Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Consell Assessor Urbanístic de Mataró es constitueix per fomentar la participació ciutadana

Escoltar

El Consell Assessor Urbanístic de Mataró es constitueix per fomentar la participació ciutadana

El Consell Assessor Urbanístic de Mataró (CAUM) es va constituir el passat dilluns amb els objectius de garantir i fomentar els drets d'iniciativa d'informació i de participació dels ciutadans en els processos urbanístics de planejament i de gestió. La participació ciutadana ja estava garantida a través del procediment de l'elaboració del planejament urbanístic però amb aquest nou òrgan s'intensifica.

En la primera sessió es va constituir el CAUM, es va acordar el reglament intern i la periodicitat de les trobades. Un cop al trimestre es reunirà ordinàriament aquest consell però segons l'actualitat i d'altres factors es podria reunir de forma extraordinària. A banda d'aquests punts de caire formal, es va informar a tots els presents sobre les línies bàsiques del Pla Territorial Metropolità de Barcelona, un document del departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.

El Pla Territorial Metropolità de Barcelona -elaborat per una ponència tècnica formada per representants del departament de Política Territorial i Obres Públiques, de la Federació de Municipis de Catalunya, de l'Associació Catalana de Municipis i de l'Ajuntament de Barcelona- presenta estratègies d'ordenació territorial d'un àmbit d'elevada complexitat i de gran centralitat en relació al conjunt de Catalunya.

En el CAUM es va presentar aquest document i es va fer saber quins són els suggeriments que l'Ajuntament de Mataró vol enviar a la Generalitat respecte els temes que afecten a la ciutat i als seus límits més propers.

Els suggeriments

La xarxa ferroviària que proposa el Pla Territorial Metropolità de Barcelona ha de tenir en compte que falta l'estació prevista al barri de Cerdanyola en la futura línia orbital que unirà Mataró amb Vilafranca del Penedès. L'informe de l'Ajuntament també indica que cal estudiar i definir amb cura el tipus de secció del traçat ferroviari soterrat al front marítim de la ciutat per tal de completar la variant de Mataró en forma d'anell tancat.

Respecte les hipòtesis de desenvolupament econòmic i demogràfic del document, s'ha observat que les dades de previsió de creixement de la ciutat en el conjunt del Maresme ja estan superades en Padró del 2006. Això posa de manifest que, a banda de les estratègies urbanes de certa contenció definides per a la comarca, s'hauria de disposar d'altres mecanismes de regulació.

A nivell general, les hipòtesis de desenvolupament del document plantegen una relació molt directa entre la creació de llocs de treball i la necessitat de nous habitatges principals. Tot i que la normativa del Pla fa referència a la necessària correlació entre habitatge i sostre productiu, es troben a faltar mecanismes més específics per a la correcció dels desequilibris actuals i de la obligada mobilitat que generen.

La implantació del model nodal d'estructuració del territori, basat especialment en la regulació dels tres sistemes bàsics (espais oberts, assentaments urbans i infraestructures de mobilitat), hauria de tenir la seva correspondència en una distribució també nodal dels grans equipaments i serveis de caràcter metropolità o supramunicipal. En aquest aspecte, Mataró troba a faltar els mecanismes o regulacions necessàries per a garantir un cert reequilibri d'aquestes dotacions, actualment també molt concentrades a l'àmbit central de la regió metropolitana.

Aquests són alguns dels suggeriments que s'enviaran tant al Consell Comarcal del Maresme com al departament de Política Territorial i Obres Públiques.

Els membres

El CAUM és un òrgan local de caràcter formatiu i de deliberació que requereix una composició de caràcter mixt amb una composició que tingui tant els agents socials i econòmics més propers als temes que es tracten així com d'experts professionals de la matèria. Segons aquests criteris els membres del CAUM són els següents:

El regidor d'Urbanisme, Ramon Bassas, és el president d'aquest consell i el vicepresident és el regidor d'habitatge, Francesc Teixidó. El vocal del grup municipal socialista és Diego Sáez, el de Convergència i Unió és Joan Mora, el d'Iniciativa Catalunya Verds és Miquel Canal, la vocal d'Esquerra República de Catalunya és Noema Colomer, el del Partit Popular és Sergi Francesc Marimon i el de la Candidatura d'Unitat Popular és Ivan Terra.

En representació de la FAGEM la vocal és Roser Moré, el Gremi de Constructors i Promotors és Agustí Brullet, Antonio Lorente és el vocal de la Unió General de Treballadors, de Comissions Obreres és Jaume Roig, la Federació d'Associacions de Veïns té com a representant a Jesús Nieto i Toni Floriach és el vocal del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes tècnics. A proposta de la Junta de Portaveus hi ha els següents vocals: Francesc Sabater, Antoni Alarcon i Genís Carbó.