Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La població de Mataró arriba a 119.858 habitants

Escoltar

La població de Mataró arriba a 119.858 habitants

La població de Mataró a 1 de gener de 2008 era de 119.858 habitants. Aquesta dada la recull l'Estudi de Població de la ciutat de Mataró, publicació que conté les darreres dades demogràfiques i socials extretes a partir del Padró municipal d'habitants. L'estudi l'ha presentat avui la regidora de Serveis Centrals, Montserrat López, en roda de premsa.

Com ja havia passat l'any anterior, durant el 2007 la població ha augmentat de forma més moderada. Això no respon a cap canvi de tendència demogràfica de la ciutat, ja que si bé el ritme de les altes no ha estat superior al de 2006 sí que ho ha estat respecte al dels darrers anys i els naixements han marcat el màxim del període més recent. La raó de la moderació del creixement es troba en l'efecte conjunt de dos processos administratius obligats per llei amb un efecte de depuració de les dades del padró continu: d'una banda en aplicació del Reglament de la Llei d'estrangeria, l'obligació dels estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent de renovar la inscripció al padró municipal i, per una altra, la renovació padronal que afecta al conjunt de la població registrada. Entre tots dos processos, el 2007 s'han donat de baixa a 2.195 persones que no residien a la ciutat malgrat encara estaven registrades al padró continu.

El creixement del darrer any com el de l'any passat es veu afectat per aquests processos administratius, fet que atorga un major pes al creixement natural (diferència entre naixements i defuncions) que al migratori (diferència entre altes i baixes) a l'hora d'explicar el saldo total de població. Per contra, en el conjunt del període 2003-2007 ha estat el creixement migratori el motor de l'increment de la població.

Durant el 2007 la població de Mataró ha augmentat en 417 habitants, que en termes relatius suposa un creixement del 0.35%. Aquestes xifres mantenen la tendència dels darrers anys de creixement demogràfic, però a un ritme inferior. Un creixement que es distribueix de forma desigual per la ciutat, ja que mentre el Centre (4,87%), Cirera (2.19%) i Vista Alegre (2,06%) presenten variacions clarament positives, Peramàs (-3,38%), Pla d'en Boet (-1,47%), Rocafonda (-0.38%), Cerdanyola (-0.35%) i La Llàntia (-0.31%) presenten un creixement negatiu.

Altes i baixes

En el decurs del 2007 s'han empadronat a Mataró 6.489 veïns nous procedents d'altres poblacions o països, 420 menys que al 2006. En termes percentuals, el descens ha estat de

-6,08%. Ponderant les altes rebudes per la població de cada barri al llarg del període 2003-2007 són Palau-Escorxador (87,81€), Rocafonda (79,22€) i Cirera (64,25€) els que més altes han registrat.

Les 6.202 baixes registrades el 2007 suposen un descens de -908 respecte a l'any anterior. La variació relativa respecte a l'any 2006 ha estat del -12,77%.

En definitiva, pel conjunt del període 2003-2007, el saldo migratori ha estat positiu en 9.251 habitants. En el cas del 2007, el saldo és de 960 persones.

Població estrangera

18.648 residents de la ciutat són d'origen estranger, fet que situa el percentatge de població nascuda a d'altres països en el 15,56% del total de la població, 0,66 punts més respecte a fa un any. Per nacionalitat, el percentatge de població estrangera se situa en el 15,59%. La distribució de la població de nacionalitat estrangera és molt desigual entre els barris de la ciutat. Així, sobre la població total de cada barri la població nascuda a l'estranger representa el 32,89% del Palau-Escorxador, el 31,30% de Rocafonda i el 19,64% de Cerdanyola. Percentatges que contrasten amb el 5,14% de Vista Alegre i el 6,44% de La Llàntia.

Per àrees geogràfiques, un 38,89% del estrangers són del Magreb, el 22,67% prové del Centre i Sud-Amèrica, el 18,67% de països de l'àrea subsahariana i el 8,90% de l'Orient Llunyà. Mentre en els casos de Centre i Sud-Amèrica i Àfrica Subsahariana la suma total de residents està composada per persones amb diferents nacionalitats, en el cas del Magreb i l'Orient Llunyà podem parlar pràcticament en exclusiva de marroquins i xinesos.

Sobre el total de la població de Mataró els nacionals de països del Magreb representen el 6,06%, els centre i sud-americans el 3,53%, el subsaharians el 2,91% i els de l'Orient Llunyà l'1,39%.

Naixements

En el decurs del 2007 s'han registrat 1.517 naixements, 52 més que l'any 2006 i que en termes relatius suposa una variació del 3,55%. Aquesta xifra de naixements és la més elevada dels darrers 28 anys. La taxa bruta de natalitat (naixements cada 1.000 habitants) se situa en el 12,68€ (per mil), 0,38 punts superior que la de l'any passat. Pel conjunt del període dels darrers cinc anys la taxa de natalitat ha estat de l'12,31€.

Per barris, les taxes més elevades corresponen a Cirera (19,30€), Palau-Escorxador (15,87€) i Rocafonda (14,12€), mentre que les més baixes són les de Pla d'en Boet (9,35€), Peramàs (9,60€) i Centre (9,62€).

Defuncions i edat mitjana

L'any 2007 s'han registrat 845 defuncions, un 3,4% més que l'any 2006. Una xifra de defuncions molt pròxima a les registrades en els darrers anys i que s'ajusta als nivells d'envelliment de la població malgrat la millora de l'esperança de vida. Un envelliment de la població que es pot veure a través de la mitjana d'edat de la població que se situa en 39,52 anys, 0,14 anys més que l'any anterior. La mitjana d'edat dels homes se situa en 38,04 anys i la de les dones en 41 anys.

Els barris que presenten la mitjana d'edat més elevada són Peramàs, l'Eixample i el Centre amb 43,39, 41,73 i 41,25 anys respectivament; destacant els rejoveniment relatiu experimentat pel Centre i Eixample en el darrer any; mentre que els que la tenen més baixa són Vista Alegre i La Llàntia amb 36,46 i 37,02 anys.

Creixement vegetatiu

El major nombre de naixements que de defuncions dóna com a resultat un creixement vegetatiu positiu de 672 habitants per a l'any 2007 i de 2.978 pel període dels darrers cinc anys.

Esperança de vida

L'esperança de vida en néixer, estimada segons les defuncions per edats del període 2003-2007, arriba als 81,54 anys. Per sexe, mentre la dels homes se situa en els 78,98 anys la de les dones arriba als 84,16.

Dimensió de les llars

En el decurs del 2007 s'ha mantingut la intensitat del procés de reducció de la dimensió mitjana de les llars, ja que aquesta se situa en 2,70 membres, 0,01 menys que l'any anterior. Els dos barris que tenen la mitjana més petita són el Centre (2,32) i l'Eixample (2,47), mentre que Vista Alegre té la major amb 3,02 membres per llar.

Les llars de dos membres representen pràcticament una tercera part del total de llars (29,68%) i les unipersonals donen compte del 22,36% del total, superant a les llars de tres membres (21,72%).

Mobilitat entre barris

Si es pondera el balanç entre les taxes per mil d'entrades i sortides de residents per la població de cada barri, s'observa que aquells que presenten el saldo més positiu són Centre, Vista Alegre i Cirera amb una diferència favorable de 18.54€, 11,93€ i 5,96€ punts respectivament, mentre que aquells que el tenen el més negatiu són el Pla d'en Boet (-15,64€), Rocafonda (-8,85€) i Peramàs (-8,14€).

Els noms més posats

El 2007 els noms més posats han estat per a les nenes: Júlia, Lucía, Martina, Maria, Paula i Carla; i per als nens: Marc, Pol, Èric, Pau, Martí, Izan, Iker i Hugo.