Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament posa en marxa un pla per treballar amb els infants i les famílies de la ciutat

Escoltar

L'Ajuntament posa en marxa un pla per treballar amb els infants i les famílies de la ciutat

El regidor de Benestar Social, Sanitat i Nova Ciutadania, Oriol Batista; el president del Patronat Municipal d'Educació, Josep Comas, i el regidor de Joventut, Ivan Pera, han presentat avui el Pla integral per a la infància i les famílies 2007-2010. El pla analitza la situació actual de la infància i les seves famílies a la ciutat, revisa els recursos i serveis existents i estableix els eixos de treball. El pla es va aprovar a la Junta de Govern Local del passat 8 de gener i s'ha fet amb la col·laboració del CIMU (Institut d'Infància i Món Urbà) i de la Diputació de Barcelona.

Anàlisi demogràfica i canvis a les llars

El document s'inicia amb l'anàlisi sociodemogràfica de la ciutat per tal de poder fer la diagnosi de la situació actual en referència a la població infantil i adolescent. En aquesta diagnosi s'han tingut en compte tant les dades del Padró Continu Municipal corresponent al 2005 com la informació estreta des de diferents instàncies: sanitat, educació, lleure o serveis socials, entre d'altres. Així, han pogut participar en l'elaboració del pla professionals de diferents àmbits, entitats ciutadanes i infants i joves que han pogut expressar les seves opinions i demandes a nivell de ciutat.

Segons les dades de 2005, la població de 0-17 anys era de 20.758 persones.

L'estudi analitza el canvi que progressivament han anat patint les estructures de les llars, les condicions de vida i les relacions familiars i que provoquen alhora un canvi en les polítiques i els serveis necessaris per assumir-los. Així, hi ha un increment de les famílies divorciades i reconstituïdes, les famílies monoparentals, homoparentals, les adoptives, la disminució de la grandària de les llars i del nombre de fills, a més s'endarrereix la primera edat de la maternitat, hi ha dificultat per conciliar la vida familiar i la professional, apareixen nous agents socialitzadors com els mitjans de comunicació o Internet. Aquests elements poden ser algunes de les causes dels molts canvis socials que s'estan produint i que afecten a la infància i l'adolescència i que tenen una influència creixent en la configuració de noves identitats i estils de vida.

A nivell comunitari s'ha detectat, entre d'altres qüestions, un increment en la pobresa entre alguns sectors de la població: gent gran, famílies monoparentals, famílies immigrades en les que només hi treballa un membre; l'increment de l'habitatge fa que moltes famílies comparteixin pis; progressiva reducció del poder adquisitiu de la població i un increment de famílies en situació de fragilitat i/o precarietat econòmica. Els efectes d'aquestes problemàtiques els pateixen directament els infants.

Pel que fa a la població immigrada, aquest col·lectiu no té més problemes laborals però sí que les seves llars estan formades per més membres dependents menors d'edat, per tant s'agreuja la distribució de la renda econòmica. Aquest fenomen es concentra en zones cosa que suposa l'inici d'una fragmentació social per estrat social i origen.

Un fet emergent és un increment de les consultes en els serveis d'atenció social primària, per raons d'alcoholisme, drogoaddicció, malalties mentals o inestabilitat emocional que abans afectaven només a famílies amb pocs recursos econòmics i que ara s'estan generalitzant a altres sectors de la població, aquestes problemàtiques desemboquen en casos de negligència i deixadesa vers als infants.

Un altre espai que forma part de l'estudi del pla és l'escola, espai on es detecten moltes de les problemàtiques dels infants i adolescents i on en poden sorgir moltes altres

Aquesta diagnosi de la situació de Mataró en aquest àmbit ha de permetre una millor planificació integral de les polítiques d'infància i les seves famílies a més de tenir especial cura en el col·lectiu en major situació de vulnerabilitat o risc social, que es troben en situació greu de: negligència, abandonament, maltractament físic, abús sexual, maltractament psíquic, maltractament prenatal o conductes de risc d'adolescents.

Fet l'estudi de Mataró, el Pla integral per a la infància i les famílies 2007-2010 revisa i replanteja els recursos i serveis existents per tal de maximitzar el seu ús, adaptar-los a les noves realitats o crear-ne de nous.

Eixos i línies de treball

El pla descriu, a partir de la diagnosi estreta, els 6 eixos que s'han de treballar:

1. Família: fomentar mesures que afavoreixin el recolzament a les famílies per portar la seva tasca de criança i educació.

  • Optimitzar, millorar i incrementar l'activitat de la xarxa de serveis i equipaments adreçats a la infància i la família.
  • Promoure mesures de suport a les famílies treballadores amb infants al seu càrrec.
  • Fomentar eines per incrementar les competències i les accions educatives de les famílies.

2. Educació: fomentar mesures que afavoreixin l'escolarització obligatòria i postobligatòria de qualitat i promoure accions per a l'ús educatiu del temps de lleure i dels espais i equipaments i entitats que ofereix la ciutat per fer de Mataró una ciutat educadora.

  • Afavorir la integració dels infants als centres educatius i a totes les activitats que es deriven de l'escolarització, així com l'accés als recursos materials complementaris no gratuïts.

3. Lleure: impulsar accions encaminades a la promoció del lleure actiu i educatiu.

  • Establir una oferta de lleure conjuntament amb les entitats i associacions destinades als infants, que contempli les seves necessitats de desenvolupament educatives i de convivència.

4. Protecció: prevenir, detectar i atendre situacions de famílies amb elevada vulnerabilitat: infants en risc social.

  • Impulsar accions dirigides a col·lectius específics d'infants i adolescents, especialment quan es troben en situació de risc social.
  • Millorar i consensuar criteris tècnics d'intervenció grupal per aconseguir resultats en la disminució de les situacions de vulnerabilitat social.
  • Impulsar accions encaminades a realitzar un treball social en xarxa entre els diferents professionals de la comunitat que intervenen en l'àmbit dels infants que pateixen maltractaments i/o situacions de vulnerabilitat social.

5. Xarxa comunitària: millorar l'eficàcia i l'eficiència de la xarxa comunitària dedicada a l'atenció a la infància en general.

  • Activar el treball en xarxa amb els diferents professionals que es dediquen a l'atenció d'infància i família per elaborar diferents escenaris de futur, estratègies d'actuació i processos de col·laboració i de participació.

6. Participació: promoure la participació activa d'infants i adolescents en el municipi.

  • Impulsar la participació dels infants en l'àmbit municipal.

Per a l'execució d'aquests eixos s'establirà un calendari anual i es concretaran els recursos econòmics necessaris per al seu desenvolupament.

El pressupost inicial del 2007 per a la secció d'infància i família és de 113.992,89 € però donat que el pla és transversal els diferents serveis que hi participen comparteixen els seus recursos i així s'aconsegueix una optimització dels mateixos.

Accions per al 2007

. Creació del servei de punt de trobada per a infants amb professionals qualificats amb la finalitat d'assegurar la protecció del menor quan s'han de complir els règims de visites establerts en casos de separació o divorci. Acció del PAM 2007

. Elaboració d'un protocol d'intervenció amb els serveis implicats (sanitari, escolar, policia, jutjats...) per a la detecció i atenció de menors que presenten indicadors de risc, especialment maltractaments. Acció del PAM 2007

. Impulsar oferta formativa per a pares i mares. Acció del PAM 2007

. Creació de la Taula de serveis per a la infància amb l'objectiu de promoure la participació dels diferents professionals i entitats que treballen en l'àmbit de la infància i les seves famílies i treballar conjuntament.

. Creació d'un consell municipal d'infants

. Ampliació del servei d'espais familiars d'infants de 0-3 anys i a les seves famílies

. Creació de la Comissió local d'entitats i serveis del lleure, per identificar les necessitats de les famílies i els infants en el temps del lleure

. Incrementar el treball preventiu dels educadors, assistents socials...

. Creació d'una EAIA (Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència) pròpia, entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Mataró, per tal de descentralitzar el servei.