Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró aprova un Pacte sobre les polítiques d'immigració i d'integració per al mandat 2008-2011

Escoltar

Mataró aprova un Pacte sobre les polítiques d'immigració i d'integració per al mandat 2008-2011

El Ple del passat 2 d'octubre va aprovar per unanimitat una proposta de resolució presentada per tots els grups municipals per a l'aprovació d'un Pacte sobre les polítiques d'immigració i d'integració per al mandat 2008-2011.

El text de la proposta és el següent:

"Antecedents. En els darrers anys, la ciutat de Mataró ha experimentat un creixement demogràfic que és en bona mesura fruit de diferents processos migratoris. La immigració actual comporta un factor de canvi important. És evident que l'arribada de persones procedents d'altres països s'ha de gestionar perquè influeix en l'economia local, en les necessitats socials, en el pluralisme cultural i religió, en la prestació dels serveis públics i en qüestions relacionades amb la percepció de la població autòctona de nova composició social.

Aquests canvis s'han de gestionar amb l'objectiu d'assolir la cohesió social en el conjunt de la ciutadania, entesa com a espai comú de convivència i de referència per a tothom, com a estatus jurídic que estableix els drets i els deures de les persones davant la col·lectivitat, i que pressuposa la necessitat de compartir els valors i els principis democràtics i unes pautes de comportament. És així que aquest compromís per a la cohesió esdevé estratègic per a Mataró, i per tant, un àmbit necessari de concertació i de consens social i polític.

La regulació legal i els criteris d'accés al nostre territori els fixa l'Estat, mitjançant el "Reial Decret 2393/2004, de 20 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social".

La Generalitat de Catalunya és l'administració que té la responsabilitat de dissenyar i posar en marxa polítiques d'acollida i d'integració de les persones nouvingudes. En aquest sentit, el Parlament de Catalunya va aprovar el juny de 2005 el Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008, elaborat per la Secretaria per a la Immigració del Departament de Benestar i Família. En aquests moments la Generalitat de Catalunya està redactant les propostes per un pacte nacional per a la immigració i la llei catalana d'acollida.

Mataró és una ciutat que ja disposa d'experiència en el treball amb les persones nouvingudes, tant des de l'administració municipal, com per part de diferents entitats i associacions

Durant els períodes 1999-2003 i darrerament els anys 2003-2007, l'Ajuntament de Mataró ha desenvolupat diferents programes d'actuació emmarcats en els Plans municipals per a la nova ciutadania que, amb el consens del conjunt de forces polítiques del consistori, tenien un doble objectiu: la integració de les persones nouvingudes en un marc de respecte dels drets i deures i dels principis democràtics, i afavorir la cohesió, atenent a tota la població així com els canvis i percepcions derivats del fenomen migratori.

Per tot l'exposat els grups municipals sotasignats proposen al Ple l'adopció dels següents acords,

Primer.- Objectius del Pacte

Els grups municipals signants del present acord creuen en la necessitat de continuar el treball per a un model de ciutat basat en la cohesió social, la convivència i la igualtat d'oportunitats, capaç de donar resposta als canvis i noves necessitats que representa la diversitat ciutadana, així com en la solidaritat internacional, especialment amb els països d'origen de les persones nouvingudes a la ciutat.

En aquest sentit el present acord vol recollir i prioritzar els principis d'actuació de l'ajuntament en matèria de polítiques per la integració dels immigrants a Mataró. Que han de tenir com a finalitat:

La integració de les persones nouvingudes en el marc del respecte pel nostre sistema de valors democràtics, constitucionals, socials i jurídics, garantint els drets i els deures de tota la ciutadania, sense cap tipus de discriminació per qüestions de gènere, origen ni religió.

1. Garantir la qualitat i la normalització de la prestació de tots els serveis, la igualtat d'oportunitats i la qualitat de vida de tots els ciutadans i totes les ciutadanes.
2. La cohesió social i la convivència, des de la concertació i el consens social i polític a la ciutat.
3. Aquest acord ha de determinar els procediments de seguiment i avaluació i establir-ne les línies de participació ciutadana.

Segon.- Principis d'actuació

Els grups municipals firmants del present acord consideren que les polítiques per a la integració dels immigrants han d'estar fonamentades sobre :

 • Els drets i els deures de la ciutadania.
 • El respecte als valors de la democràcia.
 • El respecte a la llei i l'Estat de dret.
 • El reconeixement de la diversitat i el treball contra la discriminació.
 • El reforç i millora de la xarxa de serveis públics de la ciutat.
 • La cohesió social i la convivència entre la població autòctona i nouvinguda, amb polítiques actives per a evitar la percepció de discriminació positiva i superin situacions de desconfiança que puguin posar en perill la cohesió social.
 • La contribució de l'Administració Local a través de la solidaritat i la cooperació internacional per al desenvolupament i la millora de les condicions de vida dels països d'origen de les persones nouvingudes.

Les línies de l'actuació municipal han d'estar sustentades en:

 1. El Consens polític.
 2. La transparència de les actuacions municipals.
 3. L'actuació coordinada i transversal dels serveis de l'Ajuntament.
 4. La participació de la ciutadania.
 5. La concertació social.

Tercer.- Línies d'actuació. Programes i projectes

Per desenvolupar els diferents programes i plans, l'Ajuntament de Mataró es coordinarà amb les altres administracions públiques que facin polítiques per la nova ciutadania, per:

 • Dotar l'organització interna necessària, amb la formació adient del personal, i constituir els organismes de coordinació municipals oportuns.
 • Considerar el Consell Municipal per la Convivència com l'organisme de diàleg i participació més vàlid i arribar a acords amb les entitats i associacions que treballin per la integració dels immigrants i la convivència ciutadana.
 • Coordinar les actuacions amb la resta de consells de participació ciutadana, tant territorials com sectorials (Cooperació i Solidaritat Internacional, Joventut, Consell escolar, entre d'altres)
 • Amb l'Observatori per a la Nova Ciutadania, dotar d'informes de seguiment de l'evolució de la demografia, del funcionament dels serveis públics, de la percepció ciutadana dels serveis que s'ofereixen, de la situació laboral i d'altres aspectes necessaris per a l'avaluació de les seves polítiques per a la integració.
 • Fer de la llengua catalana l'eix de cohesió i participació de tota la ciutadania, amb l'objectiu d'afavorir la convivència, la cohesió social i la participació.
 • Aprovar un nou pla de treball ( Pla per a la Nova Ciutadania 2008 € 2011 ) que reculli els programes a treballar des de l'any 2008 fins l'any 2011. Aquest pla estarà estructurat a partir de les següents línies d'actuació:

1. L'acollida.
2. Les dones nouvingudes.
3. Els joves nouvinguts.
4. La convivència a la ciutat
I. La sensibilització i la comunicació.
II. La seguretat.
III. Els espais públics.
IV. El foment del civisme.
5. L'habitatge.
6. Les activitats econòmiques i comercials.
I. El control del mercat laboral.
II. La regulació dels establiments comercials.
7. L'ensenyament i la formació.
8. Les actuacions als països d'origen.

Quart.- Seguiment de l'acord

Pel seguiment i avaluació del present acord i dels programes que s'hi recullen s'estableixen els següents mecanismes de seguiment i participació:

 • Els grups municipals signants de l'acord participaran en els treballs del consell municipal per la convivència

 • Es crearà un grup de seguiment amb representants de tots els grups municipals que almenys una vegada cada trimestre i extraordinàriament quan algun grup ho estimi convenient, es reunirà per estudiar l'estat de la gestió dels diferents programes i altres qüestions que tinguin a veure amb la matèria d'aquest acord.

 • La junta de portaveus disposarà a començament i final de cada any d'un informe sobre l'evolució de la demografia de la ciutat i, alhora, sobre la gestió del present acord i del pla per a la nova ciutadania 2008 € 2011".