Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Pla de Millora Urbana de la Ronda de Barceló/illa Fàbregas i de Caralt es dividirà en dos polígons d'actuació per facilitar el seu desenvolupament urbanístic

Escoltar

El Pla de Millora Urbana de la Ronda de Barceló/illa Fàbregas i de Caralt es dividirà en dos polígons d'actuació per facilitar el seu desenvolupament urbanístic

La proposta de modificació de la divisió poligonal del Pla de Millora Urbana (PMU) Ronda Barceló/Illa Fàbregas i de Caralt s'ha presentat avui a la Comissió Informativa de Serveis Territorials de l'Ajuntament i es proposarà la seva aprovació inicial a la propera Junta de Govern.

En la mateixa Comissió, s'ha donat compte del Decret d'Alcaldia del 9 d'octubre, que resol els recursos de reposició interposats a l'aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació d'aquest PMU, molts dels quals al·legaven la dificultat de gestió del polígon.

Com a conseqüència d'aquesta resolució, s'anul·la i es deixa sense efecte el Projecte de Reparcel·lació, que preveia l'execució de l'àmbit en un únic polígon d'actuació. Aquest mateix Decret ordena desenvolupar el PMU en diferents polígons i motiva la presentació de la proposta.

La modificació de la delimitació poligonal presentada avui a la Comissió Informativa proposa, en concret, el desenvolupament del Pla de millora en dos polígons d'actuació. Els objectius de la divisió són els següents:

- Permetre una gestió esglaonada en el temps del desenvolupament urbanístic de la ronda de Barceló/Illa Fàbregas i de Caralt.

- Millorar i facilitar la seva execució urbanística.

- Adaptar el projecte a la situació actual del mercat immobiliari i de l'economia en general.

L'empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) és qui gestiona i promou el desenvolupament urbanístic d'aquest sector de la ciutat.

Proposta de divisió poligonal

Es proposa la divisió de l'àmbit del PMU ronda de Barceló/illa Fàbregas i de Caralt, de 39.711 m2de superfície, en dos polígons de la següent manera:

- Polígon 1: amb una superfície de 30.519 m2, inclou les illes 1, 2, 3 i 6 (24.989 m2de superfície) i una porció de sòl públic (5.530 m2de superfície). És un polígon de caràcter discontinu: les illes 1, 2 i 3 es situen al llarg de la ronda, entre els carrers de Casto Méndez Núñez i l'avinguda del Maresme.

L'illa 6, en canvi, es situa entre el carrer de Miquel Biada, el passatge de José M. Torrijos, el carrer de José M. Torrijos i la ronda d'Alfons XII.

- Polígon 2: amb una superfície de 9.192 m2, inclou les illes 4 i 5 (6.482 m2de superfície) i una porció de sòl públic (2.710 m2de superfície). Es un polígon de caràcter continu, que abasta la zona superior de la ronda de Barceló, entre el Camí Ral i el carrer de Casto Méndez Núñez.

Cada polígon haurà d'assumir les cessions regulades pel planejament i tenen entitat suficient per justificar tècnica i econòmicament la seva autonomia.

Els polígons estan equilibrats, i la proposta de modificació de divisió poligonal acredita l'equilibri de beneficis i càrregues d'ambdós polígons, tenint en compte les cessions a realitzar, els aprofitaments, les despeses d'urbanització interior, indemnitzacions i urbanització exterior.

Desenvolupament del Polígon 1

El desenvolupament del Polígon 1 permetrà l'execució de l'illa 6, on està prevista la implantació del centre comercial, així com la de la torre Barceló (a l'illa I) per part del futur propietari de la finca.

Igualment, possibilitarà l'obtenció dels sòls qualificats d'equipaments i de més del 50% dels destinats a habitatges de protecció pública (HPP) i concertats, així com l'inici de la construcció de l'aparcament públic sota la ronda de Barceló.

Amb l'execució del Polígon 1, es crearan 492 habitatges dels quals 390 seran lliures, 68 de protecció pública i 34 concertats. Les plantes baixes dels edificis d'habitatges seran comercials, amb un total de 3.950m2.

El PMU de la ronda de Barceló/illa Fàbregas i de Caralt preveu, en l'àmbit de la ronda de Barceló, la construcció d'un aparcament públic sota la mateixa de 280 places, de les quals, amb l'execució del Polígon 1, se'n podran construir aproximadament 200. A més de les places privades integrades als edificis d'habitatges, es construiran també 120 places públiques en el subsòl dels equipaments.

Pel que fa a l'àmbit de l'illa Fàbregas i de Caralt, el centre comercial ha de construir un aparcament privat amb un mínim de 800 places a les quals s'afegiran unes 300 places públiques en el subsòl del carrer de Miquel Biada.

El desenvolupament de l'esmentat Polígon 1 comportarà, a més de les obres pròpies de l'àmbit com la urbanització d'espais verds i de carrers, la reurbanització del tram del Camí Ral entre la ronda de Barceló i el carrer de la Cooperativa, i del carrer de Miquel Biada-Ronda d'Alfons XII en l'entorn del centre comercial. El cost de l'obra d'urbanització del primer polígon és de 12.900.000€, més 4.500.000€ de càrregues urbanístiques externes.

Finalment, i pel que fa a les obres del pas soterrat de la ronda de Barceló, les mateixes s'iniciaran un cop acabat l'aparcament i la urbanització de la ronda i es disposin dels permisos i autoritzacions necessàries.

Plànol de la modificació del Pla de Millora Urbana (PMU) Ronda Barceló/Illa Fàbregas i de Caralt.