Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament crea una comissió especial per preservar i millorar la zona de les Cinc Sènies-Valldeix

Escoltar

L'Ajuntament crea una comissió especial per preservar i millorar la zona de les Cinc Sènies-Valldeix

La Comissió Especial de seguiment del Pla Especial de millora rural i desenvolupament agrícola "Cinc Sènies-Valldeix" es va constituir ahir amb els objectius de preservar aquest espai que fa de corredor natural entre la part boscosa i el front marítim de la ciutat i que el sòl agrícola sigui productiu amb millores per aquest sector productiu.


 


L'alcalde, Joan Antoni Baron, és el president de la comissió, els vicepresidents són els regidors Ramon Bassas, Quiteria Guirao i Alícia Romero. En representació del grup municipal socialista hi ha Jeroni Escoda, Glòria Figuerola i Antoni Saleta; en representació del grup municipal de Convergència i Unió són Joan Mora i Josep Maria Llobet; del grup municipal del Partit Popular hi va Paulí Mojedano; d'Iniciativa per Catalunya Verds, Anna Soteras; del grup d'Esquerra Republicana, Francesc Teixidó; en representació del grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular hi anirà Xavier Safont-Tria. A proposta del Ple hi assistiràn Josep Noé i Marc de San Pedro; en nom de la Unió de Pagesos hi formaran part Josep Riera, Jaume Pera, Jordi Mora i Pere Ayter. Dels Joves agricultors i ramaders de Catalunya-Grup d'empreses agràries encara no hi ha cap proposta.


 


En la sessió constitutiva, a banda d'estipular el règim de sessions, el funcionament intern i els objectius, es van tractar dos punts sobre la situació actual i sobre els treballs urbanístics i de llicències d'activitats de la zona que s'han portat a terme.


 


 


Modificacions urbanístiques


 


El Pla General d'Ordenació de Mataró (PGOM) es vol modificar per adaptar-lo al Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC) tal i com requereix el departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu d'aquesta modificació és preservar aquesta zona agrícola, que ja estava preservada en el PGOM actual però que ara s'adapta a les noves normatives.


 


En concret, es crea una nova categoria de sòl no urbanitzable costaner que gairebé engloba el sòl agrícola de la ciutat. Els àmbits de sòl urbanitzable no programat del litoral passen a ser classificats com a sòl no urbanitzable costaner, una denominació que els protegeix encara més. L'àmbit de sòl costaner especial delimitat pel PDUSC, que possibilitava que fos inclòs en el sector de sòl urbanitzable del pla de Sant Simó, es manté com a sòl no urbanitzable.


 


En el PGOUM s'afegeixen dues noves qualificacions relacionades amb el sòl no urbanitzable: "equipament agrari" per facilitar la gestió del Pla Especial Cinc Sènies i "serveis i dotacions privades" per diferenciar les activitats existents com el Golf de Llavaneres, el Touring Club i el Castell de Mata de les activitats en sòl urbà.


 


La qualificació de "zona de conservació de l'hàbitat rural" s'ajusta a la realitat actual de l'entorn de l'edificació, mantenint les zones forestals o agrícoles en la resta de la finca. Aquesta qualificació es vincula amb un catàleg de masies i cases rurals que s'ha elaborat.


 


 


Catàleg de masies i cases rurals


 


L'Ajuntament ha elaborat un catàleg de masies i cases rurals per donar possibilitat de canvi d'usos i ampliacions a les edificacions existents d'interès situades en l'àmbit del sòl no urbanitzable, d'acord amb la regulació del Pla Director del Sistema Costaner i la Llei d'Urbanisme DL1/2005.


 


El catàleg compta amb 36 fitxes de les quals 6 són noves. Es volen adaptar els paràmetres urbanístics a la realitat existent tant pel que fa a dimensions del sostre edificable com per als usos admesos. També es detalla el nivell d'ampliació possible de les edificacions segons la naturalesa i capacitat de finca i es detalla l'àmbit flexible de la ubicació de la possible ampliació. Per últim, es precisen els nous usos possibles per a cada casa o masia.


 


 


Activitats que incompleixen la normativa


 


En el sòl no urbanitzable d'aquesta zona de Mataró hi ha activitats que no són admeses per les normes urbanístiques, ni compleixen la normativa mediambiental de les llicències d'activitat. Per aquest motiu, el Servei d'Habitatge i Llicències Urbanístiques i el Servei de Llicències d'Activitats i Medi Ambient han portat a terme un estudi per detectar totes les activitats o incompliments que es produeixen en les zones de sòl forestal o agrícola de Mataró.


 


Aquest estudi ha posat de manifest que hi ha 14 construccions il·legals, 7 solars i moviment de terres, 5 activitats, 4 cultius, 8 activitats d'emmagatzematge i 16 activitats de diferents tipologies. També s'ha trobat un cotxe abandonat, diversos abocaments i zones amb residus abandonats. Davant d'aquesta situació, s'ha plantejat un programa d'actuacions que passa per contrastar les dades, portar a terme les inspeccions necessàries i obrir, si s'escau, els expedients per solucionar cada tipus d'incompliments a través d'un procés amb requeriments, audiències preceptives en les quals els afectats podran presentar al·legacions.