Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El mapa de capacitat acústica estableix els nivells òptims d’emissió de sorolls a diferents zones de la ciutat

Escoltar

El mapa de capacitat acústica estableix els nivells òptims d’emissió de sorolls a diferents zones de la ciutat

Mataró disposa d’un mapa de capacitat acústica, una eina normativa que presenta la realitat acústica del municipi i assigna els nivells d’immissió òptims en cadascuna de les zones que s’han diferenciat. El document va ser aprovat inicialment en el Ple de l’11 de juny i definitivament en el Ple del 3 de setembre.


 

La Llei Estatal 37/2003 del soroll i la Llei Catalana 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica disposen que els municipis de més de 100.000 habitants han d’aprovar els mapes de capacitat acústica. L’objectiu principal d’aquest document és conèixer la realitat acústica de la ciutat, un coneixement que ha de ser numèric i geogràfic per permetre una gestió del territori basada en l’aplicació de la llei que marca uns límits numèrics (dB) per la contaminació de sorolls en les zones del territori.

 

El mapa de capacitat acústica és una tasca transversal que ha estat realitzada per la secció de Llicències d’activitats de l’Ajuntament de Mataró i l’Àrea d’acústica de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró. També hi han col·laborat els serveis de Medi Ambient, Sostenibilitat, Urbanisme, Obres, Mobilitat, Policia Local, Manteniment, Sanitat, l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM) i Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A. (PUMSA).

 

 

Procés d’elaboració

 

Per elaborar aquest document s’han seguit les següents fases:

 

-         Identificació dels emissors acústics del territori.

-         Determinació del nivell de soroll ambiental.

-         Zonificació acústica del territori.

-         Concreció del mapa de capacita acústica

 

En aquest procés s’han consultat diferents fonts d’informació com són les mesures acústiques que s’han pres per tota la ciutat, el Pla Director de Mobilitat, el Pla de circulació de la xarxa bàsica, el Pla d’Ordenació Urbana de Mataró, els usos del planejament vigent, la proposta de mapa de capacitat acústica elaborada pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i la classificació dels vials comercials elaborat per l’IMPEM.

 

A partir d’aquesta informació s’ha realitzat una zonificació acústica de Mataró que divideix el territori segons la sensibilitat pel que fa a sorolls:

 

-         Zona de sensibilitat acústica alta (A): Inclou els sectors del territori que necessiten una protecció alta contra el soroll com són els espais d’interès natural, centres docents, hospitals i espais sanitaris, biblioteques, habitatges situats al medi rural i àrees amb predomini de sòl d’ús residencial. En aquestes zones els dB permesos són de 60 des de les 7 fins a les 23 h i des 50 dB de les 23 a les 7 h.

 

-         Zona de sensibilitat acústica moderada (B): Zones que admeten una percepció mitjana de soroll com les àrees on coexisteixen els usos residencials amb activitats i/o infraestructures de transport existent, àrees amb predomini de sòl d’ús terciari, indrets amb espais destinats preferentment a comerç, oficines, hostaleria i àrees urbanitzades existents que estiguin afectades per sòl industrial. Els dB permesos en aquesta classificació són de 65 dB des de les 7h fins a les 23 i de 55 dB per la nit.

 

 

-         Zona de senbilitat acústica baixa C: Indrets que admeten una percepció elevada de soroll com àrees amb predomini de sòl d’ús terciari, recreatiu, d’espectacles, d’ús industrial i zones afectades per sistemes generals d’infraestructures de transport o d’altres equipament públics que els reclamin. Aquí els dB permesos són d’entre 70 i 60, tot i que en aquest territori aquests valors poden superar-se.

 

En la classificació també hi ha especificades les zones acústiques de règim especial -on es poden sobrepassar els límits d’immissió en l’exterior corresponent a zones B en 15 dB, dos cops per setmana com a màxim-, zones d’especial protecció de la qualitat acústica i altres (zones rústiques).