Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament aprova la modificació del pressupost municipal

Escoltar

L’Ajuntament aprova la modificació del pressupost municipal

Un dels objectius és posar en marxa el pla de mesures contra la crisi

El Ple d’ahir va aprovar la modificació de crèdit del pressupost 2009 de l’Ajuntament i dels organismes autònoms. Aquesta modificació ve donada principalment per la posada en marxa del pla de mesures addicionals redactat per l’Ajuntament amb l’objectiu que els ciutadans més afectats per l’actual conjuntura socioeconòmica puguin fer front a les situacions crítiques i evitar la precarietat que la manca de treball els pot generar.


 

Aquestes actuacions addicionals se sumen a les mesures de contenció i racionalització que ja es van incorporar al pressupost municipal per a 2009 en el moment de la seva aprovació inicial.

 

La modificació aprovada consisteix, en termes generals, en dotar el pressupost d’un crèdit extraordinari d’import 148.975,40 € (partides que no existien) i un suplement de crèdit per import de 803.264,50 € (incrementar partides ja existents), finançades amb baixes per anul·lació de crèdit d’altres partides pressupostàries i per aplicació del romanent de tresoreria per a despeses generals per un import de 34.774,68 €.

 

 

Sumem per la cohesió social

 

El document “Sumem per la cohesió social” engloba totes les actuacions que es portaran a terme i que s’han concretat en 5 àmbits: Benestar Social, Habitatge, Ocupació, Solidaritat i Estímul de la liquiditat econòmica.

 

L’aplicació d’aquest paquet de mesures addicionals tindrà un cost de 863.871,51 €, que l’Ajuntament finançarà:

 

- amb el traspàs de crèdit de diferents partides pressupostàries;

 

- amb l’estalvi derivat de la congelació salarial de regidors, alts càrrecs i aportacions als grups municipals que es van acordar amb l’aprovació del pressupost;

 

- amb l’import resultant de la reducció de les despeses financeres provocades pel descens dels tipus d’interès;

 

- i l’aplicació de part del romanent de tresoreria disponible per a despeses generals de 31 de desembre de 2008.

 

Així, la modificació pressupostària es fa en els següents termes:

 

. Àmbit de Benestar Social

 

S’augmenta la partida pressupostària en aquest àmbit amb un import de 432.479,12 €, que s’utilitzaran per aconseguir els següents objectius:

 

. Oferir una primera atenció ràpida i àgil als ciutadans que s’adrecen als serveis socials de l’Ajuntament. Es crearà l’oficina integral d’atenció social per oferir una primera atenció amb major rapidesa, unificant els punts d’atenció de serveis socials, incrementant els recursos, els horaris i la capacitat d’atenció. Aquesta oficina s’ubicarà al Centre de Formació Permanent Tres Roques. En aquest espai hi treballaran: 5 informadors socials (2 de nova incorporació), 1 auxiliar administratiu (nova incorporació) i 7 treballadors socials (3 de nova incorporació).

 

. Incrementar les cobertures de prestacions socials bàsiques: habitatge i alimentació.

 

. Àmbit d’ocupació

 

S’amplia la partida pressupostària de transferència corrent a l’Institut Municipal de Promoció Econòmica (IMPEM) per a l’àmbit de l’ocupació per un import de 223.262,39 € que es destinaran a:

 

. Fomentar la creació d’empreses d’inserció amb col·lectius en risc d’exclusió social i la requalificació de les persones desocupades. Es mantindrà l’equip de suport per a l’ocupació amb la contractació de 6 tècnics i 1 auxiliar (166.550,50 €) i es faran 3 cursos de formació que formaran a 45 persones desocupades (56.711,89 €).

 

. Àmbit de l’estímul de la liquiditat econòmica

 

Es destinen 207.257,61 € a l’estructura financera de l’Ajuntament per tal de mantenir els pagaments als proveïdors a un termini de dos mesos i facilitar el pagament de tributs fraccionadament. Una part d’aquest pressupost (22.000,00 €) es destina a la subvenció d’interessos en el fraccionament en el pagament de tributs.

 

 

Finançament de les mesures addicionals

 

Per portar a terme totes les mesures addicionals que estan descrites en el document “Sumem per la cohesió social” s’han reduït les següents partides del pressupost 2009:

 

. La reducció del crèdit de partides de l’Ajuntament és de 403.118,03 € i la dels organismes autònoms de 78.135,46 € (equival a una reducció de l’1% de cada servei).

 

. Es redueix l’aportació a l’EPE TecnoCampus Mataró-Maresme per la baixada en els tipus d’interès, i per tant es preveu menys despesa financera, en 157.000 €.

 

. Es redueix la partida pressupostària d’aportacions als grups municipals en 14.813,40 €.

 

. Es redueix la partida pressupostària dedicada a despeses de personal per la congelació de sous de regidors i alts càrrecs en l’Ajuntament, per un import de 39.375,97 €. I es redueix també, per aquest mateix concepte, les aportacions als organismes autònoms i empreses municipals i a la Fundació Tecnocampus per un import de 19.804,55 €.

 

. S’aplica el romanent de tresoreria disponible per a despeses generals de 31 de desembre de 2008 per un import de 21.530,46 €. El romanent de tresoreria positiu dels organismes autònoms es traspassa a l’Ajuntament. Tot i això, però, s’augmenta la partida de transferències corrents a l’Institut d’Esports per eixugar el seu romanent negatiu a 31 de desembre de 2008 (-24.561,50 €).

 

 

Altres motius de la modificació del pressupost

 

. La modificació pressupostària també inclou traspàs de crèdit entre diferents partides pressupostàries per un import de 250.036,01 € amb l’objectiu d’executar accions no previstes o ampliació de partides.

 

. S’inclou també la modificació de bases d’execució per la inclusió o modificació de subvencions nominatives.

 

. Es traspassen 378.850 € dels organismes autònoms a l’Ajuntament pel concepte de neteja atès que a partir d’ara ho centralitzarà l’Ajuntament d’acord amb l’anàlisi que s’està fent sobre el model de gestió i grau de descentralització dels organismes autònoms.