Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament augmentarà el nivell de protecció de l'antiga fàbrica Minguell

Escoltar

L'Ajuntament augmentarà el nivell de protecció de l'antiga fàbrica Minguell

L'aprovació provisional de la modificació del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró per augmentar el nivell de protecció de la fàbrica Minguell es va presentar a la Comissió Informativa de Serveis Territorials del passat 29 de gener i està prevista la seva aprovació en el Ple del dijous 7 de febrer.

Antecedents

La Junta de Govern Local, del 8 de gener de 2007, va aprovar inicialment la modificació del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró per canviar el nivell de protecció de la fàbrica Fàbregas i de Caralt i de la fàbrica Minguell. L'adopció d'aquest acord va ser precedit per un informe, de desembre de 2006, de l'arquitecte Oriol Bohigas i d'un debat en el sí del Consell del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de la ciutat, el 18 de desembre de 2006.

La modificació proposada aleshores consistia en canviar els nivells de catalogació dels dos conjunts arquitectònics de la següent forma:

- La fàbrica Fàbregas i de Caralt, amb un nivell de protecció A per les façanes, la volumetria, l'estructura general i els elements de les porteries així com amb un nivell C de protecció de la xemeneia, passaria a un nivell de protecció documental, nivell H.

- L'antiga fàbrica Minguell, amb un nivell de protecció documental (H), passaria a comptar amb un nivell de protecció A que conserva les façanes, la volumetria i l'estructura general.

En la fase d'informació pública, que hi ha després de tota aprovació inicial, es va produir un procés de debat i participació ciutadana que ha culminat per deixar sense efectes la proposta de reducció del nivell de protecció del conjunt industrial de Can Fàbregas i de Caralt.

Aquesta part del document en tràmit queda exclòs de la proposta de modificació del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró però continua la tramitació que fa referència a l'augment de protecció de l'antiga fàbrica Minguell.

Can Minguell

L'antiga fàbrica Minguell, de l'any 1854, es troba al carrer d'Antoni Puigblanch, entre els carrers de Sant Bonaventura, de Pasqual Madoz i de Manuel José de Quintana. Es tracta d'un edifici de planta baixa i tres plantes pis que va ser dividit, l'any 1962, en dues parts a causa de l'obertura del carrer de Pasqual Madoz. Una de les parts és propietat de l'empresa municipal Promocions Urbanístiques Mataró, SA (PUMSA) i l'altra part de l'edificació és de titularitat privada. L'arquitectura de l'edifici presenta una estructura de pilars de fosa i sostres de maó de pla atirantades. La coberta, a dues aigües, descansa sobre encavallades de fusta de melis amb tirants metàl·lics.

L'edifici es va incorporar al catàleg del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró l'any 2002, quan es van incloure altres conjunts industrials representatius de la ciutat. En aquell moment, a diferència d'altres antigues fàbriques, Can Minguell es va catalogar amb un nivell de protecció H que permet l'enderroc de la fàbrica sempre i quan es deixi constància documental. La xemeneia del conjunt, a l'igual que la resta de xemeneies de la ciutat, es va catalogar amb nivell de protecció C.

El canvi de catalogació es proposa per tres motius :

- Interès de la nau en relació a l'entorn: Aquest edifici es troba en una situació privilegiada per la seva relació amb la nova zona verda del carrer de Pasqual Madoz i l'edificació projectada en aquest sector on la nau esdevindrà un element identificador del barri.

- Com a testimoni del passat industrial de la ciutat: A través d'un treball de recerca posterior, s'ha pogut constatar que la nau que s'ha conservat, juntament amb la xemeneia, podria tractar-se de la nau inicial de la fàbrica de Can Minguell ja que l'any 1878 surt grafiada al plànol d'Eixample de Mataró d'Emili Cabanyes i Melcior de Palau.

- Per les seves característiques arquitectòniques: La volumetria de la nau és contundent, amb una gran presència. També es valora la racionalitat i nitidesa de l'estructura existent que consisteix en els murs de càrrega de la façana i una filera de pilars de fosa amb sostres de voltes de maó de pla atirantades. Aquesta disposició de l'espai permet una reutilització versàtil de la nau per a futurs usos. Les façanes són de tipus auster, sense ornaments ja que només compten amb una cornisa que remata la coberta i la presència de les obertures situades entre els eixos dels pilars, característica de les edificacions industrials d'aquest tipus.