departament sempre que es tracti exclusivament d'un trasllat, és a dir, sempre que es mantinguin i conservin en la seva integritat les parts de l'edifici que segons la fitxa estan catalogades com a Bé Cultural d'Interès Local. Alhora considera convenient que la Comissió, atesa l'envergadura del projecte, vetlli per tal que es mantingui la integritat de l'edifici. En aquest sentit, és convenient que la Comissió analitzi el projecte de trasllat i emeti un informe i que comissioni un tècnic que supervisi l'execució del projecte.

Nou informe tècnic i valoració econòmica del trasllat i la reconstrucció encarregat per PUMSA

Atès l'informe emès per la Generalitat de Catalunya, PUMSA encarrega al mateix arquitecte Josep Maria Puig Boltà refer el primer estudi tècnic que va estudiar el trasllat dels elements catalogats de la nau. En el nou estudi s'analitza el trasllat total de l'edifici, inclosa la xemeneia que s'ubicarà davant del nou CEIP i els dos edicles que no estaven contemplats en l'anterior. Inclou el desmuntatge en porcions de façana, de 9x5m aproximadament i 45 tones de pes, el desmuntatge i trasllat dels dos edicles exteriors i el desmuntatge, trasllat i reconstrucció de la xemeneia.

S'estima que el global de la inversió per la reconstrucció íntegra de Can Fàbregas i de Caralt sigui de 3.150.000 euros (edifici principal: desmuntatge 1,2 MM euros, reconstrucció 1,2 MM euros, edicles: desmuntatge i trasllat 0.5 MM euros, xemeneia: trasllat i reconstrucció 0.25 MM d'euros).

Es proposa l'aprofitament de l'edifici en el nou emplaçament, amb diverses activitats econòmiques possibles (terciàries, serveis, comercial, etc.), així com aprofitament dels dos edicles exteriors per activitat econòmica. En aquest cas es repartiran els costos de trasllat entre el/els operadors que finalment se'ls adjudiqui l'edifici principal i els dos edicles.

A part s'imputarà al sector urbanístic, entorns de Can Biada, els costos de reconstrucció de la xemeneia i adequació dels terrenys on s'instal·laran l'edifici i edicles.

La proposta del Govern

L'Ajuntament de Mataró, en base al procés de participació i els estudis tècnics refets amb motiu de l'informe emès per la Generalitat, proposta traslladar la nau catalogada a la confluència dels carrers de Miquel Biada i Tetuán garantint el respecte al Patrimoni Arquitectònic, la revitalització comercial, la millora dels entorns del carrer de Miquel Biada i l'arribada del Corte Inglés.

Per tot això es concreten les actuacions que s'hauran de portar a terme en relació al trasllat de la fàbrica Fàbregas i de Caralt:

- Prosseguir amb el tràmit de l'expedient de modificació del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró, aprovat inicialment el 8 de gener de 2007, eliminant del mateix la descatalogació de la fàbrica Fàbregas i de Caralt i continuant el tràmit de catalogació amb nivell A de la nau de Can Miguell. (Aprovació provisional)

- Prosseguir amb el tràmit del Pla Especial d'Ordenació Volumètrica PE-01 "àmbit illa 6, Fàbregas i de Caralt" (edifici comercial), el qual va ser aprovat inicialment, per acord de la Junta de Govern Municipal de data 8 de gener de 2007. (Aprovació provisional)

- Prosseguir amb el tràmit de la modificació del Pla General dels "Entorns Biada", els treballs preparatoris de la qual van ser aprovats per acord del Ple municipal de l'11 de gener de 2007 i modificat, per acord de 12 d'abril de 2007, designant a PUMSA Administració Actuant d'aquest sector de planejament. (Aprovació inicial)

- Redactar i tramitar el projecte de trasllat de la nau de la fàbrica FABREGAS I DE CARALT, a l'emplaçament Tetuan/Miquel Biada, partint dels criteris establerts en l'informe del Director General del Patrimoni Cultural de 12 de desembre de 2007. Aquest projecte haurà de comprendre: desmuntatge de l'edifici actual, trasllat, emmagatzematge i custodia dels materials i projecte de muntatge de l'edifici original en el nou emplaçament.

- Acceptar la consideració de la Direcció General de Patrimoni Cultural que proposa el nomenament d'un tècnic per a la supervisió de l'execució del projecte.

Calendari

Es preveu iniciar el segon trimestre de 2008 el desmuntatge i emmagatzematge de la nau i el quart trimestre del mateix any iniciar les obres del centre comercial i les obres de millora dels següents carrers: Ronda Barceló i entorns, Camí Ral fins Rambla i entorns Centre Comercial. Finalment es preveu, per al segon trimestre de 2009, iniciar les obres de reconstrucció de la nau Fàbregas i de Caralt al nou emplaçament.

L'arribada del Corte Inglés

La proposta permetrà l'arribada a la ciutat d'El Corte Inglés que ha d'actuar com a locomotora comercial a la ciutat. Es preveu un increment del 3,5% del PIB de la ciutat i la creació de 860 llocs de treball directes (més un 10% en campanyes especials de venda) i 140 ocupacions indirectes. La implantació del centre comercial també suposarà la construcció de dos grans aparcaments a la zona: un de privat de 529 places en 4 plantes i un de municipal, en règim de concessió administrativa amb 310 places més, entre d'altres com la revitalització comercial o la millora dels entorns del carrer de Miquel Biada.