Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Corte Inglés ocuparà el 75% de l'illa de Can Fàbregas i de Caralt i el 25% serà espai públic

Escoltar

El Corte Inglés ocuparà el 75% de l'illa de Can Fàbregas i de Caralt i el 25% serà espai públic

El regidor d'Urbanisme, Ramon Bassas, ha presentat avui el Pla de Millora Urbana (PMU) de l'illa de Can Fàbregas i de Caralt així com la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Municipal (PGOM) dels entorns del carrer de Miquel Biada. Les dues propostes urbanístiques, presentades prèviament en la Comissió Informativa de Serveis Territorials, han de transformar aquest entorn industrial de la ciutat en una zona on es combinin les activitats comercials, les terciàries i les residencials.

La transformació urbanística ha de crear nous espais públics que tindran una doble funció: acollir l'activitat comercial que comportarà la instal·lació d'El Corte Inglés i ser la porta d'accés al centre històric de la ciutat, a través de l'eix comercial del carrer de Sant Benet i de la plaça de les Tereses. La preservació del passat industrial d'aquesta zona, amb el trasllat de la fàbrica Can Fàbregas i de Caralt i la rehabilitació de la fàbrica Fontdevila i Torres, és un dels elements comuns als dos documents urbanístics.

Pla de Millora Urbana de l'illa de Can Fàbregas i de Caralt

1. Ordenació del sòl:

L'àmbit d'actuació disposa de 9.629 m², situats entre els carrers de Miquel Biada, la ronda d'Alfons XII, el carrer de José Maria Torrijos i el passatge de José Maria Torrijos. Del total de l'illa, un 25,10% (2.427 m²) es destinarà a espais lliures (862 m²) i a vials (1.555 m²). La resta de l'illa, un 74,90% (7.212 m²), és sòl privat qualificat com a zona de dotacions i serveis privats per a usos comercials.

L'ordenació urbanística proposada vol, d'una banda, dotar al sòl privat d'una geometria regular per acollir un centre comercial de les característiques requerides. D'altra banda, vol situar el sòl públic de forma que permeti crear una zona urbana àmplia davant de la façana principal del centre comercial, a la banda mar del carrer de Miquel Biada.

Aquesta vorera del carrer de Miquel Biada disposarà d'una primera franja de sòl públic d'una amplada de 15,50 m. De forma complementària també es preveu una altra franja de sòl privat, però d'ús públic, que conforma un porxo cobert de 4 m d'amplada al llarg del carrer de Miquel de Biada i de la ronda d'Alfons XII.

Al mateix temps, el Pla de Millora Urbana de la zona preveu que l'espai lliure destinat a verd urbà sigui una franja central entre els 35 m de distància entre façanes.

El sòl destinat a vialitat es complementa amb l'ampliació del passatge de José Maria Torrijos fins a 12 m i del carrer de José Maria Torrijos fins a 15,50 m. Aquest darrer carrer, que amb la modificació guanya 5,60 m, serà l'accés de mercaderies al centre comercial a través d'una zona de càrrega i descàrrega.

2. Ordenació de l'edifici d'El Corte Inglés:

En el sòl privat d'aquest àmbit es preveu una edificació compacta, en un únic volum regular que estarà alineat als carrers perimetrals. L'alineació de la planta baixa al carrer de Miquel Biada es farà amb un pla endinsat que crearà un porxo, lliure de pilars.

El desnivell existent entre el carrer de Miquel Biada i el carrer de José Maria Torrijos és d'entre 4 i 5,10 metres. Per salvar la diferència, el projecte arquitectònic fa que la planta baixa del carrer de Miquel Biada sigui la planta primera del carrer de José Maria Torrijos.

D'aquesta forma, l'edifici al carrer de Miquel Biada comptarà amb planta baixa i tres pisos mentre que des del carrer de José Maria Torrijos hi haurà planta baixa més quatre alçades.

El projecte preveu, sota rasant, un màxim de cinc plantes soterrani per a aparcament en relació al nivell inferior del carrer de José Maria Torrijos i d'un màxim de sis plantes en relació al carrer de Miquel Biada.

3. Comissió de qualitat arquitectònica:

El PMU de l'illa de Can Fàbregas i de Caralt estableix l'obligatorietat de sotmetre el projecte arquitectònic del nou centre comercial a l'avaluació i informe d'una comissió de qualitat. L'Ajuntament constituirà aquesta comissió amb tres arquitectes professionals, externs al consistori, i amb tres tècnics de diferents serveis de l'Àrea de Serveis Territorials de l'Ajuntament.

4. La mobilitat i l'estacionament:

D'acord amb la Llei de Mobilitat, la tramitació del Pla de Millora de l'illa de Can Fàbregas i de Caralt va acompanyada d'un estudi de mobilitat per a la implantació del centre comercial. Aquest estudi conclou que la zona podrà suportar l'increment de càrrega circulatòria sense generar nous punts de retenció. També analitza la xarxa de transport públic, la xarxa de vianants i bicicletes i proposa actuacions concretes per millorar la circulació en aquesta zona de transformació urbana. El document ha rebut l'informe favorable de l'Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM).

L'aparcament del centre comercial disposarà d'entre 800 i 1.000 places d'aparcament i l'encaix urbanístic ha estudiat la possibilitat de crear un aparcament públic que, tangent al privat, ocuparia aproximadament la meitat de la nova secció del carrer de Miquel Biada. També hi ha la possibilitat d'ampliar aquest aparcament públic fins al subsòl de l'àmbit veí de Ca l'Ymbern.

La construcció conjunta d'una primera fase del nou aparcament públic amb el del centre comercial aportaria entre 200 i 250 places més, sota el carrer de Miquel Biada. L'ampliació de l'aparcament al subsòl d'una part de Ca l'Ymbern podria aportar 300 places més i permetria ubicar uns nous accessos de vianants a l'aparcament.

5. Gestió i càrregues urbanístiques:

La materialització de les càrregues urbanístiques imputables a la parcel·la única privada del centre comercial s'assoleixen en el marc de reparcel·lació, en fase d'aprovació definitiva, que desenvolupa el Pla de Millora Urbana "Ronda Barceló € Fàbregas i de Caralt".

A banda, hi ha obligacions complementàries derivades específicament del desenvolupament del Pla de millora urbana de l'illa de Can Fàbregas. Entre aquestes obligacions hi ha la urbanització superficial de l'espai privat d'ús públic, la cessió del sòl públic qualificat com espais lliures i com a vials o les actuacions urbanístiques concretes per adaptar-se a les mesures de mobilitat establertes. El Pla de millora també recull una compensació de caràcter econòmic i finalista valorada en 2.862.250 euros, destinada a tasques de restauració i/o rehabilitació d'edificis públics inclosos dins del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró.

6. El trasllat de l'antiga fàbrica Can Fàbregas i de Caralt:

El procés de trasllat de l'antiga fàbrica Can Fàbregas i de Caralt des de la seva ubicació actual fins a la confluència entre el carrer de Miquel Biada i de Tetuán, d'acord amb els criteris de la Direcció General del Patrimoni Cultural, requereix d'un projecte tècnic i l'acompliment d'una sèrie de garanties que es concreten en els següents punts:

- El promotor del projecte i responsable de la seva execució serà l'empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA).

- El projecte de trasllat haurà de detallar tot el procés i passarà a la consideració i dictamen del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i es tramitarà davant de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.

- La tramitació del projecte de trasllat podrà ser simultània a la dels instruments urbanístics implicats i podrà constar de diferents fases d'execució. En aquesta línia es podrà preveure una fase intermèdia d'emmagatzematge i custòdia temporal en un indret proper a l'emplaçament definitiu. La reconstrucció quedarà condicionada a l'execució urbanística dels entorns del carrer de Miquel Biada.

- Pel que fa als costos de l'operació, el trasllat queda inclòs en el desenvolupament del sector de la Ronda Barceló-Fàbregas i de Caralt; l'emmagatzematge i custòdia dels elements a traslladar aniran a càrrec de PUMSA com administració actuant; la reconstrucció dels elements traslladats quedarà absorbida en el procés de gestió i execució urbanística del entorns del carrer de Miquel Biada de forma que les finques on es traslladin els edificis catalogats (nau i edicles) assumiran el cost de la reconstrucció. Per últim, la urbanització de les zones verdes del sector inclourà la reconstrucció de la xemeneia de l'antiga fàbrica a l'espai lliure que es preveu que hi haurà a l'entorn de la fàbrica Fontdevila i Torres.

7. El calendari:

L'execució del Pla de millora urbana de l'illa de Can Fàbregas i de Caralt ha d'anar estretament lligat a les transformacions urbanístiques de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Municipal (PGOM) dels entorns del carrer de Miquel Biada. Per aquest motiu, les agendes es presenten conjuntament:

 

Entorns del carrer de Miquel Biada

L'àmbit d'aquest sector de 18.784 m² està format per quatre illes situades a l'entorn del carrer de Miquel Biada, una zona que mostra el passat industrial de la ciutat i que ara es transforma per acollir altres usos.

La primera de les illes, amb una superfície de 8.650 m², està compresa entre la ronda de Joan Prim, el carrer de Tetuán, el carrer de Diego de Velázquez i el carrer de Francisco de Goya. En aquest indret es vol crear una plaça de barri adjacent a l'equipament escolar que es crearà a la fàbrica Fontdevila i Torres. La xemeneia de la fàbrica de Can Fàbregas i de Caralt es traslladarà fins aquest espai públic.

La segona illa, amb una superfície de 8.017 m², està compresa pels carrer de Tetuán, de Francisco de Goya, la ronda de Joan Prim i el carrer de Miquel Biada. En aquesta àmbit d'actuació, concretament a la confluència entre el carrer de Tetuán i el de Miquel Biada, està previst la creació d'uns espais lliures per implantar els edicles i la nau centra de la fàbrica de Fàbregas i de Caralt.

La tercera illa, amb una superfície de 783 m², coincideix amb la peça qualificada d'equipament situada a la cantonada del carrer d'Hernán Cortés i la ronda de Joan Prim. En aquesta zona s'incorporen un seguit d'ajustos fora del sector de millora urbana delimitat per millorar l'encaix urbanístic proposat amb el seu entorn més immediat.

La quarta illa, amb un superfície de 1.334 m², correspon a la part de l'illa delimitada pel carrer de Miquel Biada, passatge de José Maria Torrijos i passatge de Ca l'Ymbern. Les previsions urbanístiques marquen la possibilitat d'ampliar l'aparcament del carrer de Miquel Biada a aquesta àmbit.

El Ple del mes de març portarà a votació l'aprovació provisional del Pla de millora urbana de l'illa de Can Fàbregas i de Caralt i l'aprovació inicial de la modificació puntual del PGOUM dels entorns del carrer Miquel Biada.