Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'alcalde decreta iniciar l'expedient disciplinari al cap de Servei de la Policia Local

Escoltar

L'alcalde decreta iniciar l'expedient disciplinari al cap de Servei de la Policia Local

L'alcalde, Joan Antoni Baron, ha signat avui dos decrets en virtut dels quals s'incoa expedient disciplinari al cap del Servei de la Policia Local en un i en l'altre al cap de Servei Juridicoadministratiu de Via Pública. L'alcalde ha donat a conèixer els decrets a la Junta de Portaveus extraordinària que s'ha celebrat avui.
El passat 20 de febrer, alcaldia va ordenar l'obertura d'un expedient informatiu per examinar l'abast de les conseqüències respecte la continuïtat en el lloc de treball del cap de Servei de la Policia Local, Joan Francesc Giménez Cernuda, atesa la sentència del Jutjat número 16 de Barcelona dictada contra la seva persona per un delicte contra la seguretat del trànsit en donar positiu en un control d'alcoholèmia a Barcelona quan estava fora de servei.
A resultes de l'expedient informatiu es formula la possibilitat de l'existència de responsabilitat disciplinària per falta greu, consistent en la comissió de conductes que atempten contra el decòrum i la dignitat dels funcionaris, contra la imatge del cos i contra el prestigi i la consideració deguts a la corporació en la persona de Joan Francesc Giménez Cernuda, cap del Servei de la Policia Local, en aplicació de l'article 49 c) de la Llei 16/1991 de 10 de juliol de Policies Locals de Catalunya.
Així, l'alcalde, en ús de les atribucions conferides per l'article 54.2 de la Llei de Policies Locals de Catalunya, resol:


 

"Primer.- Incoar expedient disciplinari a Joan Francesc Giménez Cernuda, Intendent Major i cap de Servei de la Policia Local de Mataró, per la possible comissió d'una falta greu prevista a l'article 49 c) de la Llei 16/1991 de 10 de juliol de Policies Locals de Catalunya.
Segon.- Nomenar instructor de l'expedient a Marta Puig i Palomar, funcionària de la Diputació de Barcelona, i secretària del mateix a la funcionària municipal Júlia Ortega Ramos. L'interessat podrà promoure la recusació de l'instructor o el secretari per les causes establertes a la legislació vigent, a partir del moment en què rebi aquesta resolució.
Tercer.- Ordenar la suspensió provisional de funcions de Joan Francesc Giménez Cernuda, Intendent Major i cap de Servei de la Policia Local de Mataró, amb els següents efectes:
a) La suspensió provisional tindrà una durada inicial d'un mes, finida la qual es pot prorrogar per un altre mes, i així successivament fins a un termini màxim de sis mesos, excepte que l'expedient, per causa imputable a l'expedientat, duri més de sis mesos.
b) Pèrdua de les retribucions corresponents al complement específic i a les gratificacions per serveis extraordinaris.
c) Retirada temporal de l'arma i de la credencial reglamentàries, la prohibició de l'ús de l'uniforme, si escau, i la prohibició d'entrar a les dependències de la Policia Local sense autorització.
Quart.- Nomenar provisionalment Mateo Sánchez Reyes cap de Servei de la Policia Local de Mataró mentre duri la situació de suspensió provisional de Joan Francesc Giménez Cernuda".
L'expedient informatiu del 20 de febrer també tenia per objectiu examinar si el cap del Servei Juridicoadministratiu de Via Pública, Ll.M.C, va incórrer en alguna infracció al no haver comunicat a alcaldia la seva intervenció com a lletrat en la defensa de Giménez Cernuda, en el moment de ser designat instructor de l'expedient informatiu.
En aquest cas, l'alcalde resol, en virtut de la facultat que li confereix l'article 276 del Decret 214/1990 de 30 de juliol:
"Primer.- Incoar expedient disciplinari a Ll.M.C.M., funcionari del Cos de Tècnics d'Administració General, per la possible comissió d'una falta lleu prevista a l'article 117. h) del Decret Legislatiu 1/1997 de 31 d'octubre, de refosa de la legislació de funció pública de Catalunya.
Segon.- Nomenar instructor de l'expedient a Marta Puig i Palomar, funcionària de la Diputació de Barcelona, i secretària del mateix a la funcionària municipal Júlia Ortega Ramos. L'interessat podrà promoure la recusació de l'instructor o el secretari per les causes establertes a la legislació vigent, a partir del moment en què rebi aquesta resolució".