Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró va finalitzar l'any 2007 amb 6.133 persones desocupades

Escoltar

Mataró va finalitzar l'any 2007 amb 6.133 persones desocupades

El sistema d'informació dels serveis públics de l'atur registrat (SISPE) situa, a finals de 2007, en 6.133 el nombre de desocupats de Mataró que estaven apuntats a l'Oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya (OSOC) de Mataró-Rondes. Amb aquest nombre de desocupats, les llistes han augmentat en 107 persones en els darrers dotze mesos, xifra que en termes relatius suposa un creixement de l'1,8%.

Aquestes dades es recullen en el butlletí mensual de l'Observatori del Mercat de Treball de Mataró, que publica el Servei d'Estudis i Planificació de l'Ajuntament de Mataró. En el butlletí número 53 s'analitzen les dades del mes de desembre de 2007 a la ciutat.

L'ascens de la desocupació a Mataró segueix la tònica d'àmbits superiors com són la província de Barcelona, Catalunya i Espanya. Així en el cas de la província, l'increment de l'atur registrat ha estat de l'1,1%. A Catalunya l'augment ha estat de l'1,9% i a Espanya del 5,3%.

Amb 6.133 persones a l'atur i una població activa estimada de 61.759 persones, la taxa d'atur registrada a la ciutat queda situada en el 9,9%, una taxa superior a la de la província de Barcelona (7,1%), a la de Catalunya (7,0%) i a la del conjunt d'Espanya (9,5%).

Millor comportament en l'atur de les dones

Durant bona part del 2007 les dones han estat les que presentaven una evolució més desfavorable respecte l'atur registrat. Així entre gener i setembre, mes rere mes, el col·lectiu femení registrava un augment interanual de l'atur, mentre que en els homes, l'atur registrat es reduïa. A partir del mes d'octubre es produeix un canvi i els homes presenten un increment interanual de l'atur registrat, molt possiblement com a conseqüència de la desacceleració del sector de la construcció, ja que es tracta d'un sector ocupat principalment per homes. L'any 2007 ha acabat amb un 9% més d'homes desocupats que fa un any, mentre que les dones han aconseguit un descens interanual de l'atur registrat del 3%.

Aquesta evolució contraposada de l'atur femení i el masculí representa un canvi cap a la convergència de les xifres d'atur d'ambdós sexes. Malgrat tot, les dades que separen a homes i dones encara són considerables, ja que hi ha 2.613 homes desocupats (42,6% de l'atur registrat a Mataró) i 3.520 dones desocupades (57,4% del total de Mataró).

Per edats, el col·lectiu amb més desocupats registrats és el de més de 44 anys amb 2.911 desocupats, que representa el 47,5% de l'atur de la ciutat. Certament es tracta d'un col·lectiu amb dificultats d'inserció tal i com ho demostra el creixement interanual que s'ha registrat durant el 2007. La dada favorable per aquest col·lectiu és que va iniciar l'any amb un creixement interanual del 8%, i l'ha acabat amb un creixement de l'1,2%. Els altres dos grups d'edat que han empitjorat, al llarg de l'any, la variació interanual són: els menors de 25 anys van començar el 2007 amb un descens del 19% i l'han acabat amb un creixement del 3,9%, el que situa l'estoc de desocupats d'aquest col·lectiu en 538, el 8,8% de l'atur de Mataró; pel que fa al grup d'edat intermèdia (de 25 a 44 anys), a finals de 2007 hi havia 2.684 desocupats registrats, un 2% més que fa un any.

Important augment de l'atur en la construcció

La desacceleració que està patint el sector de la construcció té les repercussions més immediates en el mercat de treball, tal i com reflecteixen les dades d'atur registrat. El 2007 va finalitzar amb 680 desocupats que havien tingut la seva darrera feina en la construcció, són 153 efectius més que els que hi havia a finals de 2006, el que representa un creixement del 29%. Els serveis és l'altre gran sector que registra un augment de l'atur, amb 86 efectius més que un any abans (un 3,6% en termes relatius), el que situa el nombre de desocupats en el sector en 2.477 persones.

La nota positiva correspon a la industria, que ha situat el nombre d'aturats registrats en 2.593, un 3% per sota dels que hi havia un any abans. Tot i la davallada, continua essent el sector amb més desocupats a la ciutat, amb el 42,3%. També s'ha reduït l'atur entre els que busquen la seva primera feina, que a finals de 2007 eren 291, 49 menys que els que hi havia dotze mesos enrere. En l'agricultura també s'ha reduït l'atur registrat, i ho ha fet en 4 efectius, però la seva representativitat és pràcticament testimonial, amb 92 desocupats, l'1,5% de l'atur registrat a Mataró.

Filant més prim dins dels dos grans sectors econòmics de Mataró, indústria i serveis, trobem d'una banda que els desocupats de la indústria tèxtil i de la confecció representen el 34% de tots els aturats que hi ha a l'Oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya (OSOC) de Mataró, mentre que de la banda del sector serveis, el que es dedica a activitats complementàries per a les empreses (entre les que s'inclou la selecció i col·locació de personal) representa el 14,4% de l'atur registrat a la ciutat.

L'atur registrat d'estrangers

L'any 2007 va acabar amb 878 desocupats registrats de nacionalitat estrangera. Aquesta xifra suposa un increment del 10,7% sobre la xifra d'un any abans i situa el pes de l'atur dels estrangers sobre el total de desocupats de la ciutat en el 14,3%. Aquest percentatge està per sobre del d'àmbits territorial superiors com és el cas del Maresme o Catalunya, on l'atur registrat dels estrangers representa el 9,4% i l'11,8%, respectivament.

La distribució de la xifra d'aturats estrangers, presenta importants diferències respecte les xifres del conjunt de la ciutat. Així, gairebé el 70% dels desocupats estrangers són homes, i el mateix percentatge es repeteix en el grup d'edat que va del 25 als 44 anys.

Sectorialment, el gruix de desocupats ha tingut la seva darrera feina en els serveis, amb el 37,8%. El segon sector amb més desocupats és la construcció amb 28,1%.

Evolució de la contractació

L'ús dels contractes de curta durada és la tònica dominant en la contractació comunicada per les empreses mataronines a l'OSOC de Mataró-Rondes. En el darrer mes de 2007 s'hi van comunicar 2.444 contractes, i el 34,4% van ser contractes de menys d'un mes de durada, quan la mitjana del 2007 ha estat del 24,7%.

Si ens fixem en el global del 2007, les empreses de Mataró van comunicar 36.330 contractacions, un 3,1% més que al 2006. El principal impulsor d'aquest creixement recau en la contractació indefinida, amb 6.270 contractacions al 2007, un 5,9% més que al 2006. Amb aquesta xifra, el percentatge de contractació fixa se situa en el 17,3%, mig punt percentual més que al 2006.

Al separar la contractació per sexe, la distribució entre homes i dones és força equilibrada, amb un lleuger avantatge per a les dones. Dels 36.330 contractes que van comunicar les empreses de la ciutat, 18.297 corresponien a dones, el 50,4% de la contractació; els homes en van signar 18.033, el 49,6%. On s'observen diferències més grans és quan se separa la contractació de cada sexe en temporals i indefinits. Així en les dones el 18% dels contractes van ser fixos, mentre que en els homes van 16,5%.

Per grups d'edat, el 33% dels contractats tenien entre 30 i 44 anys, si bé cal matisar que aquest grup d'edat abasta un període de 15 anys. Per contra els que tenen entre 20 i 24 anys, que abasten només 5 anys, concentren el 22,5% de la contractació de la ciutat. Els majors de 44 anys, amb el 47,5% d'aturats registrats a la ciutat, concentren només el 14,2% dels contractes comunicats a l'OSOC de Mataró-Rondes. Val a dir, però, que aquest col·lectiu ha estat el que en termes relatius ha augmentat amb més força la contractació, amb un 13,6% més de contractes que fa un any.

Per sectors, els serveis van comunicar 27.642 contractacions, un 4,7% més que al 2006, el que significa que tres de cada quatre contractes de Mataró corresponien a aquest sector. L'altre sector que també ha augmentat el nombre de contractacions al 2007 és la construcció, amb un 3,4% més que un any abans, i arriba a les 5.429 comunicacions. Aquest augment de contractacions en la construcció no ha estat suficient per impedir l'augment de l'atur en el sector. La situació contraria es dóna en la indústria, que ha vist com es reduïa el nombre de contractacions en un 4,1%, però això no ha estat un impediment per a què es reduís l'atur registrat a la indústria.

La contractació a través d'ETT

De tots els contractes que van comunicar les empreses mataronines durant el 2007, 8.248 corresponien d'empreses de treball temporal (ETT), és a dir, el 22,7% de tota la contractació de Mataró. Aquest percentatge és similar al de la província de Barcelona (22%), però està per sobre del nivell de Catalunya (19,8%) i del Maresme (16,7%).

Les dones són les més contractades a través d'ETT: un de cada quatre contractes signat per les dones durant el 2007 va ser amb una empresa de treball temporal. En els homes ha estat un de cada cinc contractes.

Per edats, la contractació mitjançant ETT disminueix amb l'edat: en els menors de 20 el 31,3% dels contractes que van signar van ser amb empreses de treballs temporals; mentre que en els majors de 44 anys el percentatge se situa en el 18%.

La contractació d'estrangers

La nombre de contractacions d'estrangers per part d'empreses de la ciutat al 2007 va ser de 7.821. Aquesta xifra representa el 21,5% de tota la contractació de la ciutat.

La distribució per sexes de la contractació d'estrangers és força desequilibrada, ja que 70% corresponien a homes, davant del 30% de les dones. Per grups d'edat, els que tenen entre 25 i 44 anys n'acaparen el 72,5%; i sectorialment, la meitat dels contractes corresponien al sector serveis i el 38% a la construcció. En quant a la tipologia de contractes, el 13,3% dels contractes eren indefinits davant del 86,7% dels contractes temporals.