Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El pressupost consolidat de l'Ajuntament per al 2009 és de 234,24 milions d'euros

Escoltar

El pressupost consolidat de l'Ajuntament per al 2009 és de 234,24 milions d'euros

L'Ajuntament va aprovar ahir inicialment en un Ple extraordinari el pressupost general per al 2009, que arriba a 234,24 milions d'euros. Aquesta xifra, que és la suma dels pressupostos de despeses de l'Ajuntament, els organismes autònoms, les societats municipals i les entitats públiques empresarials, és un 11,78% inferior que el pressupost general aprovat per al 2008.

El govern municipal va presentar a principis d'octubre l'avantprojecte de pressupost, que s'ha completat amb la incorporació dels comptes de les societats municipals i entitats públiques empresarials.

La conjuntura econòmica actual fa que el pressupost de 2009 es caracteritzi per una contenció en la despesa, que prioritza les següents qüestions: atenció a les persones dependents, millora del transport públic, increment dels programes de promoció econòmica, increment de la dotació d'agents destinats a la seguretat ciutadana i augment de recursos per a l'educació.

D'altra banda, es destinaran 110.762.241,19 euros a actuació inversora. En aquest cas, es prioritzen actuacions que aporten desenvolupament econòmic a la ciutat, com la continuació de les obres de TecnoCampusMataró, i aquelles que donen sortida al dret a l'habitatge.

Pressupost de l'Ajuntament

El pressupost de l'Ajuntament puja a 126.624.664,62 euros, que representa un 1,14% d'increment respecte el de 2008. La previsió de despeses i ingressos per capítols és la següent:

Despeses

 

 

Capítol I

Despeses de personal

29.567.743,09 €

Capítol II

Despeses de béns corrents i serveis

28.898.178,53 €

Capítol III

Despeses financeres

4.270.800,00 €

Capítol IV

Transferències corrents

31.460.036,81 €

Capítol VI

Inversions reals

18.753.144,87 €

Capítol VII

Transferències de capital

1.779.761,32 €

Capítol VIII

Actius financers

2.715.000,00 €

Capítol IX

Passius financers

9.180.000,00 €

 

Total despeses

126.624.664,62 €

 

 

 

Ingressos

 

 

Capítol I

Impostos directes

33.211.433,19 €

Capítol II

Impostos indirectes

4.546.717,30 €

Capítol III

Taxes i altres ingressos

21.954.205,06 €

Capítol IV

Transferències corrents

42.056.308,20 €

Capítol V

Ingressos patrimonials

1.758.229,56 €

Capítol VI

Alienació d'inversions

2.687.771,31 €

Capítol VII

Transferències de capital

6.560.000,00 €

Capítol VIII

Actius financers

1.350.000,00 €

Capítol IX

Passius financers

12.500.000,00 €

 

Total ingressos

126.624.664,62 €

Pressupost dels organismes autònoms

El conjunt de pressupostos dels organismes autònoms puja a 34.517.962 euros. Aquesta xifra suposa un 11,43 % respecte al pressupost consolidat. El pressupost de cada organisme i la seva variació respecte al 2006 és la següent:

Organismes autònoms

2008

2009

Var. %

Institut Municipal d'Acció Cultural

5.883.897,86 €

6.423.698,70 €

9,17%

Institut d'Esports

3.291.105,63 €

3.237.343,81 €

-1,63%

Institut Municipal d'Educació

13.412.763,35 €

14.985.954,33 €

11,73%

Escola Universitària Politècnica de Mataró

3.506.878,74 €

3.587.242,24 €

2,29%

Institut Municipal de Promoció Econòmica

5.409.373,37 €

6.283.722,95 €

16,16%

L'Institut d'Esports és l'únic que registra descens en el seu pressupost. Es deu a que la inversió en el manteniment de les instal·lacions esportives es passarà a realitzar a partir de l'any 2009 pel Servei de Manteniment de l'Ajuntament, d'acord amb el pla de transformació d'aquest organisme autònom. Si excloem aquesta variació, el seu pressupost incrementaria en un 2,9%.

Pressupost de les societats municipals i les entitats públiques empresarials

Respecte als pressupostos aprovats pels òrgans de govern de les societats municipals i les entitats públiques empresarials, les previsions són les següents:

Societats municipals i entitats públiques empresarials

2008

2009

Var. %

PUMSA

93.296.863,69 €

84.767.744 €

-9,14%

Aigües de Mataró, SA

14.411.748,00 €

15.248.986,00 €

5,81%

GINTRA, SL

18.983.299,00 €

13.824.943,00 €

-27,17%

PROHABITATGE, SA

872.693,00 €

938.607,00 €

7,55%

Parc TCM (TecnoCampusMataró)

17.777.874,16 €

24.695.022,95 €

38,91%

Mataró Audiovisual

1.005.125,33 €

1.369.714,06 €

36,27%

El pressupost de les societats municipals és un 38,01% respecte al consolidat, mentre que el de les entitats públiques empresarials representa un 8,63%.

Pel que fa a les societats municipals hi ha un descens dels pressupostos de l'empresa que gestiona els aparcaments, Gestió Integral del Trànsit Mataró (GINTRA), i de l'empresa municipal d'urbanisme, Promocions Urbanístiques Municipals, SA (PUMSA).

Per la seva banda, hi ha un increment dels pressupostos de les entitats públiques empresarials Parc TCM i Mataró Audiovisual, per afrontar, respectivament, la continuació de les obres del parc tecnològic TecnoCampusMataró i a causa de l'ampliació de serveis prevista per Mataró Audiovisual per donar cobertura als serveis del Consorci Digital Maresme Nord.

Mesures addicionals de contenció i racionalització del pressupost

A part dels criteris de contenció i priorització de la despesa que caracteritzen el pressupost, junt amb el destacat esforç inversor, el govern municipal ha incorporat un seguit de mesures addicionals de racionalització dels recursos per donar resposta a la situació econòmica actual. Entre elles destaquen:

- Elaborar el pressupost d'ingressos amb criteris de rigor, prudència i adaptació a la situació econòmica actual i la prevista per al 2009.

- Fer un seguiment mensual del pressupost d'ingressos, un control exhaustiu sobre el compliment de les previsions pressupostàries de despeses i, cada tres mesos, un seguiment especial de l'execució de les inversions previstes.

- Les baixes en els processos d'adjudicació quedaran retingudes per cobrir eventualitats en la gestió del pressupost.

- Es limitarà el creixement de la plantilla a la cobertura de serveis operatius, la seguretat pública i les necessitats associades als serveis a les persones.

- Es revisarà la situació dels lloguers a càrrec de l'Ajuntament per valorar-ne la necessitat.

- L'Ajuntament no gastarà com a nova despesa el romanent de tresoreria de 2007 (950.394,98 euros), que resta pendent d'aplicació.

També es durà a terme la congelació dels imports de les retribucions dels membres del consistori, els caps d'àrea i el directors i gerents dels organismes autònoms, entitats públiques empresarials i empreses municipals. Així mateix, es congelaran les subvencions que perceben els grups municipals. Aquestes mesures quedaran recollides en el pressupost en el moment de la seva aprovació definitiva per part del Ple.

Procés de participació i aprovació definitiva

Un cop aprovat inicialment el pressupost per part del Ple de l'Ajuntament, fins al 20 de novembre els ciutadans i entitats podran presentar les al·legacions que considerin oportunes. Les aportacions ciutadanes al PAM 2009 i al pressupost es poden presentar directament mitjançant el web municipal (www.mataro.cat) omplint un formulari.

El document provisional també es pot consultar al web de l'Ajuntament. A més, està previst celebrar una audiència pública el dilluns 10 de novembre, a les 19.00 hores, al Centre Cívic Pla d'en Boet (carrer de Juan Sebastián Elcano, 6), on també es recolliran les propostes i suggeriments dels assistents. Per últim, es preveu que el Ple pugui fer l'aprovació definitiva del pressupost el 22 de desembre.