Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament presenta les conclusions del procés de revisió del funcionament dels Consells Municipals

Escoltar

L'Ajuntament presenta les conclusions del procés de revisió del funcionament dels Consells Municipals

El regidor de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Mataró, Carlos Fernàndez, ha presentat avui en roda de premsa les conclusions del procés de revisió del funcionament dels consells municipals. Aquestes conclusions són fruit, d'una banda, de l'estudi elaborat per l'empresa Espai Públic els anys 2004-2005, i d'una altra, d'un extens procés participatiu de debat sobre el futur dels consells que va consistir en:

- Una Comissió Especial de seguiment del procés formada pels Grups Municipals.
- Reunions informatives amb entitats i persones vinculades als consells per recollir aportacions.
- Una jornada participativa per consensuar elements de millora.

Amb tots els elements resultants d'aquest procés, s'han elaborat una sèrie de conclusions que marquen unes pautes per al bon funcionament d'aquests òrgans.

Aquestes línies d'acció es divideixen en quatre àmbits de treball:


1. Elaboració d'un pla de treball

En aquest sentit, cal definir un pla de treball anual per a cada consell. Aquest pla ha de ser consensuat per les persones que hi participen en el consell i ha de fixar uns objectius realistes i assequibles. Per establir aquest pla es tindran en compte tres grans temes de debat:


- El pressupost el Pla d'Actuació Municipal (PAM), en relació als temes del consell.

- Les estratègies i debats de fons a mig termini sobre la seva àrea o sector.

- El dia a dia i les urgències o temes sobrevinguts.

En l'elaboració d'aquest pla de treball es fa necessari per tant:

- la creació d'un calendari de treball a partir del procés de debat sobre PAM i pressupostos.

- L'avaluació periòdica d'aquest calendari per verificar el grau d'assoliment dels objectius marcats.

- La planificació adequada de la documentació a lliurar en cada convocatòria per donar temps a tothom a consultar-la adientment.

- Una forma més àgil de convocar les reunions, sobre tot en temes urgents.
- Establir reunions entre diferents consells per a tractar temes d'interès comú.


2. Creació d'una Oficina tècnica de coordinació i difusió

Aquest òrgan de suport als consells assumiria les funcions de coordinació, comunicació i dinamització dels consells i vetllaria per afavorir el canvi de la filosofia de treball cap al treball en xarxa de tots els consells. L'oficina fixaria dues reunions anuals en les que presidents i secretaris posarien en comú l'estat dels treballs a realitzar per cada consell. També s'ocuparà de fomentar l'ús de les noves tecnologies pel que fa a participació i de redefinir l'ús dels espais on line als equipaments municipals. Per últim, l'oficina seria l'encarregada de difondre en els mitjans municipals la tasca que es fa des dels consells.

3. Incorporació de nous elements de dinamització

Es fa necessari prioritzar els temes d'interès comú i garantir la implicació dels presidents dels consells per traslladar als òrgans de govern corresponents les propostes dels consells. En aquest àmbit els document suggereix:

- L'establiment de pautes de funcionament comunes per a tots els integrants dels consells abans de la seva creació per conèixer els objectius i expectatives de cadascun.

- La definició clara dels rols dels participants (polítics, ciutadans, entitats, cos tècnic) establint i regulant el rol de dinamització com a peça clau per el treball dels consells.

- Establir clarament la funció dels consells com un òrgan de debat participatiu sobre temes d'interès col·lectiu desvinculat del debat polític, convertint-los en espais de consulta, però també com un mitjà per identificar noves oportunitats. Les decisions que es prenguin en els consells, tot i no ser vinculants, haurien de constar com el posicionament d'aquests.

- Definir un marc de treball i uns temes concrets a treballar, i fer-ho amb temps suficient per part del Govern, perquè els assumptes es puguin tractar amb eficàcia.

- El Govern ha de donar resposta sempre sobre qualsevol tema sobre el què el consell hagi elaborat alguna conclusió.

4. Auto revisió dels reglaments/estatuts de cada consell

Finalment s'estableix que malgrat l'establiment d'algunes normes comunes i la creació de l'Oficina tècnica de coordinació, els reglaments interns de cada consell són fruit d'un llarg procés de treball i aquesta diversitat és, precisament, la que dóna la riquesa de matisos al model participatiu de la ciutat. Tot i així, es recomana que amb el temps aquests reglaments tot i mantenir les seves particularitats específiques acabin tenint un cos comú per a tots ells.

Altres recomanacions

Incentivar la presència activa de col·lectius com els joves i les dones, així com potenciar el relleu generacional dins els consells o trobar un espai físic de trobada entre les entitats per millorar les seves relacions són altres recomanacions que dóna l'estudi.

Quatre consells de nova creació

Les conclusions d'aquest estudi se centren fonamentalment en la revisió dels Consells Municipals sectorials de tipus consultiu, que són els que estan directament vinculats a l'àrea municipal responsable, tot i que algunes de les accions també podrien aplicar-se als consells territorials o als consells dels organismes autònoms.
Pel que fa al nombre de consells, la llista s'incrementa ara amb quatre consells de nova creació. Dos sectorials, el Consell Assessor d'Urbanisme i la Taula d'Habitatge i dos nous Consells Territorials, el Consell Territorial del Pla Integral de Sud-Oest (Pla d'en Boet-Peramàs) i el Consell Territorial del Nord (Molins-Cirera-La Llàntia-Vista Alegre-Camí de la Serra-Via Europa).

Pel que fa a la constitució dels consells, està previst que al llarg del mes de gener ja s'hagin pogut constituir tots.
Finalment, el Consell de Ciutat es reunirà el 31 de gener.