Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Els regidors i regidores amb permisos de paternitat i maternitat volen votar al Ple mitjançant la delegació de vot

Escoltar

Els regidors i regidores amb permisos de paternitat i maternitat volen votar al Ple mitjançant la delegació de vot

El PSC, ICV-EUiA i ERC van presentar una proposta de resolució en favor de la delegació del vot com a mesura per possibilitar els permisos de paternitat i maternitat dels càrrecs electes. Aquesta proposta es va aprovar per unanimitat en el Ple d'ahir, 6 de novembre.

El text íntegre de la proposta és el següent:

"La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat efectiva de dones i homes ha suposat una fita històrica en la lluita per aconseguir la igualtat entre totes les persones que composem la societat en que vivim, amb independència del nostre gènere.

Aquesta llei, però, reconeix determinats drets de forma completa i en d'altres situacions emplaça als poders públics a promoure, analitzar i executar accions per tal d'aconseguir resultats en àmbits on les circumstàncies, o bé la normativa reguladora, no permeten assolir l'objectiu d'una forma immediata.

Una d'aquestes situacions és a la que fa referència la Disposició Final setena de la LO 3/2007, quan assenyala que 'a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno promoverá el acuerdo necesario para iniciar un proceso de modificación de la legislación vigente con el fin de posibilitar los permisos de maternidad y paternidad de las personas que ostenten un cargo electo'.

A hores d'ara la legislació no ha estat adaptada, si més no en l'àmbit local, tot i que en d'altres, com és el cas del Parlament de Catalunya, mitjançant la reforma del seu Reglament ha permès a les diputades, que en situació de baixa per maternitat no puguin complir el deure d'assistir als debats i votacions, puguin delegar el vot en un altre diputat o diputada (article 84).

A l'àmbit de l'Administració Local, és necessari encara efectuar una delimitació o condicionament del caràcter indelegable del vot de regidors i regidores que refereix l'article 99.5 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, per tal de permetre una solució similar.

És per tot això que proposem al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords:

Primer.-Demanar al Govern de l'Estat que, d'acord amb allò que disposa la llei Orgànica 3/2007, de 22 de març a la seva Disposició Final setena, promogui l'acord per tal de fer efectiu el dret de regidores i regidors que s'acollin a permisos de maternitat i paternitat, d'exercir la seva obligació de votar en els Plens de les Corporacions Locals, mitjançant la delegació en favor d'altres membres del Consistori.

Segon.-Demanar també a tots els grups parlamentaris presents a les cambres legislatives que es predisposin amb la sensibilitat i receptivitat que reclama un consens suficient per assolir aquell objectiu.

Tercer.-Adoptar el compromís d'impulsar la modificació del Reglament Orgànic Municipal vigent a Mataró, en el moment que la normativa supramunicipal ho permeti, per tal de traslladar al nostre àmbit local l'efectivitat immediata d'aquest dret.

Quart.-Traslladar els anteriors acords a la Presidència del Govern espanyol, a la Presidència del Congrés dels Diputats i a la del Senat, a la Presidència del Govern de la Generalitat de Catalunya i a la Presidència del Parlament de Catalunya."