Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Els majors de 65 anys poden sol·licitar un dels habitatges del carrer de Carlemany

Escoltar

Els majors de 65 anys poden sol·licitar un dels habitatges del carrer de Carlemany

Es tracta de 25 habitatges de lloguer de protecció oficial per a la gent gran, que s'estan construint actualment al carrer de Carlemany, 6-12, i que comptaran amb serveis de suport per garantir el benestar i la independència personal dels seus habitants. El termini per sol·licitar els habitatges comença el 15 d'abril i finalitza el 30 de maig.

L'edifici, el promou l'empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) i el gestiona la societat municipal Prohabitatge Mataró, SAU, conjuntament amb el Servei de Serveis Socials de l'Ajuntament de Mataró.

Aquesta promoció possibilitarà a les persones grans disposar d'un habitatge sense barreres arquitectòniques i amb una sèrie de serveis valorats i oferts des del Servei de Serveis Socials, que garantiran la cobertura de les seves necessitats bàsiques com la prevenció de l'aïllament social i del deteriorament personal. D'aquesta manera, s'afavoreix la màxima independència personal de la gent gran.

L'edifici té una superfície construïda de 5.507 m2, i es distribueix en tres plantes subterrànies, planta baixa, tres plantes pis i coberta.

A més dels 25 pisos que està previst adjudicar, l'immoble compta amb altres cinc habitatges que serviran per reubicar persones afectades per operacions de planejament urbanístic que s'han dut a terme a la ciutat, i que compleixen els requisits per ser usuaris dels mateixos. L'immoble tindrà un aparcament per a residents amb 96 places i un equipament públic que es destinarà a l'atenció diürna per a malalts d'Alzheimer.

Criteris d'adjudicació

Per poder optar a un dels 25 habitatges s'ha de ser major de 65 anys a data d'inici del termini de presentació de la sol·licitud. El límit d'edat serà aplicable per a totes les persones que vagin a viure a l'habitatge. Excepcionalment es permetrà els casos en els que els fills i/o cònjuge siguin menors d'aquesta edat sempre i quant pateixin una discapacitat mental i/o física i depenguin dels residents adjudicataris.

El grup de convivència a cadascun dels habitatges haurà de ser d'un màxim de dues persones. Només es permetran tres persones en el cas establert en l'apartat anterior.

Els sol·licitants, també han de gaudir d'unes condicions personals que permetin tenir una vida autònoma. El grau d'autonomia funcional l'establirà els Serveis Socials de l'Ajuntament de Mataró mitjançant un test d'avaluació.

A més, l'adjudicatari haurà de destinar l'habitatge a residència habitual i permanent; acreditar la residència a Mataró en els darrers 2 anys abans de l' inici del termini de sol·licituds; no ser titular en ple domini o d'un dret d'usdefruit sobre algun altre habitatge (excepte els casos que siguin habitatges amb barreres arquitectòniques); acreditar uns ingressos mínims que permetin el pagament de la quota de lloguer; i tenir uns ingressos anuals inferiors a 2,5 vegades l'IPREM (Indicador Públic de Renda a Efectes Múltiples).

Per finalitzar, en cas de ser adjudicatari d'un habitatge de Protecció Oficial d'una Promoció Pública en règim de lloguer, aquest habitatge s'haurà de retornar a l'administració competent.

Avaluació per punts

L'adjudicació dels 25 habitatges es basarà en un sistema de punts fins a un màxim de 100, que s'obtindran mitjançant l'avaluació en quatre blocs:

- Bloc Salut, que tindrà en compte el grau de dependència sociosanitària (fins a 64 punts).

- Bloc familiar-relacional, que estudiarà aspectes relacionats amb el nucli de convivència i l'entorn del demandant (fins a 13 punts).

- Bloc d'habitatge, on s'analitzarà l'estat de la residència actual dels sol·licitants (existència de barreres arquitectòniques, patologies greus d'estructura, desnonament, condicions higienicosanitàries de l'habitatge i l'aïllament del mateix (fins a 14 punts).

- Bloc d'ingressos, que valorarà el nivell d'ingressos de cada sol·licitant prenent com a mínim aquells ingressos suficients per poder garantir el pagament del lloguer i com a màxim el de 2,5 vegades l'IMPREM (fins a 9 punts).

Els 25 sol·licitants amb major puntuació seran els adjudicataris dels habitatges.

Aquesta valoració es durà a terme pels professionals dels serveis Socials de l'Ajuntament de Mataró.

Informació, impresos i sol·licituds

La informació es pot obtenir a les oficines d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament, als centres cívics, al telèfon d'atenció ciutadana 010, al web www.mataro.cat, a les oficines de la societat municipal Prohabitatge Mataró o bé, al web www.grup-pumsa.cat/prohabitatgemataro/carlemany.

Els impresos de sol·licitud, es poden obtenir i presentar a les oficines d'Atenció Ciutadana, als centres cívics o a les oficines de la societat municipal Prohabitatge Mataró (carrer de Pablo Iglesias, 63, 1a planta, despatx 5) en horari de dilluns a dijous de 9 a 13 h i de 16 a 18.30 h i divendres de 9 a 14 h. El termini per a la presentació de sol·licituds és del 15 d'abril fins al 30 de maig de 2008.

Les sol·licituds hauran de formalitzar-se amb el model facilitat, i hauran d'anar acompanyades de la documentació acreditativa conforme es reuneixen els requisits de la convocatòria.

Un cop finalitzat el termini, Prohabitatge Mataró farà una primera avaluació per seleccionar aquelles peticions que compleixin les condicions requerides. Seguidament, els Serveis Socials de l'Ajuntament seran els encarregats d'estudiar, avaluar, puntuar i elaborar les llistes provisionals d' admesos i exclosos, obrint-se després un període de 10 dies per presentar al·legacions. Finalment, s'elaborarà la llista definitiva d'adjudicataris i una llista de reserva amb cinc sol·licituds, respectant l'ordre de puntuació.

Està previst que els adjudicataris dels habitatges puguin traslladar-se als pisos al quart trimestre de 2008.

Característiques dels habitatges

Els habitatges s'ubiquen a la planta baixa i a les tres plantes pis de l'edifici. Tenen 1 i 2 habitacions i superfícies útils de 40 i 50 m2aproximadament, i s'han suprimit totes les barreres arquitectòniques tant de l'interior dels habitatges com de la resta de l'edifici (accessos, mida de les portes per persones amb cadira de rodes, dutxes sense graons).

Cada habitatge disposarà d'alarmes als banys per tal que es pugui avisar als serveis adequats en cas de caigudes, i es facilitarà als habitants el servei de teleassistència.

Totes les zones comunes de l'edifici es contemplen com espais de lleure i de relació per als veïns. És en aquest sentit, s'ha volgut centralitzar la bugaderia i s'ha dissenyat una sala per a tallers a la planta tercera, ambdós espais estan comunicats directament amb la terrassa i els horts de la coberta. A més, s'han aplicat criteris de sostenibilitat, tal com l'aprofitament de l'energia solar i de les aigües grises, per a la seva construcció i funcionament.

Equipament i aparcament per a residents

PUMSA ha cedit a l'Ajuntament el local de la planta baixa de l'edifici, que acollirà un centre de dia per a malalts d'Alzheimer (Associació familiars Alzheimer Barcelona).

L'edifici es completa amb un aparcament per a residents de tres plantes subterrànies amb un total de 96 places (68 són per a cotxes i 27 per a motocicletes) que es comercialitzaran en règim de lloguer. L'aparcament, amb una superfície útil de 2.132 m2, compta també amb 18 trasters.

Finalització de les obres i lliurament de claus

La finalització de les obres està prevista pel juliol de 2008. En una primera fase, l'empresa Ferros Iluro, SL, va aixecar l'estructura completa de l'immoble mentre que a la segona fase, actualment en marxa, Miquel Anglada Construccions, SL, s'encarrega de la construcció de la resta de l'edifici, inclòs l'aparcament.

El pressupost destinat a aquest edifici és de 4.790.000 euros.