Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'avantprojecte de pressupost de l'Ajuntament per a 2009 destaca per la contenció de la despesa i l'esforç inversor

Escoltar

L'avantprojecte de pressupost de l'Ajuntament per a 2009 destaca per la contenció de la despesa i l'esforç inversor

L'alcalde, Joan Antoni Baron; la segona tinent d'alcalde, Quitèria Guirao; el tercer tinent d'alcalde, Francesc Teixidó; i la regidora de Serveis Centrals, Montserrat López, han presentat avui en roda de premsa l'avantprojecte de pressupost de l'Ajuntament i ordenances fiscals per a 2009, a més del Programa d'Actuació Municipal (PAM) per a l'any que ve. La proposta de pressupost s'ha presentat prèviament aquest matí a la Comissió Informativa de Serveis Centrals.

L'avantprojecte de pressupost de l'Ajuntament per a 2009 creix en un 1,14% respecte el pressupost de 2008, passant dels 125.192.746,88 euros a 126.624.664,62 euros. Si tenim en compte el pressupost consolidat entre l'Ajuntament i els seus organismes autònoms (sense incloure les empreses municipals), el creixement és del 2,3%, passant de 132.710.799,56 euros a 135.764.872,68 euros.

L'escenari econòmic actual té un impacte directe en el pressupost d'ingressos de l'Ajuntament, amb una disminució de les quanties procedents d'impostos. Hi ha un descens dels ingressos per impostos directes, en un 0,35%, principalment pel que fa als tributs que graven la transmissió immobiliària (plusvàlua). També baixen els ingressos procedents d'impostos indirectes en un 0,11%, sobretot per una davallada en el nombre de llicències d'obres que es veurà compensada per les quanties procedents d'obres importants que començaran al 2009. Així mateix es preveu un descens el 12% dels ingressos de capital, sobretot per la davallada prevista de les transferències d'altres administracions destinades a inversió (subvencions).

El pressupost de despesa es caracteritza per la forta contenció i per una priorització per destinar més recursos a atenció a les persones dependents, millora del transport públic, increment dels programes de promoció econòmica, increment de la dotació d'agents destinats a la seguretat ciutadana i augment de recursos per a l'educació.

Pel que fa els organismes autònoms, l'Institut d'Esports és l'únic que registra descens en el seu pressupost. Es deu a que la inversió en el manteniment de les instal·lacions esportives es passarà a realitzar a partir de l'any 2009 pel Servei de Manteniment de l'Ajuntament, d'acord amb el pla de transformació d'aquest organisme autònom. Si excloem aquesta variació, el seu pressupost incrementaria en un 2,9%.

Els pressupostos dels organismes són els següents:

 

2008

2009

VARIACIÓ

Institut Municipal d'Acció Cultural

5.883897,86 €

6.423.698,70 €

9,17 %

Institut d'Esports

3.291.105,63 €

3.237.343,81 €

-1,63 %

Institut Municipal d'Educació

13.412.763,35 €

14.985.954,33 €

11,73 %

Escola Universitària Politècnica de Mataró

3.506.878,74 €

3.587.242,24 €

2,29 %

IMPEM

5.409.373,37 €

6.283.722,95 €

16,16 %

Les inversions per al 2009

El pressupost d'inversió de l'Ajuntament, en termes consolidats globals, és a dir incloent els organismes autònoms i també les empreses municipals, se situarà en 110.762.241,19 euros. La inversió es destinarà principalment a promoció econòmica, habitatge (20'5 milions d'euros), centres educatius (5 milions d'euros), equipaments esportius (3,6 milions d'euros) i socials (310.000 euros) i millora dels equipaments comercials (més de 3'5 milions per a la remodelació del mercat de la plaça de Cuba) i culturals. També a aparcaments (6,79 milions d'euros) i a les obres del TecnoCampusMataró (25,86 milions d'euros).

Les ordenances fiscals

Respecte als impostos, els canvis més significatius són la baixada del tipus impositiu de l'Impost de Béns Immobles (IBI) per obtenir un increment global de la quota del 4,6%. Pel que fa a la plusvàlua, es manté el tipus impositiu però baixa la reducció del valor cadastral per amortir la revisió cadastral i aconseguir un increment global del 4,6%. S'augmenta la bonificació per creació d'ocupació de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) fins arribar al 50%, mentre que el tipus per a aquest impost  s'incrementa també fins el 4,6%, igual que es fa amb l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO). L'impost de circulació no tindrà cap increment.

Pel que fa a les taxes es produeix un increment general del 4,6%, menys en alguns casos que augmenten per sobre d'aquest sostre per incrementar el grau de cofinançament privat dels serveis públics que graven. És el cas de la taxa per retirada de vehicles (grua municipal) que s'incrementa en un 25% i passa a ser de 120 euros. La taxa per la recollida de la brossa domiciliària i comercial també s'incrementa en un 7%, i la taxa per a la utilització de les zones blaves en un 6% (la tarifa per minut passa de 0,021 € a 0,0226 €). La taxa de cementiris pujarà el mateix que l'IPC registrat a l'agost + 2 punts, que suposarà una variació en el rebut en termes absoluts de 0,53 €.

La tarifa del Mataró Bus s'incrementarà com a resultat de la convergència amb el sistema tarifari de l'ATM. El bitllet senzill passarà a costar 1,35 euros (un 3,85% més) i la targeta de 10 viatges 7,40 euros (un 8,82% més). Així mateix, respecte a la tarifa d'aigua i clavegueram el rebut passa a ser bimensual, en lloc de trimestral: es proposa un increment del rebut mitjà de l'aigua de 0,79 euros, que representa un increment del 7,2%, mentre que el rebut mitjà de clavegueram pujarà un 7%, és a dir una mitjana de 0,37 euros més.

Per a una família tipus, l'abonament de l'impost de vehicles, l'IBI, la taxa de la brossa i la de cementiris corresponents a 2009 li suposarà un increment del 3,74 % respecte al 2008: és a dir, passarà de pagar 500,36 € a pagar-ne 519,07 €.

Per a una empresa tipus, l'abonament de l'impost de vehicles, l'IBI, la taxa de la brossa i l'IAE de 2009 li suposarà un increment del 3,93 % respecte al 2008: és a dir, pagarà 1.095,07 € en lloc de 1.053,63 €.

El Programa d'Actuació Municipal 2009

El pressupost municipal permetrà executar el Programa d'Actuació Municipal. L'avantprojecte del PAM estableix 42 objectius i més de 460 accions, agrupats en els tres eixos del pacte de govern, que són: la ciutat pensada per a les persones, territori i desenvolupament econòmic i l'Ajuntament al servei de les persones. Entre totes les accions en destaquen:

Educació: entrada en funcionament al curs 2009-2010 de l'EB Figuera Major, el CEIP Montserrat Solà, el CEIP Maria Mercè Marçal i el Centre de Formació de Tres Roques a Cerdanyola. Inici de la construcció de la nova EB de Cerdanyola i del CEIP Marta Mata.

Habitatge: inici o acabament de 300 nous habitatges; adquisició d'habitatges usats; rehabilitació d'habitatges en els barris que han tingut ajut de la Llei de Barris; increment de l'oferta de pisos de lloguer assequibles; cessió de solars a entitats socials per a la construcció d'habitatges socials.

Salut: inici de les obres d'ampliació del CAP de Cirera - Molins i construcció d'un nou equipament sanitari a la ronda de Joan Prim que albergarà el que hi ha ara en aquest àmbit i el CAP de la Riera, així com el Centre d'atenció a la dona; continuació de les obres de l'Àrea Bàsica de Salut Mental, remodelació de l'equipament sanitari del CAP del Camí del Mig que inclourà la creació dels serveis d'urgència d'atenció primària; seguiment de l'ampliació de l'Hospital de Mataró amb l'aprovació definitiva del Pla estratègic del Consorci Sanitari del Maresme.

Seguretat i civisme: Disposició de més policies al carrer per garantir la seguretat a la ciutat (7 agents); desenvolupament del nou Pla de Civisme 2008-2011.

Persones dependents i gent gran: ampliació i millora dels serveis d'atenció a la gent gran i persones amb dependències; aprovació d'un protocol per atendre els maltractaments a la gent gran; inici i acabament, respectivament, de nous casals d'avis municipals a l'antic Mas Miralles de Cerdanyola i al Palau € Escorxador (Can Gassol); creació d'un nou menjador per a la gent gran al Casal d'avis del Parc; redacció del projecte bàsic del Casal d'avis de La Havana a l'antiga fàbrica Martorell i Batlle i de l'avantprojecte del Casal d'avis de La Llàntia a la masia de ca l'Isidre.

Cultura: aprovació del projecte executiu de la primera fase del museu de Can Marfà; aprovació del projecte executiu de la Biblioteca de l'Escorxador i inici de les obres; inici de la rehabilitació de la nau de Can Gassol com a centre de producció per a la dansa; rehabilitació de Can Minguell com a centre de producció per a artistes i creadors; redacció dels projectes arquitectònics i museístics del Museu Bassat a la farinera Ylla.

Esport: Instal·lació de gespa artificial al camp de futbol de Pla d'en Boet; acabament de les obres i posada en funcionament del poliesportiu del carrer d'Euskadi.

Planificació urbanística: desenvolupament dels sectors del Rengle i Porta Laietana amb habitatge, oficines i equipaments públics; urbanització de la ronda de Barceló; inici de les obres del Corte Inglés i reurbanització dels carrers vinculats al Pla d'Ordenació d'Equipaments Comercials; desenvolupament del sector de les Cinc Sènies-Mata-Valldeix; aprovació inicial i provisional de la modificació del Pla General en l'àmbit de Can Cruzate i inici de la construcció dels primers habitatges.

Espai públic: inversió en espais públics (manteniment, millores, enllumenat, jardineria, seguretat i neteja), entre elles millora de cruïlles a Cerdanyola i continuació de les obres del Parc urbà de Rocafonda.

Front marítim: Continuar el procés d'aprovació del Pla Director i Estratègic del Port; aconseguir l'acord amb el Ministeri de Medi Ambient de redacció i aprovació del tram de passeig marítim entre l'Escola Univesitària del Maresme i la riera de Sant Simó.

Mobilitat i transport públic: posada en marxa de la nova xarxa del Mataró Bus; participació activa en el disseny de les noves infraestructures ferroviàries (millora rodalies i línia orbital); desenvolupament del Pla d'Aparcaments amb l'acabament de 403 places, la continuació de la construcció de 499 places i l'inici de 999 noves places.

Ocupació: potenciació de les polítiques actives d'ocupació, especialment les adreçades als col·lectius més vulnerables; nou Pacte territorial per l'ocupació i el desenvolupament econòmic local (2008-2011).

Comerç i turisme: potenciar el comerç de la ciutat i del seu model de gestió amb l'objectiu de posicionar Mataró com a referent d'excel·lència en aquest àmbit; impuls de l'Agència de Promoció de la Ciutat per incentivar la promoció econòmica local.

Sostenibilitat: acordar una Agenda 21 per als propers anys; instal·lació de camps fotovoltaics en equipaments públics de la ciutat.

Eficàcia i transparència de l'Administració: posada en marxa del nou Pla de Qualitat per a impulsar processos de millora contínua en l'Ajuntament; implementació del nou model d'atenció ciutadana que integri els diferents canals de comunicació existents i que faciliti al ciutadà la seva relació amb l'Ajuntament; desenvolupament de la nova política de RR.HH; incrementar els tràmits en línia.

El procés participatiu

La proposta de PAM i pressupost s'ha elaborat a partir d'un primer document de prioritats definit pel govern que ha servit de marc genèric per al debat fet al si dels consells territorials i sectorials. Aquests consells han presentat un total de 76 propostes, de les quals s'han acceptat totalment 49 i de manera parcial 17, i que en els dos casos han estat incorporades al redactat del PAM.

El següent pas serà la presentació al Consell de ciutat, el 14 d'octubre, de la proposta de PAM i pressupost. El 30 d'octubre el pressupost es portarà al Ple municipal per a la seva aprovació inicial. S'obrirà després un període d'al·legacions durant el qual tota la ciutadania pot presentar esmenes o suggeriments. Enguany, serà durant aquest termini d'al·legacions, en concret el 10 de novembre, quan el PAM i el pressupost es presentaran en audiència pública a tots els ciutadans. Per últim, es preveu que el Ple pugui fer l'aprovació definitiva el 22 de desembre.