Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament renovarà els carrers de la Mare de Déu dels Àngels i de Melcior de Palau

Escoltar

L'Ajuntament renovarà els carrers de la Mare de Déu dels Àngels i de Melcior de Palau

La Junta de Govern del 12 de novembre va aprovar inicialment el projecte de renovació de les calçades dels carrers de la Mare de Déu dels Àngels, al barri dels Molins, i de Melcior de Palau que uneix el Camí de la Geganta amb el carrer de Jaume Isern.

Les obres consistiran en la renovació de la calçada, l'execució de diverses cruïlles o trams de carrer amb prioritat invertida, la senyalització horitzontal i la substitució d'embornals així com la creació de nous.

Carrer de Melcior de Palau

En aquest vial de 120 metres de longitud s'ampliarà la vorera del costat est de forma que la nova calçada tindrà un carril de circulació de 3,50 metres i un cordó d'aparcament de 2 metres d'amplada. En aquesta vorera es reposarà tot el panot i es preveu la plantació de fotínies "Red Robin", un arbust de fulla perenne vermella.

Es preveu reforçar la calçada amb una capa de paviment asfàltic, es renovarà la vorada i s'adequaran nous guals de vianants amb peces prefabricades de formigó.

A la cruïlla amb el camí de la Geganta s'ampliaran les voreres per aconseguir escurçar el recorregut dels vianants per creuar el carrer. A la cruïlla amb el carrer de Leandro Fernández de Moratín es sanejarà la caixa de paviment de llambordes de pedra natural existent.

El projecte preveu la substitució dels embornals existents en el vial i els afectats per l'ampliació de la vorera est. També es portarà a terme un recrescut d'una arqueta de telecomunicacions i d'un pou de registre de la xarxa de clavegueram.

Carrer de Mare de Déu dels Àngels

Les actuacions en aquest carrer amb 340 metres de longitud preveu la conversió dels trams i cruïlles següents en vials de prioritat invertida:

- El tram des del carrer del Timbaler del Bruc fins al carrer de la Germana Vicenta Berny

- Les cruïlles amb la Riera de Figuera Major, el carrer de Tres Tombs, amb el carrer de Caramelles, amb el carrer de Lluís Ferrer i Clariana i amb el Camí dels Caputxins

En aquests casos es substituirà el panot existent, la calçada serà de paviment amb llambordes grises sobre una base de formigó encintada amb una rigola formada per llambordes grises de les mateixes característiques. A la cruïlla amb el camí dels Caputxins, també s'hi preveu una zona d'aparcament en cordó pavimentada amb llambordes de formigó i encintada de la mateixa forma.

El tram final del carrer, entre el camí dels Caputxins i el carrer de Lluís Ferrer i Clariana, es reforçarà amb una capa de paviment asfàltic.

A les cruïlles i als trams amb prioritat invertida s'instal·laran guals de vianants de paviment asfàltic sobre una base de formigó de 20cm de gruix.

El gual de vianants de la Riera de Figuera Major es farà amb peces laterals prefabricades de formigó i paviment de llambordes grises de formigó.

Es substituiran els embornals actuals i es crearan de nous en les zones de la calçada afectades per cruïlles elevades i ampliacions de voreres. Es farà un recrescut dels pous de registre i de les arquetes de telecomunicacions.

El pressupost del projecte és de 282.098,61 euros. Abans de l'inici de les obres, el document ha de superar els tràmits d'exposició pública, aprovació definitiva, licitació i adjudicació.