Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Dia Internacional contra la violència masclista compta amb una declaració institucional de tots els grups municipals

Escoltar

El Dia Internacional contra la violència masclista compta amb una declaració institucional de tots els grups municipals

El Ple d'ahir, 6 de novembre, va aprovar per unanimitat una declaració institucional presentada per tots els grups municipals amb motiu del Dia Internacional contra la violència masclista del proper 25 de novembre.

La declaració institucional és la següent:

"El proper 25 de novembre es commemora el Dia Internacional contra la violència masclista.

La violència masclista adopta formes molt variades, un exemple d'aquesta són totes les formes de discriminació cap a la dona a diferents nivells: l'assetjament sexual, la violència econòmica, la violació, la utilització del cos femení com a objecte de consum i totes les formes de maltractament físic, psicològic i sexual que pateixen les dones en qualsevol context.

Aquesta violència atempta contra els drets humans més elementals, com és el dret a la vida, a la integritat física i a la llibertat de les dones i impedeix que es pugui avançar cap a una societat més justa i democràtica per a dones i homes

L'existència en la nostra societat d'aquesta relació de poder i les seves tràgiques conseqüències, fan necessari que els poders públics adoptin mesures per garantir l'equitat de gènere.

A Mataró, l'Ajuntament té com a objectiu prioritari en les seves actuacions, treballar de forma transversal per aconseguir una ciutat amb un model de convivència basat en el respecte, la igualtat i la solidaritat entre homes i dones.

Al municipi existeix un Protocol d'atenció i derivació en casos de violència contra les dones, i una Comissió multidisciplinar per coordinar i millorar l'atenció a les dones maltractades de la nostra ciutat. Així mateix, des del Centre d'Informació i Recursos per a les dones s'ofereix informació, atenció i suport a les dones víctimes de violència.

En l'àmbit judicial , des de l'any 2007 Mataró també compta amb un jutjat exclusió de violència.

Malgrat els avenços legals cap a la igualtat, encara és necessari que tota la societat faci seva la responsabilitat de sensibilitzar i participar en l'eradicació de la violència contra les dones.

Per a tot això, els grups municipals sotasignants proposem al ple l'adopció dels següents acords,

Primer.- Expressar el nostre total i absolut rebuig contra qualsevol tipus de violència exercida contra les dones. Així com, el nostre compromís de continuar treballant conjuntament amb tots els agents implicats en el tema, a fi i efecte de millorar la coordinació en la prevenció, l'atenció i la intervenció en les situacions de violència masclista per tal d'eradicar-la.

Segon.- Posar de manifest que com administració pública no defugirem la nostra responsabilitat per invertir els esforços i els recursos necessaris per assolir la seva eradicació garantint l'atenció, l'assistència, la protecció i la reparació integral de les dones que es troben en situacions de violència.

Tercer.- Fer evident que la prevenció, entesa com una acció transversal, s'ha d'iniciar des de la primera infància . És important que tots i totes les agents socialitzadores i educatives participin en aquestes accions preventives.

Quart.- Instar que les diferents forces polítiques donin un caràcter prevalent a aquest tema, per sobre dels interessos polítics i electorals.

Cinquè.- Adherir-nos al manifest institucional "la violència masclista: un problema de tots i totes" que, amb motiu del dia Internacional contra la violència masclista, elaboren conjuntament la Generalitat de Catalunya a través de l'Institut Català de les Dones, la Diputació de Barcelona i la resta de Diputacions catalanes, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, el qual consta unit a aquesta declaració institucional.

Sisè.- Donar trasllat del present acord al president de la Generalitat de Catalunya, al president del Parlament de Catalunya, a la presidenta de l'Institut Català de les Dones, al president de la Diputació de Barcelona, al president de la Federació de Municipis de Catalunya i al president de l'Associació Catalana de municipis i comarques."