Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament de Mataró congela la major part dels tributs municipals per al 2010

Escoltar

L’Ajuntament de Mataró congela la major part dels tributs municipals per al 2010

Una família tipus abonarà un promig de 24 cèntims més respecte al 2009

La regidora de Serveis Centrals, Montserrat López, ha presentat avui en roda de premsa l’avantprojecte d’ordenances fiscals, preus públics i tarifes per al 2010. Com a tret fonamental, la major part dels tributs municipals no experimentarà cap increment per al proper exercici.

 

L’avantprojecte es va presentar ahir a la Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals. Està previst que les ordenances fiscals s’aprovin inicialment al Ple ordinari del 5 de novembre, i no de manera conjunta als pressupostos municipals com s’havia fet en exercicis anteriors.

 

 

Impostos municipals

 

Els impostos municipals no s’apujaran. Ni l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), ni l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), ni l’impost de circulació, ni l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua) tindran cap increment respecte al 2009.

 

Pel que fa a l’Impost de Béns Immobles (IBI) es reduirà el tipus impositiu per aconseguir l’increment 0 per a la majoria de contribuents. Només es mantindrà el tipus diferenciat del 2009 per al 2,75% dels contribuents, propietaris d’immobles destinats a usos d’estacionaments, comercial, industrial, sols sense edificar i oficines que tenen major valor cadastral.

 

 

Taxes municipals

 

En general es mantenen les taxes del 2009 amb algunes excepcions. És el cas de la taxa de cementiris, que s’incrementarà un 2% al 2010 d’acord a les condicions establertes per la concessió del servei. També s’incrementarà un 2% la taxa per ocupacions del sòl públic.

 

La taxa per la utilització dels estacionaments en zona blava experimentarà alguns increments per la convergència amb el cost de l’estacionament als aparcaments subterranis. En concret, el tiquet d’anul·lació s’incrementa de 5,3 € a 5,66 €, i la tarifa per minut passa de 0,0226 € a 0,0241 €.

 

Les tarifes de la taxa de mercats es mantenen, però s’aprova una nova taxa per al mercat de la plaça de Cuba, d’acord amb el nou model de gestió i la inversió realitzada en les obres de millora.

 

També es modifica la taxa per expedició de documents en el cas dels certificats d’habitants per Àrea Bàsica de Salut, que baixa un 71%. I la taxa que grava les llicències urbanístiques d’obres majors aplicarà un nou barem en funció dels metres quadrats.

 

La taxa per la recollida de la brossa domiciliària no tindrà cap increment, igual que les 16 taxes restants.

 

 

Preus públics

 

En general es mantenen els preus públics, excepte en tres casos. El preu públic per l’ús de les noves instal·lacions esportives on s’ha col·locat gespa artificial s’equipara al d’aquelles instal·lacions que ja en tenien.

 

Es mantenen els preus públics per a les activitats de l’IMAC excepte pel que fa a les tarifes d’utilització dels equipaments, que es modifiquen. A més, s’introdueix un nou preu públic per a activitats juvenils Batuka i s’incrementen les bonificacions per a persones amb discapacitat.

 

Per últim, el preu públic per a la recollida de la brossa comercial s’incrementa un 3% per ajustar el dèficit actual del servei.

 

 

Tarifes

 

La tarifa d’aigua i clavegueram tindrà algunes modificacions que afectaran principalment els consums més alts. Un rebut (bimestral) de consum mitjà domèstic pujarà un promig de 0,59 € (2,3%). Es mantenen les quotes de consum i servei per consums mitjans i baixos i es penalitza per consums més elevats. Pel que fa a la taxa de clavegueram, s’incrementa en 2 punts el tipus impositiu.

 

 

Increment dels tributs per tipus de contribuent

 

Per a una família tipus, l’abonament de l’impost de vehicles, l’IBI, la taxa de la brossa i la de cementiris corresponents a 2010 li suposarà un increment del 0,05 % respecte al 2009: és a dir, passarà de pagar 519,07 € a pagar-ne 519,31 €.

 

Per a una empresa tipus, l’abonament de l’impost de vehicles (per un camió), l’IBI, la recollida de la brossa comercial i l’IAE de 2009 li suposarà un increment del 0,47 % respecte al 2009: és a dir, pagarà 1.100,25 € en lloc de 1.095,07 €.