Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament presenta l'avantprojecte de reforma del Mercat Municipal de la plaça de Cuba

Escoltar

L'Ajuntament presenta l'avantprojecte de reforma del Mercat Municipal de la plaça de Cuba

La presidenta de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM), Alícia Romero, i el regidor d'Obres, Serveis i Manteniment, Francesc Melero, han presentat avui en roda de premsa l'avantprojecte de reforma del Mercat Municipal de la plaça de Cuba.

L'avantprojecte de reforma té per objecte la remodelació integral, estructural i comercial, amb afectació i ampliació de l'edifici actual, una construcció de l'any 1936 obra de l'arquitecte Lluís Gallifa i l'enginyer Ignasi Mayol, per tal d'adequar-lo funcionalment i formalment a les noves exigències comercials. Com a resultat, el mercat tindrà una superfície construïda de 4.298,60 m2 distribuïts en planta soterrani, que acollirà un nou aparcament amb capacitat per, com a mínim, 34 places, planta baixa, on s'ubicarà la zona de venda, i una nova planta altell, que allotjarà les cambres i magatzems del mercat i altres espais destinats a activitats de caire públic per a la dinamització del mercat, com poden ser demostracions de cuina, exposicions de petit format, servei de ludoteca, etc.

Conveni amb els Venedors del Mercat

La reforma del mercat ha estat fruit de les negociacions  realitzades durant els darrers mesos, entre l' IMPEM i  la comissió de Venedors del Mercat de la plaça de Cuba, i que es van concretar en l'assemblea d'operadors del mercat que el passat 20 de febrer de 2007 va aprovar, tant el model de la reforma de l'edifici com el seu model comercial.  

L' IMPEM, com a promotor del projecte, compta amb l'assessorament de l' Institut de Mercats Municipals de Barcelona (IMMB) per la seva experiència en reformes similars.

Les obres tenen un pressupost de 5.970.000 euros i s'executaran en 4 fases amb un termini previst de 18 mesos.  

Per tal de no paralitzar l'activitat comercial dels operadors del mercat, els treballs de reforma es duran a terme amb el mercat en funcionament, excepte uns 41 dies que el mercat romandrà tancat a l'estiu, coincidint amb l'inici i la primera fase de les obres, probablement durant el mes d'agost. Aquesta voluntat de que coexisteixi amb el mínim impacte possible tant l'activitat comercial del mercat com les obres al mateix equipament, dota el projecte d'una major complexitat en la seva execució.

A més, i donat que segons el Planejament Vigent (PGOM/1996),  l'edifici té una qualificació urbanística d'"Equipament comunitari", i està declarat bé cultural d'interès local, amb un nivell de protecció A de les seves façanes, volumetria  i estructura, totes les actuacions previstes respectaran els valors patrimonials i elements protegits de l'edifici.

El pla d'actuacions previstes per a la rehabilitació del mercat comprèn bàsicament sis grans apartats:

·        Reorganització de parades i reserva d'espai per a la implantació d'un autoservei
·        Construcció d'un altell per a l'àrea logística de mercat i àrees de dinamització
·        Adequació i ampliació de la planta soterrani per ubicar un aparcament
·        Substitució del tancament de coberta i reparació de l'estructura
·        Restauració de façanes. Creació d'una entrada accessible al Carrer del deu de gener
·        Instal·lacions i condicionament interior del mercat


Reorganització de parades i inclusió d'un autoservei

La reorganització de les parades de venda es farà seguint la fórmula de "mix comercial" ja aplicada en altres mercats municipals. Per fer-ho serà necessari enderrocar en la seva totalitat les parades afectades, així com tots els elements i instal·lacions comuns. Això permetrà reservar un espai per a una superfície destinada a ubicar-hi un autoservei en format supermercat que pugui esdevenir un factor dinamitzador complementant l'oferta de producte fresc del mercat amb oferta de producte sec, actualment inexistent. La integració de supermercats als mercats municipals esdevé una estratègia comercial actual que facilita la revitalització d'aquests equipaments i a l'hora facilita als consumidors l'acte de compra.

 La reforma només s'ocuparà de la reserva de l'espai per aquest autoservei, no de la seva construcció i acabats. Es preveu també una zona nova per als serveis públics i de personal, així com unes noves dependències per a les oficines de direcció

Pel que fa als ascensors, hi ha projectat un nou nucli d'ascensors de servei (muntacàrregues)  que comuniquen amb les àrees logístiques de la planta soterrani i planta altell, i un altre exclusiu per al circuit de retirada de brossa que comunica directament amb les cambres de contenidors/brossa de la planta inferior.  Per a la millora de l'accessibilitat als usuaris, un altre ascensor públic comunicarà la zona de venda amb la planta altell i la planta aparcament.


Construcció d'un altell per a l'àrea logística de mercat


La ubicació de l'autoservei a la meitat sud del mercat s'aprofitarà per edificar-hi a sobre una nova planta altell de 662,70 m2 on s'ubicarà el gruix de les àrees logístiques del mercat: cambres i magatzems. També està previst situar-hi al front de l'altell i als seus laterals, en relació visual directe amb la planta inferior, zones de promoció i activitats públiques del mercat com una ludoteca i una sala polivalent.


Ampliació de la planta soterrani i nou aparcament

La planta soterrani actual s'adequarà i ampliarà per tal d'albergar-hi un nou aparcament amb un mínim de capacitat per a 34 places. L'aparcament disposarà de sortida directe al carrer i estarà comunicat amb les altres plantes mitjançant un nucli de comunicacions públic. En aquesta mateixa planta s'hi ubicarà la zona de residus.


Substitució del tancament de coberta i reparació d'estructura

L'actual tancament de coberta, format per planxes de fibrociment ondulades fixades directament a les corretges de  l'estructura, se substituirà per un plafó sandwich tipus Termochip amb acabat interior de fusta i un acabat exterior amb alumini lacat, per garantir-ne l'estanqueïtat, augmentar-ne l'aïllament i millorar el seu aspecte. El desmuntatge de les planxes es farà conforme a les normatives de residus contaminants.


Actuacions exteriors

Tot i que l'estat general de conservació exterior és acceptable, es restauraran i netejaran les façanes per dignificar i posar en valor la imatge exterior del mercat.

L'edifici disposarà d'un accés adaptat al carrer del Deu de gener amb un ascensor exterior panoràmic que comunicarà la planta mercat amb el nivell de carrer i a l'hora esdevindrà un element estructural de referència  pel mercat. Les façanes es restauraran mitjançant tècniques compatibles amb els materials existents i la seva construcció tradicional.


Instal·lacions i condicionament interior del mercat

Les noves exigències funcionals exigeixen una remodelació en les instal·lacions obsoletes que s'adequaran a la nova normativa, excepte les instal·lacions interiors de les unitats privatives. L'avantprojecte contempla remodelacions, totals o parcials, o instal·lacions noves segons la necessitat de:

§       La instal·lació elèctrica  i enllumenat general
§       Instal·lació de equips de climatització i ventilació
§       Instal·lació contra incendis
§       Instal·lació de fontaneria
§       Instal·lació general de sanejament
§       Instal·lació de cambres frigorífiques
§       Instal·lacions especials (megafonia, seguretat, fil musical)
§       Telefonia

Els acabats i revestiments s'executaran amb materials propis d'un mercat modern.

4 Fases d'execució

Les obres s'executaran en 4 fases i amb el mercat en funcionament, excepte els 41 dies que el mercat romandrà tancat.. Totes les fases d'actuació tindran en compte aquest condicionant i hauran d'assegurar el ple funcionament del mercat durant el període de les obres.

A  fi de facilitar la consecució de les diferents fases constructives, l'edifici del mercat es divideix en dos sectors clarament diferenciats:

SECTOR SUD:

Correspon a la meitat sud-oest del mercat i conté la planta altell i l'ampliació de la planta soterrani. A la planta de mercat el sector delimita l'autoservei,un nou local i un nou front de parades de peixateria. Totes les noves comunicacions verticals, excepte el muntacàrregues de brossa, resten dintre d'aquest sector.


SECTOR NORD:


Correspon a la meitat nord-est del mercat. En aquest sector queda delimitada l'àrea de parades del futur mercat.

 

L'actuació d'aquesta fase compren el sector Nord i es realitzarà durant el període de 41 dies que el mercat resta tancat a l'estiu. En aquesta fase no es permetrà la construcció de noves parades.

Les tasques a executar en aquesta fase són:

- Enderroc de parades afectades per la rehabilitació.
- Repicat de paviment i terres.
- Desmuntatge de planxes de fibrociment de coberta i substitució per la coberta nova.
- Renovació del sistema de sanejament i fontaneria.
- Instal·lacions provisionals de subministrament d'energia, aigua etc., per tal que l'activitat del mercat es pugui reiniciar en perfecte normalitat.
- Sectorització interior per adequar l'ús del mercat a les obres.
- Habilitació d'un cobert exterior de 75m2 per la venda a l'engròs.

Fase 2

Aquesta fase es realitzarà amb el mercat obert i compren el sector Sud.

Les tasques a executar en aquesta fase són:

- Enderrocs de totes les parades.
- Sector Sud. Desmuntatge de planxes de fibrociment de coberta i substitució per la coberta nova.
- Realització de recalçat d'estructura existent mitjançant micropilotis. En el cas de les fonamentacions dels pilars, els micropilotis les confinaran perimetralment, i  en les fonamentacions dels murs formaran una pantalla.
- Reubicació de les àrees logístiques afectades per la remodelació i ampliació de la planta soterrani.
- Trasllat de cambres a la banda del sector nord de la planta soterrani.
- Trasllat de magatzems a zones habilitades de la planta baixa del sector nord.
- Construcció d'un mòdul de lavabos i d'una zona tancada per a contenidors a l'exterior.
- Excavació de la zona d'ampliació del soterrani.
- Enderroc dels forjats existents i, repicat de paviment i solera de la planta soterrani del sector sud.
- Fonamentació de la nova estructura.
- Realització de solera de formigó.
- Construcció del sistema de sanejament prèviament.
- Realització de l'estructura de la nova ampliació del soterrani.
- Realització de l'estructura de l'altell.
- Realització de tancaments d'obra del magatzem del supermercat i de la zona de càrrega/descàrrega.
- Construcció de tancaments d'obra per a la delimitació de l'autoservei,del local i les zones comuns.
- Construcció de tancaments i acabats de les zones comuns. Vestíbuls i lavabos públics.
- Construcció de tancaments i acabats de la planta altell.
- Instal·lacions generals de l'altell. Instal·lació d'ascensors.
- Trasllat de les activitats logístiques de la planta soterrani a la planta altell.


Fase 3

Aquesta fase es realitza amb el mercat obert i l'actuació només compren el sector Nord.

- Retirada del mòdul exterior de lavabos públics.
- Enderroc dels tancaments interiors actuals de la planta soterrani.
- Realització de solera de formigó. Construcció del sistema de sanejament.
- Construcció de tancaments interiors i revestiments de la planta soterrani.
- Construcció de l'ascensor del circuit de brossa.
- Instal·lacions generals de planta soterrani.
- Trasllat de la zona de contenidors exterior cap a les cambres projectades a l'interior.
- Construcció de l'ascensor exterior.

 Fase 4

- Construcció de tanca opaca exterior per executar els treballs de rehabilitació exterior dels tancaments de l'edifici.
- Restauració de façanes.