Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El nou planejament a l'àmbit de Can Minguell i la fàbrica Secopal canvia els usos residencials previstos per terciaris

Escoltar

El nou planejament a l'àmbit de Can Minguell i la fàbrica Secopal canvia els usos residencials previstos per terciaris

El regidor d'Urbanisme, Ramon Bassas, ha presentat aquest matí en roda de premsa la proposta de modificació puntual del Pla General d'Ordenació Municipal (PGOM) en l'àmbit dels carrers Pascual Madoz-Antoni Puigblanch, que inclou l'antiga fàbrica Secopal i la part de la nau Minguell que actualment és de titularitat privada. La proposta preveu canviar els usos residencials previstos pel Pla General per usos terciaris, que són els que actualment s'estan desenvolupant a la zona.

La modificació urbanística es presentarà el proper dijous al Ple municipal per a la seva aprovació inicial.

Situació actual

L'àmbit afectat ocupa una superfície de 1.957 m2. Es tracta d'un sector amb un elevat grau d'edificacions consolidades de tipus industrial i terciari, la major part d'elles en funcionament abans de 1996, quan es va aprovar el PGOM vigent. El sostre actual construït està al voltant de 6.000 m2.

El PGOM 96 preveia un sector de desenvolupament per la implantació de 2.936 m2 de sostre per a usos residencials,  però els propietaris del sòl no han desenvolupat el sector amb les condicions previstes per manca de viabilitat.

Nou planejament

El nou planejament preveu ara canviar els usos residencials fixats pel PGOM per usos terciaris, que són els que existeixen actualment a l'àmbit. El sostre màxim edificable serà de 4.800 m2, una solució intermèdia entre els 6.000 m2 construïts ara i els 2.936 m2 que preveia el Pla General.

Pel que fa a la part de la nau de Can Minguell que és de titularitat privada, se seguiran les directrius del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic que, com a edifici protegit amb nivell A preveu la conservació de les façanes, la volumetria i l'estructura general. S'assignaran a l'edifici usos terciaris i comercials. La proposta d'ordenació preveu la demolició de les edificacions adossades a la nau principal.

En el cas de l'antiga fàbrica de Secopal, el nou planejament li assigna usos terciaris. L'edifici, tant si és de nova construcció com si el promotor opta per conservar-lo, haurà de reduir la seva alçada, passant de les 4 plantes més sotacoberta actuals a 3 plantes més un àtic reculat respecte a les façanes.  

Espai urbà

Es crearà una plaça de 421 m2 entre la nau de Can Minguell i l'antic edifici de Secopal, amb una doble filera d'arbrat. A més, el nou planejament preveu reurbanitzar el carrer de Pascual Madoz creant un tram de prioritat invertida per afavorir l'accés dels vianants a la nova plaça.

El passatge de Sant Bonaventura també es reurbanitzarà i es perllongarà fins al carrer de Pasqual Madoz. D'aquesta manera, es crearà un itinerari per a vianants que connecti mitjançant la nova plaça, amb l'espai lliure que quedarà situat a l'altra banda del carrer de Pascual Madoz. Aquesta zona verda forma part d'un altre sector, ara en execució, i en contacte amb la façana de la part de Can Minguell que està rehabilitant PUMSA per acollir un centre de creació artística i audiovisual.

Tramitació

Després de l'aprovació inicial de la modificació per part del Ple, la proposta haurà de superar els tràmits d'exposició pública i tornar a presentar-se al Ple per a la seva aprovació provisional. L'aprovació definitiva correspondrà a la Generalitat de Catalunya.

Un cop entri en vigor la modificació, els propietaris hauran de presentar simultàniament els projectes de reparcel.lació i urbanització per l'execució dels sector, i  posteriorment a l'aprovació, sol·licitar les oportunes llicències a l'Ajuntament.