Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Pla estratègic i director del Port es presenta als consells municipals sectorials i territorials de l'Ajuntament

Escoltar

El Pla estratègic i director del Port es presenta als consells municipals sectorials i territorials de l'Ajuntament

El Pla estratègic del Port, que es va aprovar inicialment el passat juliol, es presenta aquest mes als sis consells municipals de l'Ajuntament de Mataró que tenen alguna implicació, ja sigui territorial o sectorial, amb les instal·lacions i serveis portuaris.


 


La primera de les presentacions del Pla estratègic serà demà, 9 d'octubre, al Consell Territorial del Pla Integral del Centre-Eixample-Havana. El document es presentarà també durant l'octubre al Consell de Ciutat, al Consell de l'IMPEM, al Consell Municipal de Medi Ambient, al Consell Rector de l'Institut d'Esports (IE) i al Consell Assessor Urbanístic de Mataró (CAUM).


Les presentacions aniran a càrrec del gerent del Consorci Port de Mataró, Joan Bellavista.


 


El contingut del Pla estratègic


El Consell de Govern del Consorci Port Mataró va aprovar inicialment, el passat 10 de juliol, el Pla estratègic i director del Port de Mataró, un document que avalua l'oportunitat d'optimització i creixement de les instal·lacions i serveis portuaris com a motor econòmic i turístic de la ciutat i el seu entorn.


El projecte, sorgit arran de les directrius generals establertes pel nou Pla de Ports que la Generalitat de Catalunya va aprovar l'any passat, contempla un creixement que ha d'anar acompanyat de la sostenibilitat de la costa, la protecció del medi ambient i una gestió pública que potenciï la integració amb la ciutat i el seu encaix urbanístic en el front marítim.


El Pla, que es pot consultar al web del Consorci Port Mataró, www.portmataro.com, realitza un complet estudi de l'entorn i del propi port, així com una anàlisi detallada del mercat nàutic i del posicionament del port en l'actual conjuntura. Així mateix, s'estudien les alternatives i l'anàlisi de la configuració òptima per a una possible implantació d'una nova dàrsena.


Els objectius estratègics a nivell de ciutat són: la promoció econòmica de la ciutat potenciant les activitats turístiques i nàutiques; valorar el front de mar com un actiu econòmic i social millorant el paisatge del port i impulsant la restauració del tram costaner de ponent mitjançant l'estabilització de les platges; integrar el port amb la ciutat i donar continuïtat als espais verds a través de la potenciació del tractament verd i d'usos de passeig en el moll de ribera, i la valoració del port com a equipament central de l'anella verda de Mataró.


Els objectius operatius sectorials que el Pla estratègic i director vol cobrir són, entre d'altres, satisfer la demanda de nous amarradors d'acord amb les previsions del Pla de Ports; ajustar l'oferta a la demanda pel que fa a les dimensions dels amarradors i les seves característiques, incrementant la qualitat dels serveis; optimitzar el mirall d'aigua; incorporar la marina seca com a alternativa sostenible per a la nàutica esportiva d'eslores reduïdes; potenciar les activitats de turisme nàutic i esportiu per generar un impacte socioeconòmic important en la ciutat i el seu entorn; fomentar el desenvolupament d'un sector d'indústria auxiliar i serveis nàutics potent a l'entorn del port; posicionar el port com un pol d'atracció turística amb la millora dels espais de restauració, l'hostaleria, el comerç i els serveis complementaris; i protegir i potenciar com a valor ambiental, educatiu i turístic els espais protegits propers (especialment l'alguer de Mataró) i connectar amb els corredors biològics de la costa i les dues rieres (Argentona i Sant Simó) i l'espai agrícola i costaner de les Cinc Sènies, entre d'altres actuacions.


El Pla estratègic i director defineix un conjunt d'estratègies i actuacions en base als estudis previs realitzats. Aquestes s'estableixen per l'escenari del port actual i pel port futur.


Les estratègies i actuacions sobre el port actual aprofiten el fet de que el port disposi encara d'espais pendents d'execució del Pla Especial, i en replanteja les seves línies de desenvolupament. Sobretot, traspassa l'ampliació prevista en el tram de la platja de Pequín al capítol de port futur i desenvolupa el port considerant les infraestructures marítimes existents, de manera compatible a les previsions de transformació per tal de minimitzar l'afectació a la costa mitjançant l'optimització dels espais actuals.


Les estratègies i actuacions sobre el port futur replantegen el desenvolupament de ponent, amb una nova dàrsena, i dibuixen un possible escenari pel port a partir de l'any 2015.


El Pla estratègic, que ha estat redactat via concurs públic pels consultors especialitzats Taller d'Enginyeria Ambiental, es troba en període d'informació pública fins al 15 de novembre de 2008. El Consorci Port Mataró ha habilitat canals de comunicació directa via correu electrònic o a través del seu web perquè usuaris, ciutadans, empresaris, entitats i institucions puguin fer els seus suggeriments per tal de definir un pla que satisfaci al màxim totes les parts implicades.