Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament aprova el nou Pla d’Accessibilitat Universal de Mataró i es compromet a impulsar-lo

Escoltar

L’Ajuntament aprova el nou Pla d’Accessibilitat Universal de Mataró i es compromet a impulsar-lo

Cada cinc anys es revisarà l’evolució de la ciutat en aquest àmbit

L’Ajuntament aprova el nou Pla d’Accessibilitat Universal de Mataró i es compromet a impulsar-lo


Cada cinc anys es revisarà l’evolució de la ciutat en aquest àmbit


 


El Ple municipal va aprovar ahir inicialment el nou Pla d'Accessibilitat Universal de Mataró, un document que recull la realitat actual de la ciutat en quatre grans àmbits –via pública, edificis municipals, transports i comunicació– amb l'objectiu d'avançar en la construcció d'una ciutat més accessible. El Pla es va presentar a la Comissió Informativa de Serveis Personals i en roda de premsa el passat 12 de desembre.


El document es sotmetrà a informació pública durant un període de 30 dies després de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província. Si passat aquest termini no s'han presentat al·legacions, el nou Pla quedarà aprovat definitivament.


A banda de l'aprovació d'aquest document, el Ple va aprovar també una declaració institucional de compromís de l'Ajuntament envers l'accessibilitat universal. Aquesta declaració va ser presentada per PSC, PPC, ICV-EUiA i ERC, i es va aprovar amb els vots favorables d'aquests grups municipals i de la CUP, mentre que el grup municipal de CiU s'hi va abstenir.


El text íntegre de la declaració és el següent:


"Tots els ciutadans i ciutadanes tenen el dret d'accedir a les oportunitats que els ofereix l'entorn en el que viuen. Treballar per una ciutat el més accessible possible és una tasca imprescindible tant per garantir aquest dret, com també perquè Mataró sigui una ciutat inclusiva, una ciutat que potencia la qualitat de vida.


L'aplicació del principi d'igualtat per al conjunt de la ciutadania suposa remoure els obstacles que impedeixen l'exercici dels drets, en aquest cas, especialment pel que fa a les persones amb mobilitat reduïda o amb qualsevol altra discapacitat.


Una ciutat és més accessible com més alt és el percentatge de població que té garantit l'accés a les oportunitats que ofereix el territori.


El concepte d'accessibilitat universal abasta la superació de les barreres arquitectòniques, però també les psicològiques, culturals, socials, tecnològiques i físiques. Les condicions d'accessibilitat a la via pública, als transports, a la comunicació i als edificis s'han de garantir a les persones que pateixen qualsevol tipus de disminució física, psíquica o sensorial, i també a les persones grans i els nens, així com a les persones que arrosseguen carrets de compra o cotxets de criatures.


L'Ajuntament de Mataró va incorporar el concepte i els criteris d'accessibilitat en els seus programes d'actuació a partir de l'aprovació de la Llei 20/1991, i del Decret 135/1995, que estableix el Codi d'accessibilitat. Posteriorment, el Pla d'Accessibilitat de Mataró, aprovat per unanimitat de tot el consistori al gener de 1999, va permetre actuar de forma més sistemàtica en la transformació progressiva de la ciutat per tal de fer-la més accessible.


Aquest pla abordava grans àmbits d'actuació com via pública, edificis municipals o transports. Des de la seva aprovació s'ha actuat sobre voreres, guals, cruïlles, calçades, semàfors, mobiliari urbà o enllumenat. S'han adaptat itineraris en parcs, jardins i platja. S'han adaptat, reformat o substituït serveis i oficines municipals per fer-los accessible. S'ha aconseguit un transport urbà adaptat i també s'ha actuat sobre parades de bus.


Deu anys després, l'Ajuntament de Mataró vol refermar el seu compromís de seguir avançant en l'accessibilitat universal, amb la participació dels col·lectius més afectats a través de les seves entitats i associacions, tot promovent aquelles actuacions que aportin majors beneficis socials per al conjunt de la població.


La rendibilitat social, l'equitat territorial, la coordinació amb altres plans municipals, la disponibilitat econòmica, la facilitat tècnica, la demanda social, i la urgència són els criteris que s'han d'aplicar per prioritzar les actuacions a realitzar amb el nou Pla d'Accessibilitat Universal.


La voluntat de fer de Mataró una ciutat accessible parteix d'aquest compromís i exigeix la tenacitat necessària per donar-li estabilitat, tot assegurant d'aquesta manera un desplegament sostingut i continuat durant els anys.


Per tot això, els Grups Municipals acorden:


PRIMER.- Impulsar el Pla d'Accessibilitat Universal de Mataró, amb la incorporació als Plans d'actuació municipal de les accions derivades del Pla.


SEGON.- Realitzar cada cinc anys una anàlisi de l'evolució de la ciutat en l'àmbit de l'accessibilitat universal.


TERCER.- Comunicar la present declaració a les institucions públiques que tenen serveis de gestió i d'atenció ciutadana a Mataró.


QUART.- Notificar-la així mateix a les persones i entitats interessades, a la Taula d'Accessibilitat, a la Diputació Provincial de Barcelona i al Consell d'Accessibilitat de Catalunya del Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya".